Ina Kambo og Ingunn Skipnes gjennomførte individuelle intervjuer og gruppeintervjuer med 6 voksne personer med utviklingshemning om deres ønsker og drømmer for framtiden.

Ina Og IngunnDe fortalte om sine framtidsdrømmer i sammenheng med tidligere mestringserfaringer og la vekt på viktigheten av støttende og bekreftende relasjoner. Med det mente de at det er viktig for dem at andre ser og bekrefter deres drømmer, realistiske og urealistiske. De protesterer mot at andre kan fortelle hva de kan og ikke kan gjøre. De mener at det er viktig for dem å drømme fordi det gir motivasjon.

Mastergradsoppgaven aktualiserer viktigheten av at mennesker med utviklingshemning skal ha påvirkningskraft på eget liv og sine omgivelser. De må lyttes til som et likeverdig individ med retten på egne opplevelser.

"Framtidsdrømmer : En kvalitativ studie av mennesker med lett grad av utviklingshemning og deres drømmer for framtiden", Mastergradsoppgave i spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemning, kan du lese her.

Kilde:
https://www.duo.uio.no/handle/10852/36581

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-37967

Av Anders Midtsundstad

 

LagreLagre