Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Siste nytt


 

Oversiktsbilde som viser alle utgitte bøker i bokserien

Kroppsøving – med rom for alle

Om læring, anerkjennelse, samhandling og utforsking

Hva skal elever lære i kroppsøving? Faget skal inspirere til bevegelsesglede gjennom utforsking og samhandling i lek, friluftsliv, idretts- og andre bevegelsesaktiviteter. Boka belyser sentrale tema om læring og deltagelse i kroppsøving som kan få særlig betydning når elevene har en funksjonsnedsettelse. 

Bilde av tre personer som ser på en dataskjerm

Forskerkurs for personer med utviklingshemming

Nytt kurs

Personer med utviklingshemming skal inkluderes i forskning som omhandler deres liv. 12 medforskere med utviklingshemming og 12 forskere har nå utviklet et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Planen er at kurset skal gjennomføres våren 2021.

Bufdir sin logo

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2021

Bufdir

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

image

Flexid

Mange vokser opp i vårt land med tilhørighet og kunnskap fra ulike kulturer. Dette er verdier stiftelsen Flexid ønsker å bevisstgjøre hos den enkelte gjennom sitt kurskonsept.

Bufdir sin logo

Bufdir markerer FNs internasjonale dag for mennesker med funksjonsnedsettelser 2020

3. desember markerer Bufdir FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse. Årets markering er en feiring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Målet er at årets konferanse skal skape økt bevissthet om konvensjonen i kommunene, hos fylkesmennene og hos andre sentrale aktører.  

Bilde fra rapporten som viser el-innebandy i en gymsal

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Ny rapport

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett? 

Collage av ulike fritidsaktiviteter

Aktiv fritid i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune startet i 2001 et omfattende arbeid med å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjenesten. Arbeidet førte til etableringen av tjenesten Aktiv fritid som i år har tiårsjubileum.

Bufdir sin logo

Fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse

Bufdir

Arbeider du i en frivillig organisasjon eller stiftelse som ønsker å arrangere gode ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse? Nå er det satt av 25 millioner i tilskuddsmidler som kan styrke dette arbeidet. Søknadsfristen er 6. november i 2020. 

Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten tydeliggjør at manglende tilrettelegging påvirket opplevelse av fellesskap, vennskap og deltakelse i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.

Fra Solgården. Foto: Jarle Eknes

Utviklingshemmedes muligheter for ferie

Hvorfor reiser voksne personer med utviklingshemming mindre på ferie enn andre? Dette er et av spørsmålene som stilles i forskningsprosjektet "Ferie for alle". Målet er gjennom prosjektet å se nærmere på lovverket, hvordan tilrettelegging av feriereiser har blitt organisert over tid og ikke minst få frem hva personer med utviklingshemming selv tenker om ferie.

Bilde av Martine Eliasson, prosjektleder for

Prosjekt Fritid for ALLE i regi av Redd Barna

Martine jobber som prosjektleder i et prosjekt som heter “Fritid for ALLE” på vegne av Redd Barna. Nå ønsker hun å komme i kontakt med barn og unge under 18 år med en funksjonsnedsettelse for å høre deres erfaringer rundt deltakelse i fritidsaktiviteter.

Logoen til Åpen hall Agder

Åpen hall Agder

Åpen hall Agder er et pilot-prosjekt hvor hensikten er å skape en arena for å kunne nå ut med lokale idrettstilbud til flere personer med fysiske funksjonsnedsettelser.

Bilde av en turbrosjyre fra DNT liggende oppå et kart

Turmuligheter for alle

Den norske turistforening (DNT) har 550 hytter og over 22 000 km med merket sti over hele landet. Det gir mange muligheter for dagsturer og overnattingsturer i Norge når den du er støttekontakt for har interesse for turer ved sjøen, fjellet eller skogen.

Bokserie

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Aktiv Ung, har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere, har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bli med - Aktiv fritid for alle

Invitasjon til læringsløft

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS. 

Bilde av unger som leker i naturen

Læringsløft «Bli med - Aktiv fritid for alle»

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS.

Ingressbilde til bok om Frivillighet

Frivillighet

Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Den store bredden av frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i Norge. Lag og foreninger fremmer holdninger og verdier, og kan være brobyggere mellom ulike grupper. Denne boken viser hvordan frivillig og kommunal sektor sammen kan utløse ressurser som har positiv innvirkning for kommunens innbyggere.

Bilde av Anders Midtsundstad

Tilrettelegging av fritid – et nytt fagfelt?

Gjesteblogg 1/2020

Det er enighet om at vi ønsker å tilrettelegge samfunnet for alle. Vår velferdsstat har klare politiske mål om «full deltakelse og likestilling», men gode intensjoner er ikke nok. Det må settes av ressurser, gis opplæring og erfaringene må spres når ønsket er å styrke og videreutvikle arbeidet innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Ingressbilde til artikkel om NOVA rapport 1-2020 Familiens betydning

Familiens betydning

NOVA har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) utarbeidet en kunnskapsoversikt over familiefeltet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Ny digital oppslagstavle

51. etappe

Frivillighet Norge etablerer nå plattformen ungfritid.no. Målet er at dette skal blir en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Aktivitet og deltakelse er viktig i alle barns liv. For barn og unge med funksjonsnedsettelse er aktivitet og deltakelse i fellesskap med andre også viktige virkemidler i habilitering og rehabilitering.

Omslagsbilde til boka Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Ny bok

Ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune har skrevet en fagbok i samarbeid med fagpersoner ved VID, USN og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Boken viser eksempler på hvordan en kan tilrettelegge kultur- og fritidsaktiviteter overfor voksne mennesker med utviklingshemming.

Bilde av to jenter som sitter på hver sin huske og ser mot hverandre og prater

Støttekontaktordning under korona-pandemi

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle landets kommuner. For over 30.000 barn, ungdom og voksne er dette en viktig tjeneste. Vi har tatt kontakt med åtte ansatte som organiserer dette tjenestetilbudet for å høre hvordan de jobber nå.

Bilde av en smilende mann som holder en leende jente på armen

Avlastning i kommunene under korona-pandemien

I alle landets kommuner er det personer som trenger avlastning. Under korona-pandemien utfordres kommunene. Plikten til å tilby ulike avlastningstiltak utfordres. Det blir viktig å bruke kreativitet, gi tips og råd til hverandre. Vi har tatt kontakt med ansatte i fem kommuner for å høre hvordan de jobber nå.

Ingressbilde til artikkel om uterehabiliteringskonferansen 2020

Uterehabiliteringskonferansen 2020

Uterehabiliteringskonferansen arrangeres 28.-29. April 2020 på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Sett av datoene!

Bilde av en ugle, et kunstverk

Tilrettelegging av fritid

Autisme- og touretteutvalget overleverte 6. februar en NOU hvor fritiden til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourette syndrom har fått bred oppmerksomhet. Utvalget foreslår at det opprettes en ordning med øremerkede midler for kommunene for å sikre at målgruppene kan delta i ulike fritidsaktiviteter.

Logoen til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Etterlyser bedre informasjon

FFO og Unge funksjonshemmede gjennomførte høsten 2019 en spørreundersøkelse som bekrefter at mange personer med funksjonsnedsettelser ikke deltar på kultur- og fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til rapport om kommunal frivillighetspolitikk

​Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

Hvilken rolle har kommuner og fylkeskommuner med å tilrettelegge for lokal frivillighet: Dette er et av spørsmålene som Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forsøker å gi svar på i en ny forskningsrapport.

Ingressbilde til brosjyren Ingen aldersgrense

Ingen aldersgrense

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet et hefte med gode eksempler på universell utforming. Her presenteres flere tiltak fra kommuner og fylkeskommuner som har det til felles at de bidrar til å legge forholdene til rette for gode lokalsamfunn hvor alle kan delta.

Bufdir sin logo

Forsøk med fritidskort

Bufdir lyser ut midler til forsøk med fritidskort for høst 2020 og vår 2021, med mulighet for forlengelse ut 2021. Søknadsfristen er 14 februar.

Foto Midas Hofstra fra Unsplash

Helt innafor og sammen med andre

Et innovasjonsprosjekt som skal bygge opp kompetanse og bedre samarbeidet mellom brukere, frivillige og kommunen for å styrke støttekontakttjenesten. Målet er at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal ha likeverdige muligheter for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Bilde av to av deltakerne i prosjektet Matglede

Matglede

Å dele et måltid er en fin opplevelse. Når det lages sammen med andre blir det enda bedre. Middagsbordet er en viktig sosial arena og utgangspunktet for prosjektet Matglede i Drammen. Prosjektet gir ungdom og unge voksne med lettere utviklingshemming mestringsfølelse og kostholdsveiledning på en trygg sosial arena.

Bilde av en glad jente som holder sine åpne malte hender opp foran seg

Støttekontakttjenesten i endring

Støttekontakt er en omfattende lovpålagt tjeneste i kommunene. Antall vedtak øker årlig. Stadig flere voksne gis et vedtak, mens det er en liten nedgang i bruk av tjenesten overfor unge under 18 år. Hvordan kan vi forklare denne endringen?

Omslagsbilde til rapport fra Verdens helseorganisasjon

Kunst og kultur fremmer god helse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet en rapporten om kunnskapsgrunnlaget for kunst, kultur og helse. Den ble nylig lansert i Finland, og slår fast at kunst og kultur fremmer god helse.

Skjermbilde av nettsiden til HelseNorge som omtaler ledsagerbevis

Ledsagerbevis

I mange kommuner kan du søke om et ledsagerbevis om du trenger følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer. 

Bilde av artikkelforfatterne Anders Midtsundstad og Tormod Mjaaseth

Aktiv ferie og fritid for alle

Gjesteblogg 7/2019

Vi lever i et land hvor de fleste har mulighet i sin ferie til å oppleve og erfare noe annet enn det hverdagen gir. For de fleste betyr dette reiser med eller uten overnatting til selvvalgte steder. I denne artikkelen tydeliggjøres det at dette ikke er en selvfølgelighet for personer med omfattende bistandsbehov.

Ingressbilde til artikkel om Nordic conference 2020

Nordisk Småbarnskonferanse 2020 - København

Call for abstracts

Nordisk Småbørnskonference afholdes i København d. 14. og 15 maj 2020 med det formål at samle aktører på synsområdet om temaet ”succesfuld overgang fra hjemmet til daginstitutionen og fra daginstitutionen til skolen”.

Ingressbilde til rapport fra Redd Barna

Får alle barn og unge delta?

Får alle barn og unge delta? Spørsmålet stilles av Redd Barna, som presenterer svaret i en ny og spennende rapport.

Ingressbilde til kartlegging av fritidskortordninger

Fritidskortordninger

Oslo Economics har på oppdrag for Kulturdepartementet gjennomført en kartlegging av fritidskortordninger I Norge. Undersøkelsen tydeliggjør at et stort antall av ordningene tilbys barn og unge fra familier med lav inntekt.

Bilde av Synnøve Roland

Blå Kors Ferier – et lavterskeltilbud

Gjesteblogg 6/2019

Til nå i år har Blå Kors gitt et ferietilbud til 1006 personer. Årets mål er å gi over 1200 personer et tilbud. Det er dobbelt så mange som fikk et tilbud i fjor. Synnøve Roland presenterer i denne bloggen tjenestetilbudet som gjennomføres takket være støtte fra Bufdir, gaver, bidrag og samarbeidspartnere over hele landet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktivitetsbanken

50. etappe

Særforbundene i Norges idrettsforbund som har ansvar for golf, ski og orientering har utarbeidet en egen aktivitetsbank som kan benyttes av alle.

Ingressbilde til notat om fritidsklubber i et folkehelseperspektiv

Hvilken betydning har fritidsklubbene?

Fritidsklubber og ungdomskulturhus er åpne og inkluderende møteplasser for mange ungdom. Hvilken betydning har de i et folkehelseperspektiv? Det har NOVA nå forskt å gi svar på i en ny rapport.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktivitetsguide

49. etappe

Oslo Idrettskrets ønsker å bidra til at flere barn og unge i lavinntektsfamilier blir rekruttert inn i idrettslagene. Bruk av aktivitetsguider har blitt et av flere tiltak for å oppnå dette.

Bilde av Tonje Johansen nettverkskoordinator Buskerud, Vestfold og Telemark

Inkludering i Skien kommune

Gjesteblogg 5/2019

Hvordan kan en kommune bidra til å styrke en prosess hvor flere inkluderes i lokalmiljøet? I denne gjestebloggen gir Tonje Johansen svar på hvordan de innenfor kultur og fritidstjenesten i Skien kommune har møtt denne utfordringen.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Skravlekopp mot ensomhet

48. etappe

I stadig flere kafeer og på andre møteplasser dukker det opp noen grønne kopper hvor det står Skravlekopp. Velger du en slik kopp viser du andre i lokalet at du gjerne vil snakke litt med andre mens du drikker den. 

Silhuetter av seks ungdommer inni et stort rør

Ungdomskonferansen 2019

Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker deres liv? Da må du holde av datoen for årets ungdomskonferanse 28.-29. oktober!

To jenter som sitter sidelengs på hver sin huske og snakker sammen

Årets ungdomskommune 2019!

Årets ungdomskommune skal ha utmerket seg med å la unges mulighet til å delta og medvirke være en forutsetning for god, lokal ungdomspolitikk. De unge sitt egasjement og synspunkt skal være synlige i prosesser og vedtak.

Ingressbilde til sluttrapporten Recovery på banen

Gatelagsfotball

Gatelagsfotball er Norsk Toppfotballs lavterskeltilbud for alle som har eller har hatt langvarige rusutfordringer. 20 klubber i Norge som organiserer egne lag som tilbyr treninger og kamper i egen liga og cuper. Nå har forskningssenteret SESAM ved USN gjennomført et forskningsprosjekt som tydeliggjør betydningen lagene har for rusmestring.

Ingressbilde til rapport om Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Rapport

Kulturdepartementet ga i 2015 og 2016 midler til 30 prosjekt som fikk tilskuddsmidler hvor målet var å stimulere til økt deltakelse i fritidsaktiviteter blant unge som bor i inntektsfattige familier. Rambøll fikk oppgaven med å evaluere måloppnåelse og effekter med prosjektene.

Bilde av tre stykker rundt et bord som har møte og diskuterer.

Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Stortinget vedtok i 2018 en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. En ny forskrift skal sikre alle målgruppene medvirkning.

Omslagsbilde til evalueringsrapport av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Evaluering av satsningen ALLEMED

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt engasjement som består av frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Nå har Fafo evaluert ALLEMED har blitt brukt som verktøy i mange kommuner for å bekjempe utenforskap blant barn og unge.

Ingressbilde til artikkelen om årsrapporten 2018 for Omsorg 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2018

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og kompetansen i omsorgstjenesten. Bedre tilrettelegging av tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur og avlastning er et av områdene.

Anders Midtsundstad

Organiseres støtten rundt familier til barn med funksjonsnedsettelser godt nok?

Gjesteblogg 4/2019

I over 30 år har vi kunnet lese forskningsrapporter som tydeliggjør at mange foreldre til barn med en funksjonsnedsettelse opplever at praktisk informasjon om tjenester og hjelpesystemet er mangelfull, tilfeldig og personavhengig. De opplever at det i stor grad blir deres oppgave å finne, utløse og koordinere hjelp som gis (Midtsundstad, 2019, Demiri & Gundersen, 2016 og Ingstad & Sommerschild, 1984).

Denne gjestebloggen bygger på svar fra foreldrene som er gjennomført i en spørreundersøkelse av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser finansiert av Helse Nord. Sju mødre og seks fedre deltok i spørreundersøkelsen som ble gjennomført på tre forskjellige helseinstitusjoner hvor de var ledsagere for sine barn og unge. Deres svar kan ikke generaliseres, men de tydeliggjør noen fellestrekk. Foreldrene opplever sin situasjon forskjellig, men samtalene synliggjør noen felles opplevelser som jeg vil presentere nærmere i denne artikkelen.

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derfor lest av alle som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av Freddy Ulvseth. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Fiskeplasser for alle

Tema: Tilgjengelighet

Norges Jeger- og fiskerforbund har lansert i sin app en ny kartfunksjon som synliggjør fiskeplasser som er tilgjengelige også for personer med behov for en rullestol.

Skjermbilde fra regjeringen.no der forskriftsendringen publiseres.

Endrer forskriften om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie endrer forskriften om arbeidstid for avlastere. Det betyr at en har funnet frem til løsning for familier med barn som trenger avlastere også i ferien.

Illustrasjon som viser to personer som holder på med rullestolbasket

Aktivitetshjelpemidler for voksne

Rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er brukt opp for 2019. Det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2020.

Ingressbilde til sak om Regjeringens strategi Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

Kultur og fritid pekes på som et av de fire innsatsområder i regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Dagsturhytter

47. etappe

I Sogn og Fjordane etableres egne dagsturhytter i alle fylkets 26 kommuner. Fylkeskommunen er initiativtaker til lavterskelprosjektet som retter seg mot turgåere i alle aldre.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Naturlos

46. etappe

Mange mennesker ønsker å gå på tur sammen med andre. Det gir trygghet og sosialt samvær på en tur med felles mål.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Fritid med Bistand på flere språk

44. etappe

Sola kommune har utarbeidet brosjyrer om metoden Fritid med Bistand som retter seg til lærere og foreldre på flere språk.

Bilde av artikkelforfatter Anne Langeland

Fritid og ferie i Camphill landsbyene

Gjesteblogg 2/2019

Kan en bygge inkluderende fellesskap hvor voksne mennesker med ulike behov for støtte og hjelp sammen med medarbeidere kan få dekket sine behov på det sosiale, arbeidsmessige og kulturelle plan?

Ingressbilde til artikkel om rapport om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk

Utvikling av en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk

Rapport

Et sentralt formål med en kommunal frivillighetspolitikk er at den skal stimulere til økt samspill og samarbeid mellom kommunen/bydelen og foreningene og mellom foreningene. Hva anbefaler lag og foreninger lokalt?

Bilde av Espen w. Andresen, politisk talsperson for Frivilligsentralene i Norge

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn?

Gjesteblogg 1/2019

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn? Dette gir Espen Watne Andresen et godt svar på i denne bloggen. Han er daglig leder for Vestre Aker Frivilligsentral og politisk talsperson for Norges frivilligsentraler.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Barnas Turlag

43. etappe

Turistforeningen har et mål om å etablere Barnas Turlag i alle landets kommuner.

Bilde av forsiden på nettstedet BUA.io

BUA – hva er det?

BUA er en ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å delta i lek, sport og friluftsliv.

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Tur – og treningskompis - Evalueringsrapport

Mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

Feltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse er i utvikling. Dette tydeliggjøres gjennom utviklingsprosjektet Tur – og Treningskompis (TTK).

Konferansens flyer

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Konferanse

Konferansen som arrangeres ved Universitetet i Agder 22. – 23. mai 2019, fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Ingressbilde til artikkel om Statens frivillighetspolitikk

Ny frivillighetsmelding

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Det er ikke staten som setter mål for frivilligheten, men frivilligheten selv.

Bilde av Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket

Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle

Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører lansert.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktiv i Asker

42. etappe

Asker kommune er opptatt av at flest mulig barn og unge skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. Løsningen ble web-appèn A!A.

Ingressbilde til artikkel om brukerhåndbok. Gult rektangel med ordet "Brukerhåndbok".

Brukerhåndboken

Det har lenge vært arbeidet med å utvikle et arbeidsverktøy for ansatte som har ansvar for å administrere støttekontakttjenesten. Nå er den her. Vi håper at den kan bidra til å gi praksisfeltet økt kunnskap, trygghet og kvalitetssikring av tjenesten.

Skjermbilde av nettsiden aktivesammen.no

Metoden Aktive sammen

I Vennesla har metoden Aktive sammen blitt utviklet og tatt i bruk gjennom et folkehelseprosjekt over 3 år.  Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltok på sluttkonferansen sammen med representanter fra mange frivillige organisasjoner og nærmere 30 kommuner.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Bli spisevenn

41. etappe

Mange ensomme eldre kunne ønske seg noen å spise sammen med. Denne utfordringen har Bergen kommune tatt gjennom å rekruttere frivillige som kan tenke seg å bli kjent med et menneske å spise middag sammen med.

Ingressbilde til Politikk for menneskerettigheter  - SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Politikk for menneskerettigheter

Stiftelsen SOR har gitt ut en rapport som tydeliggjør løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Appen som kan redde liv

40. etappe

Mange ansatte og oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten deltar på aktiviteter utendørs og gjerne på områder som det ikke er så enkelt å informere nøyaktig. En norskutviklet app kan nå fortelle 113-sentralen nøyaktig hvor du er når du ringer 113 fra appen. Posisjonen din blir sendt automatisk og kan redde liv.

Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Videreutdanning i Nordland

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet i samhandling mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger og ønsker.

Ingressbilde til konferansen "Leve hele livet - sammen"

Konferansen Leve hele livet – sammen

Vennesla frivilligsentral inviterer 19. november til en nasjonal konferanse for å presentere erfaringer med bruk av metoden Aktive sammen.

Ingressbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22

Ny nordisk handlingsplan

Nordiska ministerrådet har utarbeidet et strategisk samarbeidsdokument (2018 – 2022) for å fremme arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering for personer med funksjonsnedsettelser.

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Helt innafor og sammen med andre

Personer med ledsagerbehov er medborgere med rettigheter og plikter som andre. Det innebærer rettigheter til medvirkning i egne tjenestetilbud. På tross av økende vektlegging av brukermedvirkning erfarer personer med utviklingshemming fortsatt utfordringer med å bli tatt på alvor, lyttet til og være hovedaktør i eget liv.

Bilde av Musikkgjengen i Lindås. Bildet er tatt av Monica Aastum

Retten til å medvirke til tjenester – hvor går grensen?

I 10 år har fire-fem gutter i Lindås kommune deltatt i musikkgjengen hver mandag kveld. Både guttene og foreldrene er storfornøyd med tilbudet som gis etter vedtak om avlastning, noe som er en lovpålagt oppgave. Nå har kommunen gitt foreldre beskjed om at tilbudet skal legges ned. Hvordan er det mulig?

Ingressbilde til rapporten Kidza har rett

Kidza har rett!

Norge må rapportere til FNs barnekomitè om hvordan staten Norge jobber for å sikre barns rettigheter og etterfølger FNs barnekonvensjon. Barnas rapport "Kidza har rett! er utarbeidet av de unge selv som en skyggerapport. Den ble oversent til barnekomiteen i 2017.

Bilde av inngangspartiet på Norges idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

FAF-saminar på Norges Idrettshøgskole

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" avholdes på Norges idrettshøgskole 18. - 19. oktober 2018.

Skjermbilde av nettsiden som verver demensvenn

Demensvenn

Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer personer som kan tenke seg å være en støtte til personer med demens. Statsminister Erna Solberg var den første som tok utfordringen.

Alpint

Samhandling rundt aktivitet og deltakelse

Bedre samhandlingen mellom frivillig sektor, kommuner og spesialisthelsetjenesten er en av de viktige nøklene i arbeidet med å styrke og videreutvikle tjenester for barn, ungdom og voksne.

Bilde av fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad (foto: Trond-Erlend  Willassen)

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle

Fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV), er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har mottatt en bevilgning på 550 000 fra Helesedirektoratet til å gjennomføre studietilbudet "Kultur, fritid og aktiv omsorg" i Nordland. Bevilgningen muliggjør studieoppstart høsten 2018.

Nettverket Aktiv fritid

Onsdag 6. juni ble nettverket for kommuner og fylkeskommuner, som skal sikre at flere barn og unge får tilbud om organiserte fritidsaktiviteter, sparket i gang.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Søker etter støttekontakter på Facebook

39. etappe

Tilrettelagt fritid i Drammen kommune har gått nye veier i rekrutteringen av nye oppdragstakere til støttekontakttjenesten. Aktiv bruk av Facebook ble en suksess.

Logo for Lions Røde Fjær

Beitostølen Helsesportsenter vant Lions Røde Fjær 2020

Lions Norge skal arrangere sin neste store innsamlingsaksjon i 2020. På deres riksmøte som ble holdt for få dager siden, ble det vedtatt at pengene skal gå til å bygge et «Lionshus» på Beitostølen Helsesportssenter. 

Ingressbilde til Stortingsmelding 15 2017–2018 Leve hele livet

Leve hele livet
- En kvalitetsreform for eldre

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Nettverksamling

Telemark, Vestfold og Buskerud

Nettverksamling på Notodden, 31. mai 2018, for det regionale nettverket med ansatte som arbeider med å tilrettelegge fritidstilbud i Telemark, Vestfold og Buskerud.

To jenter med ryggen til som holder tomlene opp

Læring og mestring 2018

Konferanse

Nasjonal konferanse om læring og mestring avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, 18. – 19. oktober 2018. Nytt av året er muligheten for å delta på en gratis prekonferanse.

Ingressbilde til rapporten Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet

Rapport nr. 1 2018 – En systematisert kunnskapsoversikt

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som ett av sine mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap innen feltet Deltakelse i familie/fritid og skole/barnehage til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet.

En mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Funksjonshemmede i jobb?

Frokostmøte 24. april 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerer frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.

Illustrasjonsbilde til disputas Kjersti Skarstad

Norges første doktorgradsavhandling om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Doktorgradsdisputas

Funksjonshemmede erfarer flere og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn mennesker uten funksjonshemming. Likevel har statsvitenskapelig forskning på dette feltet vært nærmest fraværende. Skarstads avhandling tar for seg to overordnende spørsmål: Hvordan bør funksjonshemmedes menneskerettigheter beskyttes, og hvordan og i hvilken grad beskyttes funksjonshemmedes menneskerettigheter innenfor utvalgte politiske systemer?

Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Bilder av tre gutter med ryggsekker, klare til å gå på tur

Temadag: Aktiv fritid for alle

Da er det tid for den årlige temadagen i nettverket Aktiv fritid for alle. Det finner sted i Hellerup, Danmark, den 19. april 2018.

Bilde av Ragnhild Bendiksen og Jorunn Sagen Olsen

Aktive Sammen

Prosjektet «Aktive seniornettverk» har som mål å forebygge ensomhet og passivitet blant eldre. Gjennom metoden Aktive Sammen har Vennesla frivilligsentral og Vennesla kommune fått et verktøy for å møte denne utfordringen.

Ingressbilde til invitasjon til Aktivitetsdag på Gjøvik

Ski for alle/aktivitets- dag på Øverby

Kultur- og aktivitetsdag på Gjøvik

Gjøvik Frivilligsentral avd. Øverby, Vind IL, Mental  Helse Gjøvik, Gjøvik kommune Kultur og Mjøsa Modellflyklubb inviterer til en annerledes tilrettelagt ”ut på tur-dag” i Øverbyveien 95 på Gjøvik, fredag 16. februar 2018 kl. 11.00 - 14.00.

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Fritid for alle videreføres

Helsedirektør Bjørn Guldvog lanserte for 10 år siden knutepunktet Fritid for alle. Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Målene som ble satt for satsningen er innfridd, men behov og endringer innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjør at arbeidet videreføres som en integrert del av arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Norgeskart som viser frivilligheten

Frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge har i flere år veiledet kommuner i hvordan en kan utvikle en frivillighetspolitikk. Det trengs egne planer med konkrete tiltak for å skape vekst og utvikling i frivillig sektor.

Bilde av en kvinne som holder en smarttelefon med appen Tjenesteshop

Bedre brukerstyring av tjenester

Tema: Velferdsteknologi

I Larvik kommune ga flere unge personer, som trengte tilbud fra hjemmetjenesten, uttrykk for et ønske om mer brukertilpasset løsning for bestilling av hjemmetjenester. Resultatet ble en bestillingsportal som har fått navnet Tjenesteshop.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.

Ingressbilde Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 - Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

I 2016 var det 355 635 personer som mottok en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Det betyr at 6,7 % av hele befolkningen mottar slike tjenester. Statistisk sentralbyrå lager årlig statistikk om tjenester og tjenestemottakere som viser utviklingen

Bilde av barn i en kirke

En inkluderende kirke

Inkludering er et prioritert område i Borg bispedømme, og gjennom prosjektet «Vår inkluderende menighet» har de utviklet gode verktøy som tydeliggjør hvordan dette kan gjøres i praksis.

Ingressbilde til doktorgradsavhandling

Ansvarsgrupper – hva tenker de unge selv?

Siv Elin Nord Sæbjørnsen har gjennom sin doktorgradsavhandling intervjuet 28 ungdommer i barnevernet for å høre deres syn på erfaringer fra barnevernets ansvarsgrupper. Felles for alle ungdommene var at de også var brukere av psykisk helsehjelp.

Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

Ingressbilde til Sintef-rapport

Digital plattform om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Tema: Velferdsteknologi

Trondheim kommune har gjennomført et prosjekt for å se nærmere på hvilke krav som må stilles til en selvorganiserende digital plattform for barn og unge som deltar i fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til Rapport om norsk frivillighet - Utviklingstrender og samfunnseffekter

Forskning på norsk frivillighet

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har utarbeidet en rapport hvor de oppsummerer forskningen som de har gjennomført i perioden 2013-2017. Rapporten gir en god oversikt over utviklingstrender for frivillig arbeid i vårt land.

Ung jente som holder en bamse opp i lufta

En voldsfri barndom

Hovedprosjektet til Barneombudet i 2018 og 2019 er å jobbe for at barn skal sikres en voldsfri barndom.

Ingressbilde til tilsynsrapport fra Helsedirektoratet

Mangelfulle tjenester til personer med utviklingshemming

Tilsynsrapport

I et landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming, har fylkesmennene funnet lovbrudd i 45 av 57 kommuner. Tjenestene som inngår i personlig assistanse er i mange kommuner mangelfull og lite individuelt tilpasset.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Rutinebeskrivelse for etablering av grupper

37. etappe

​Integreringsseksjonen i Kongsberg kommune har etablert mange aktivitetsgrupper for barn, ungdom og voksne. For å kvalitetsikre dette arbeidet har de utarbeidet en rutinebeskrivelse.

Logoen til Dalkurd FF

Et godt eksempel

Dalkurd ble stiftet som et sosialt prosjekt for vanskeligstilt ungdom i 2005. Klubben legger stor vekt på å være en klubb hvor mangfold er en ledestjerne i alt deres arbeid. Når de nå 13 år etter oppstarten har rykket opp til Allsvenskan som er den øverste serien i svensk fotball er det nyttig for alle som er opptatt av å tilrettelegge for kultur- og fritidsaktiviteter å lytte til deres erfaringer.

Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Nettverkssamling i Kongsberg 9. november 2017

For Buskerud, Vestfold og Telemark fylke

Nettverkssamlingen finner sted ved Krona, Kultur- og kunnskapspark i Kongsberg (6. etage), Hasbergveien 36. Grunnet begrensede plasser er nettverkssamlingen forbeholdt deg som jobber med fritid- og støttekontakter. Det er første mann til mølla!

Jente som holder en mobiltelefon

Velferdsteknologi på kultur- og fritidsarenaen – hva er det?

Tema: Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep, og forbindes kanskje for de fleste av oss med produkter som kan gjøre det lettere å bo i eget hjem. Produkter som trygghetsalarm og rullator er det derfor kanskje flere enn meg som tenker på når begrepet nevnes i ulike sammenhenger.

Ingressbilde til artikkel om metoden aktive sammen

Aktivesammen.no – en ny spennende arbeidsmetode

Hvordan kan kommuner og frivillige organisasjoner bruke frivillige til aktivt å gi støtte til å opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk? Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet “Aktive seniornettverk” har en ny metode blitt utviklet som synliggjør hvordan dette kan gjøres.

Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svart

Med rett til å bli hørt

FNs barnekonvensjon

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016.

26. september 2017 ble denne supplert med tre rapporter: fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en helt egen rapport fra barn og unge selv.

Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminar på Norges Idrettshøgskole

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

Bilde av ung gutt som ser tankefull ut

Hva skjer med barn som ikke passer inn?

NTNU Samfunnsforskning

Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Forskning viser at det er mer nyansert enn som så.

Ingressbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Mestre hele livet

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er underskrevet av syv ministere. Målet og ønsket er at denne skal bidra til å rette oppmerksomhet rundt tiltak som vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktiv sammen

36. etappe

Overvekt og inaktivitet er utfordringer som må møtes med ulike tiltak.

Bilde fra Århus i Danmark

Seminar "Uderehabilitering - et fagligt indspark"

18. september 2017

RehabiliteringsforumDanmark, MarselisborgCentret og Handicapidrættens Videnscenter inviterte til seminar om uterehabilitering i Århus i Danmark, 18-. september 2017. Det ble en dag med faglige innspark, som merket opp banen for uterehabilitering, og samlet fagpersoner med interesse for utendørs rehabilitering.

Ingressbilde av Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Klare nasjonale mål om universell utforming

Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette er regjeringens visjon for å motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og for å gi bedre omgivelser for hele befolkningen. Målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor ulike samfunnsområder.

Ingressbilde til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Klarere krav til ledelse

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.

Collage som viser bueskyting, badminton, kunstmaling og karate

Hvilken effekt har Fritid med Bistand i arbeidet med deltakere i LAR?

Torgeir Skrunes og Jenny Eline Thorkildsen forsøker å belyse gjennom sin bachloroppgave i sosialt arbeid hvordan metoden Fritid med Bistand (FmB) kan bidra til nye nettverksdannelser, økt livskvalitet og rusmestring overfor deltakere i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

Frokostmøte 25. oktober 2017

Idrett for alle….eller??? – Om inkludering i Norsk idrett

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017.

Bilde av jente med en smarttelefon

Appbiblioteket.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bilde av mobiltelefon som viser appen til DNT

En tilrettelagt turkalender for personer med utviklingshemming

Den Norske Turistforeningen (DNT) lanserte i februar en egen app som retter seg mot utviklingshemmede. Den fungerer som en oppslagstavle for planlagte aktiviteter. Den inneholder enkle tekster og symboler. Fagpersoner snakker om dette som et snakkeark.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Styrker støttekontakttjenesten gjennom å etablere grupper

35. etappe

I voksenhabiliteringen i Horten kommune arbeides det aktivt med å utvikle gode støttekontakttjenester til unge voksne og voksne med en nedsatt funksjonsevne. Kommunen tilbyr i dag mange individuell tilbud, men nå er målet å etablert flere gruppebaserte tilbud innenfor støttekontakttjenesten som kan bidra til å gi flere gode fritidstilbud.

Bilde av to som danser rullestoldans

Danske kommuner må dekke tjenestemottakere sine utgifter

Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark har innstrammet en praksis som gjør at danske kommunene ikke kan kreve betaling fra brukere for å dekke tjenestemottakeres utgifter i forbindelse med deltakelse på ferie, konserter eller andre arrangementer.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets, Bufdirs, logo

Nye nettsteder fra Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet står bak bak mange nyttige nettsteder. Her presenteres tre av de nyeste.

Forskning om kjønn og funksjonshemming heldagsseminar Bufdir

Forskning om kjønn og funksjonshemming

Invitasjon til dagsseminar

På oppdrag for Bufdir har NTNU Samfunnsforskning og Senter for kjønnsforskning, NTNU, utarbeidet en kunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. 

Omslag til rapport om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss har på oppdrag for Helsedirektoratet skrevet en rapport som beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i vårt land. Hvilke aktiviteter folk deltar i, hvor ofte, med hvem, motiver og barrierer mot trening er eksempler på spørsmålene de forsøker å finne svar på.

Ingressbilde til Oppvekstrapporten 2017

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter har de? Disse spørsmålene diskuteres i Oppvekstrapporten 2017, som ble lansert 30. mars på Bufdirs Oppvekstkonferanse 2017.

Bilde av hotellet Royal Garden i Trondheim

Aktiv Ung – konferansen 2017

Aktivitet, mestring og deltakelse

I 2017 arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin årlige, nasjonale konferanse i Trondheim, fra 31. mai til 1. juni.

