Handlingslanen som nå sendes ut på høring er et viktig tiltak knyttet til Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 - 2011. 
Planen for habilitering av barn og unge skal bidra til å styrke helse- og omsorgstjenestens innsats overfor barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser. Likeverdighet i tilbudet skal stå sentralt, og både kommunen og spesialisthelsetjenesten er omfattet av Høringsutkasthandlingsplanen. Handlingsplanen består av en statusdel og en tiltaksdel.

Statusdelen bygger bl.a.på nyere kunnskapsoppsummeringer, forskningsrapporter, innhenting av statistikk og oppsummeringer etter tilsyn. Hensikten er å gi et helhetlig bilde av status og utfordringer som helse- og omsorgssektoren står ovenfor i arbeidet med å gi barn, unge og unge voksne habiliteringstjenester med god kvalitet. Det er i denne sammenheng gledelig å se at den nasjonale satsningen knyttet til feltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse" som Kristiansand kommune har et knutepunktansvar for, blir nevnt spesielt av Helsedirektoratet som et av de viktige tiltakene for å øke kompetanse hos personell innen habiliteringsfeltet. Videre beskrives arbeidsmetoden Fritid med bistand som tas i bruk i stadig flere kommuner.

I siste del av planen presenteres tiltakene som en mener kan bidra til å styrke og utvikle helse- og omsorgssektoren. Målet med tiltakene handler om å sikre bedre tjenester hvor stikkord som kapasitet, faglig kvalitet, kompetanse og samhandling står sentralt. Et av de 23 tiltakene som blir foreslått, er knyttet til å sikre deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Her gjengis tiltaket slik det er beskrevet i høringsutkastet til handlingsplanen:

Sikre deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.
Tiltaksnavn
Videreutvikling av den kommunale lovpålagte støttekontakttjenesten.

Beskrivelse av tiltaket
Videreutvikle og styrke faglig kvalitet og kompetanse knyttet til støttekontakttjenesten. Målsetningen er å bistå barn og ungdom med funksjonsnedsettelser til en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Barna og ungdommene, samt foreldre gis mulighet til å få utformet tjenesten innenfor tre hovedløsninger:
- Individuell støttekontakt
- Deltakelse i en aktivitetsgruppe
- Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

For de barna og ungdommene som trenger og ønsker det, må en sikre ivaretakelse av deres behov og interesser gjennom å kombinere bruk av individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon.

Kommunene må også sikre at tjenesten samordnes slik at informasjon, tildeling og iverksetting av støttekontakttjenester, samt oppfølgning av oppdragstakere og frivillige organisasjoner blir ivaretatt på en god måte.

Gjennom denne videreutviklingen av støttekontakttjenesten sikres personer økt valgmulighet og likeverdige tjenester i alle landets kommuner. Ved en eventuell videreføring av et eget nettsted (www.fritidforalle.no) og en nasjonal rådgivnings- og veiledningstjeneste, sikres også kommunene støtte og oppfølgning til å videreutvikle sitt støttekontakttilbud.

Begrunnelse for tiltaket
Støttekontakttjenesten er for mange barn og ungdom avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter og ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Sosialtjenesteloven gir mulighet for valg av flere ulike alternativer mht. støttekontaktvirksomhet.

Statusrapporten refererer til norske undersøkelser som påviser et forbedringspotensiale i mange kommuner før barn og unge med funksjonsnedsettelser har et fritidstilbud på lik linje med andre jevnaldrende. Undersøkelsene konkluderer med behov for å videreutvikle dette tjenestetilbudet. Erfaringer fra kommuner som har utvidet sin støttekontakttjeneste slikat denne også gis i samarbeid med en selvvalgt frivillig organisasjon eller ved å etablere aktivitetsgrupper, viser at en kan oppnå en styrking av støttekontakttjenesten innenfor dagens ressursrammer. Helsedirektoratet har derfor anbefalt kommunene å videreutvikle støttekontakttjenesten innenfor de tre hovedløsningene som er skissert i dette tiltaket.

Hele høringsutkastet til handlingsplanen kan du lese her.
Planen sendes nå på høring slik at bl.a. alle landets kommuner kan få uttale seg.

Høringsfristen er 3. juni.

Her finner du høringsbrevet samt tilbakemeldingsskjema på høringsutkastet.

Utviklingsprosjekter innen barnehabilitering
Med bakgrunn i Helsetilsynets rapport fra 2000 og Strategiplan for habilitering fra 2004, har det over Statsbudsjettet vært satt av midler som Helsedirektoratet har benyttet til å tildele til utvalgte utviklingsprosjekter innen barnehabilitering. Målet har for det første vært å styrke tilbudet til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres pårørende. En annen viktig målsetning har vært knyttet til å utvikle ny kunnskap innen feltet.


Valnesfjord og Beitostølen har vært blant de som har fått midler for å styrke tilbudet til barn og familier.


Av Anders Midtsundstad