Bedre med fler på banen - forsideUndersøkelsen synliggjør at kvinner, personer med ikke-vestlig bakgrunn og personer med en nedsatt funksjonsevne er underrepresentert i idretten.  Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås legger vekt på at full likestilling mellom kjønnene er umulig uten et bredere mangfoldperspektiv.- Det å være kvinne eller mann innebærer også å ha en etnisk bakgrunn, seksuell orientering, funksjonsevne og alder. Det er derfor naturlig å knytte arbeidet med kjønnslikestilling til øvrig mangfolds- og antidiskrimineringsarbeid skriver Gangås i forordet.

Lav minoritetsdeltakelse og varierende tilrettelegging for funksjonshemmede
Personer med minoritetsbakgrunn og personer med en nedsatt funksjonsevne i norsk idrett er lav. Rapporten synliggjør at det er stor variasjon når det gjelder hvor mye det arveides for å rekruttere og tilrettelegge for disse målgruppene. Bevissthetsnivået rundt integrering av funksjonshemmede er derimot høyt i idretten. Dette kan sees i sammenheng med NIFs vedtak om å overta ansvaret for idrett for denne gruppen og nedleggelse av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund i 2007.

Mange av lagene i undersøkelsen nevner at rekruttering, engasjement og kompetanse hos trenere og støttepersonell er en utfordring.
Professor Kari Fasting som har ledet arbeidet med undersøkelsen.

Rapporten "Likestilling og mangfold i norsk idrett. Bedre med flere på banen" kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad