Bilde av Svein Bergem

Om kandidaten

Svein Bergem (født 1981) har siden 2007 vært ansatt ved Valnesfjord Helsesportssenter, og fra 2015 har han vært stipendiat i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF)
Han er utdannet idrettspedagog og avla i 2007 mastergrad i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole.
Doktorgradsarbeidet har utspring fra hans praksiserfaring og arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser og aktivitetshjelpemidler.

Tittel på avhandlingen

Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse - En studie om barn og unge med funksjonsnedsettelser og foresatte sin erfaring, i møte med ulike aktører og tjenesteytere sin kunnskap og forståelse

Sammendrag av avhandlingen

Denne avhandlingen omhandler hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser og foresatte opplever og (kroppslig) erfarer bruk av aktivitetshjelpemidler og deltakelse på ulike arenaer i sin hverdag. I tillegg studeres ulike aktører/tjenesteytere innenfor offentlig og frivillig sektor sin kunnskap og samhandling på aktivitetshjelpemiddelområdet, samt hvordan de opplever og erfarer dialogen og relasjonen i samhandlingen i utredning, opplæring- og oppfølgingsarbeidet knyttet til aktivitetshjelpemidler. 

Avhandlingen består av en kvantitativ studie med bruk av spørreskjema og deskriptiv analyse, og to kvalitative studier med teoretiske tilnærminger fra praktisk kunnskap. Disse omhandler menneskelig erfaring (fenomenologi) og fortolkning (hermeneutikk). 

Avhandlingen viser at ulike aktører/tjenesteytere representerer ulike fag- og praksisfelt med forskjellig erfaring, kunnskap og «blikk». Det trengs både et kyndig og anerkjennende «blikk» og bevissthet om sitt sted å se fra for å utvikle en rikere forståelse. Barn og unge med funksjonsnedsettelser og foresatte erfarer at aktivitetshjelpemidler er optimale når de er tilgjengelige, teknisk og fysisk tilpasset den enkelte, utformet på en estetisk tiltalende måte og funksjonelle i de sammenhenger og relasjoner de skal brukes. De bidrar da til bevegelsesglede og nysgjerrighet til å utfordre seg selv og sine bevegelser, utvikle driv-/handlingskraft og selvstendighet som muliggjør deltakelse i sosiale fellesskap på ulike arenaer. 

For å komme frem til de beste løsningene forutsetter det et sammensatt «blikk» fra barn/unge/foresatte og ulike aktører/tjenesteytere. For å forstå hva som fremmer og hemmer at aktivitetshjelpemidler kan fungere optimalt for den enkelte kan det være avgjørende å få dypere innsikt i deres kroppslige og tause kunnskap. Dette forutsetter fleksibilitet i etablerte systemer som inkluderer samhandling og respekt for en forskjellighet som skaper dynamikk, basert på opplevelser og erfaringer med ulike kropper og kontekster med et sammensatt «blikk».

Oversikt over avhandlingens artikler

​Bergem, S. (2020). Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 15(1), 109-118.

Bergem, S. & Robertson, E. K. (2020). Ulike aktører og tjenesteyteres erfaringer med å samhandle på aktivitetshjelpemiddelområdet for barn og unge med  funksjonsnedsettelser. En studie av tjenesteyteres erfaringer. Ergoterapeuten, 63(1), 42-56.

Bergem, S. & Robertson, E. K. Barn og unge med funksjonsnedsettelser og foresatte sine erfaringer med aktivitetshjelpemidler i sin hverdag. Manuskript.

Doktorgradsavhandlingen

Doktorgradsavhandlingen «Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse - En studie om barn og unge med funksjonsnedsettelser og foresatte sin erfaring, i møte med ulike aktører og tjenesteytere sin kunnskap og forståelse» kan lastes ned i sin helhet her.

Kilde

Lenke til artikkel om disputasen på universitetets nettsider