Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bøker/Hefter

Ingressbilde_lettlest

Lettlest informasjon om gode helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratet har i samarbeid med Ridderne og personer med utviklingshemming ved Bærum arbeidssenter og Rådgivningsgruppen i Bærum utarbeidet informasjon basert på den nasjonale veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". 

Omslagsbilde av den nye boka Fritid med Bistand

Ny bok! Fritid med Bistand

En metode for å støtte sosial inkludering

Fritid med Bistand (FmB) handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på fritidsaktiviteter og slik bli inkluderte og likeverdige deltakere på fritidsarenaen.

To glade gutter løper over en gressplen. Den forreste løper med en drage.

Hvordan får vi flere unge med i organiserte fritidsaktiviteter?

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte i 2020 og 2021 til regionale samlinger hvor deltakerne fikk mulighet til å dele erfaringer fra arbeidet som gjøres lokalt - i kommuner og frivillighet – for å få flere barn og unge med i organiserte fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til artikkel om metodeboka Veje til deltagelse

Spennende dansk metodebok

Hvordan kan bruk av metoder og erfaringer støtte og kvalifisere utsatte og sårbare barn og ungdom til økt deltakelse og medvirkning på arenaer som skole og fritid? Det forsøker forfatterne av fagboken «Veje til deltagelse» å gi svar på.

Omslagsbilde til boka Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Ny bok

Ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune har skrevet en fagbok i samarbeid med fagpersoner ved VID, USN og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Boken viser eksempler på hvordan en kan tilrettelegge kultur- og fritidsaktiviteter overfor voksne mennesker med utviklingshemming.

Ingressbilde til brosjyren Ingen aldersgrense

Ingen aldersgrense

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet et hefte med gode eksempler på universell utforming. Her presenteres flere tiltak fra kommuner og fylkeskommuner som har det til felles at de bidrar til å legge forholdene til rette for gode lokalsamfunn hvor alle kan delta.

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derfor lest av alle som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Omslag til boken Støttekontakter – Soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet?

Støttekontakter – Soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet?

Støttekontakter blir brukt i stort omfang i forhold til mennesker med ulike former for funksjonshemninger, psykiske lidelser og rusproblemer og i forhold til barn og ungdom. Boken setter et kritisk søkelys på hjelpetiltaket ut fra ulike perspektiver på velferdsstaten, teorier om sosialt arbeid og forskning og erfaring på feltet. 

Omslagsbilde til brosjyren om Aktive muligheter

Deltakelse på fritiden for utviklingshemmede

“Aktive muligheter”

I dag lanseres heftet «Aktive muligheter» som kort sammenfatter erfaringene fra et forsknings- og utviklingsprosjekt initiert og finansiert av Helsedirektoratet.

Bilde av omslag til boken Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv

Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse på de ulike livsarenaene.

Omslagsbilde til boka Sett, hørt og forstått?

Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

Boklansering

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er redigert av Reidun Follesø og Catrine Torbjørnsen Halås, begge tilknyttet Nord universitet, og Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning. Boka har sitt utspring i forskningsgruppa «unge i risiko» ved Nord universitet, og et langvarig samarbeid mellom universitetet og Nordlandsforskning.

Skytter i rullestol

Skyting for ALLE

Norges Skytterforbund har laget en informativ brosjyre som er en veiledning for klubber, utøvere, foreldre, helsepersonell og ikke minst funksjonshemmede som ønsker å starte med skyting.

Bokomslag for Deltakelse på fritiden

Deltakelse på fritiden

Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming

Denne boken presenterer forskningsbasert kunnskap om utviklingshemmedes muligheter for deltakelse på fritidsarenaen. Bidragene gir samlet et bilde av hvordan situasjonen er for de utviklingshemmede i dag når det gjelder fritid, og gir grunnlag for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet på kultur- og fritidsarenaen overfor personer med utviklingshemming.
 

Article image

Den kulturelle trillebagen

Kulturelle og sosiale opplevelser er viktig for alle. Eldre som bor i institusjoner eller i bofellesskap er en viktig målgruppe. Som hjelpemiddel i hverdagen for de som jobber i omsorgstjenesten har Lier kommune laget en rutinehåndbok med tips og ideer.

Article image

Ny bok om friluftsliv

Handicapidrættens Videnscenter i Danmark har i samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter i Norge utgitt en antologi om friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Article image

10 gode råd

Servicestyrelsen i Danmark har utarbeidet et idehefte som bygger på erfaringer fra 10 kommuner som gjennom en forsøksordning har arbeidet for å prøve ut ulike modeller for å sikre utsatte barn og unge deltakelse i fritidsorganisasjoner.

Article image

Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse

Tros- og livssynsutøvelse er en menneskerettighet. Denne boken handler om hvordan mennesker med utviklingshemning og andre som er mottakere av offentlige tjenester, kan få ivaretatt denne retten.

Article image

Barns medvirkning i praksis

NOVA har på oppdrag av Nordisk Ministerråd laget en bok med eksempler på gode modeller for å fremme deltakelse blant barn og unge.

Article image

7 gode råd

Norsk Form har i samarbeid med flere kommuner utviklet et dokument som gir tips og inspirasjon til kommuner som ønsker å utvikle sin omsorgspolitikk for eldre.

Article image

Sosial kapital i et velferdsperspektiv

I denne boken synliggjøres på en god måte sosial kapital som et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap.

Article image

Aktivitetshåndbok

Helsedirektoratet har laget en praktisk håndbok for bruk av fysisk aktivitet. Flere kommuner og helseforetak som bl.a.tilbyr treningskontakter peker på dette som et godt verktøy.

Article image

Klare seg selv?

I boken ”Klare seg selv? - Faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede” møter vi fire unge, hjelpetrengende jenter og tar del i deres erfaringer med et selvstendig liv på fritid.

Article image

Vi er med

Det danske hefte "Vi er med" presenterer 10 unge mennesker som alle er idrettsinteresserte og aktive i sin idrett.

Article image

Empowerment i teori og praksis

Denne boken tar for seg begrepet empowerment fra ulike perspektiver. 11 forfattere fra Sverige og Norge som har bakgrunn fra ulike fagdisipliner redegjør her for begrepet og tar utgangspunkt i ulike empowermentorienterte prosjekter.

Article image

Fysisk aktivitet og rehabilitering

Prosjektet ”Fysisk aktivitet og rehabilitering” i Danmark synliggjør hvordan en kan tilpasse idrett og bevegelse for mennesker med ervervet hjerneskade.

Article image

Gode eksempler

Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè har utarbeidet et hefte med gode eksempler på hvordan aktivitet for funksjonshemmede kan etableres og tilrettelegges i idrettslag.

Omslagsbilde til boka Gull verdt

Gull verdt - en fortelling om livsglede og menneskeverd

I denne boken skriver Helge Gudmundsen om de erfaringene han har gjort seg som trener i 12 år for fotballlaget Flatås Lions. Laget ble først kjent for det norske folk gjennom NRK-dokumentaren "Løvene fra Flatåsen".

Article image

Selvbestemmelse for tjenestenytere

I denne boken reises sentrale problemstillinger knyttet til å sikre utviklingshemmede kvalitativt gode tjenester. For alle mennesker med hjelpebehov er det viktig å ha innflytelse på hovrdan tjenestene ytes. Selvbestemmelse, brukermedvirkning og empowerment-tenkning i samhandling med utviklingshemmede og demente er sentrale utfordringer som tas opp i denne boken.