Article image

Sosialdepartementet klargjorde dette i et brev allerede i 1993, og reglene er ikke endret siden den gang.

Sosialdepartementet påpekte i brevet, at støttekontakt kan være et godt tiltak for å bidra til at mennesker som bor på institusjoner opprettholder kontakten med samfunnet utenfor institusjon. Departementet nevner følgende eksempler på når det kan være åpenbart urimelig, og dermed i strid med Lov om sosiale tjenester, å ikke innvilge et vedtak om støttekontakt:

  • Dersom søker har hatt støttekontakt, men kommunen ønsker å avslutte denne tjenesten for å spare penger.
  • Dersom søker står framfor utskriving fra institusjonen, og vedkommende vil ha behov for støttekontakt etter utskriving.

Sosialdepartementet sitt brev (datert 01.11.1993) kan du lese her.

Rundskrivet "Aktiv omsorg"  som kom i 2007 understreker ytterligere kommunens plikt til å legge til rette for mennesker som på ulike vis trenger bistand for å sikres en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre i tråd med formålsparagrafen i sosialtjenestelovens § 1 - 1. Dette gjelder også for personer som er innlagt i sykehjem eller annen boform hvor det gis omsorg og pleie etter kommunehelsetjenesteloven.

Rundskrivet kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad