Bilde av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og utvalgsleder Osmund Kaldheim

Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemming. Løftene skal sørge for at menneskerettigheter blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede, på lik linje med andre.

De åtte løftene skal sikre:

  1. Selvbestemmelse og rettssikkerhet
  2. Likeverdig og inkluderende opplæring
  3. Arbeid for alle
  4. God helse og omsorg
  5. Eget hjem
  6. Kompetanse og kunnskap
  7. Koordinerte tjenester
  8. Målrettet styring

På bildet: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og utvalgsleder Osmund Kaldheim

Kultur og fritid blir ikke pekt på som et eget satsningsområde hvor det trengs et løft, men utvalget legger vekt at mennesker med utviklingshemming skal ha et kultur- og fritidstilbud som er likeverdig med tilbudet til befolkningen for øvrig. I kapittel 15 i rapporten redegjøres det for situasjonen på fritidsfeltet. Utvalget kommer også her med konkrete årsaker til at utviklingshemmede ikke har et likeverdig fritidstilbud, og kommer også med vurderinger om hva som må gjøres for å endre en situasjon hvor mange utviklingshemmede er hindret fra å delta i fritidsaktiviteter i den grad de ønsker. Utvalget understreker at det er en kommunal oppgave å sørge for at utviklingshemmede får tilrettelagt kultur- og fritidstilbud i egen regi og i regi av frivillige lag og organisasjoner (s. 159). Utvalget mener at det i dette arbeidet er viktig at kommunen er systematisk og målrettet i sitt arbeid.

Utvalget peker på viktigheten av at kommunene tilrettelegger støttekontakttjenesten innenfor den tredelte løsningen. De anbefaler også å evaluere støttekontaktordningen, og vurdere hva slags støtte som er best egnet for at utviklingshemmede skal få bedre muligheter til en aktiv fritid.

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming kan du laste ned her.

Kilde

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/?ch=1&q=