Barns medvirkning i praksisBoken inneholder artikler om barns medvirkning på ulike arenaer i de nordiske landene og i selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland.

Alle de nordiske landene, og selvstyreområdene, har ratifisert FNs barnekonvensjon som feiret sitt 20-årsjubileum i ifjor. Dermed er de pålagt å legge til rette for barns deltagelse. Artiklene i boken illustrerer et vidt spekter av modeller for barns deltakelse på arenaene barnehage og skole, kultur, fritid og nærmiljø og politisk deltakelse. I tillegg presenteres artikler som tar for seg medvirkning fra barn og unge med unike erfaringer som klienter i hjelpesystemet.
 
Prosjektleder Aina Winsvold og Anne Solberg som har hatt et ansvar for bokprosjektet forteller på hjemmesiden til NOVA at artiklene viser hvor viktig det er å involvere barn, og at det er mange ulike måter å praktisere slik medvirkning på.


Barneombudene i alle de nordiske land har gitt viktige kunnskapsbidrag gjennom hele prosessen, og de har også kommet med forslag til prosjekt og aktuelle kontaktpersoner. Boken har flere spennende artikler som har stor relevans for arbeidet knyttet til feltet Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.  Boken synliggjør bl.a. gjennom flere eksempler hvordan det kan legges til rette for at unge mennesker kan ta del i å forme sin egen fritid og ha innflytelse på planlegging av nærmiljøet.

Hele eksempelsamlingen kan du laste ned her.

Av Anders Midtsundstad