Venner

Helse- og omsorgstjenester for personer uten lovlig opphold i Norge

Mange vet at personer uten lovlig opphold i Norge har rett til øyeblikkelig helsehjelp. Mer ukjent er for mange ansatte i kommunene at ALLE barn og unge under 18 år som oppholder seg i Norge har samme rett til helse- og omsorgstjenester som norske borgere.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Prosjektet "Tur- og treningskompis"

Nordland idrettskrets samarbeider med Forum for Natur og Friluftsliv, Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland fylkeskommune og kommunene i fylket med å rekruttere og tilby kurs for alle som ønsker å lære mer om å tilrettelegge aktive fritidstjenester for andre.

Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Frafall"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Tur- og treningskompiskurs i Nordland

Gjesteblogg 2/2017

Nordland idrettskrets og FNF Nordland arrangerer kurs for å utdanne og inspirere eksisterende støttekontakter og andre med interesse for idrett og friluftsliv, til å bruke fysisk aktivitet som Tur- og treningskompis. Prosjektleder Stine Wike beskriver i denne gjestebloggen erfaringer fra prosjektet.

Skjermbilde av nettsiden til prosjektet Fælles om fritiden

Fælles om Fritiden

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i Danmark har som mål å etablere et tilbud i kommuner hvor en engasjerer frivillige til å være fritidsguider inn i aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Alexander Tjelle

Treningen ga Alexander et nytt liv

Alexander Tjelle hadde nettopp kommet tilbake til Bergen etter rusbehandling, veide 120 kilo og var på vei til å skli utpå igjen. Så begynte han med crossfit.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

God og informativ nettside

34. etappe

Tysnes kommune i Hordaland arbeider aktivt for alle kommunens innbyggere skal få kunnskap om gode fritidstilbud. Samarbeidet med lag, foreninger og frivillige er derfor helt avgjørende. For å synliggjøre alle fritidstilbudene som tilbys har de etablert en egen nettside.

ingressbilde Eirik Dahl

Friluftsliv for utviklingshemmede. Turtilbud for alle

Gjesteblogg 1/2017

Etter påske i fjor gikk jeg sammen med min kone en tur på Brunkollen i Bærum. Vi hadde hatt noen fantastisk dager med fint vær, mye snø og mange turer på ski. Vi gikk og snakket om at det kanskje ikke er så rart at mange syns det er vanskelig å ta med sine utviklingshemmede barn på skitur. Når de bikker 12-13 år begynner de å bli riktig tunge å dra i pulken. Jeg fikk plutselig en tanke.

Skjermbilde av nettsiden til Fritidsförbundet.se

Fritidsförbundet för barn og unge med funktionsvariationer

Flere svenske ungdomsforeninger som arbeider for å etablere møteplasser for unge med funksjonsnedsettelser startet i 2015 et eget forbund. De ønsker på denne måten å samle sin mulighet til å påvirke beslutningstaker og for å samle erfaringer rundt spørsmål som har betydning for målgruppen.

Våpenskjold Hordaland fylkeskommune

Hordaland – et foregangsfylke på frivillighetspolitikk

Hordaland fylkeskommune lanserte i 2015 en ny tilskuddsordning som retter seg mot kommunene. Formålet er å stimulere til utvikling av en helthetlig og tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk. 13 av fylkets 33 kommuner har nå fått midler for å jobbe systematisk for å skape et bedre samarbeid mellom frivilligheten, kommunene og næringslivet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Godt eksempel på brukermedvirkning

33. etappe

I Syddjurs kommune har en gruppe mennesker som deltok på fysioterapeutisk trening, startet sin egen forening. De ønsket seg flere aktiviteter enn stavgang. De ønsket å få muligheten til å delta i flere fritidsaktiviteter hvor en også kan passe inn med en funksjonsnedsettelse.

Støttekontakt gruppe

Oppfølging av frivillighetserklæringen

Mandag 5.desember 2016 hadde kulturminister Linda Hofstad Helleland invitert KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge, til det årlige kontaktmøtet for å følge opp regjeringens frivillighetserklæring.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Utenforskap"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Bilde av glad jente med fargerik maling på fingrene

Fritid og ferie – for alle?

Hvilke konsekvenser vil forslagene i den nye NOU'en «På lik linje» få for tjenesteutforming og tjenesteyting for fritid og ferie for personer med utviklingshemming?

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Kontingent"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Bilde av Monica Svellingen-Hammer

Ung Meistring, ei kjensle av meistring

Gjesteblogg 3/2016

Kvinnherad kommune har starta eit prosjekt for å kunna gje eit dagtilbod til unge vaksne som motek stønad frå NAV.

Ingressbilde til rapport om Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Rapport

PROBA samfunnsanalyse har etter oppdrag for KS gjennomført en kartlegging av kommunenes bruk og organisering av avlastere og støttekontakter etter helse- og omsorgstjenesteloven. De gjennomførte to spørreundersøkelser og en intervjuundersøkelse til kommunene våren 2016

Ingressbilde til NOU - På lik linje

På lik linje

Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014 for å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Rekruttering"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

100-meterskogen i Kristiansand

32. etappe

Spesialsykehuset for rehabilitering ved Sørlandet sykehus og Midt-Agder friluftsråd har etablert et friluftsområde på Kongsgård som benyttes for pasienter og innbyggere i Kristiansand.

Bilde av en jente på sitski med en voksen som styrer, bak

Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Beitostølen Helsesportsenter er tildelt i overkant av 3 millioner kroner av Stiftelsen Sophies Minde til gjennomføring av første fase i et nasjonalt FoU-program knyttet til aktivitetshjelpemidler. Dette er et ledd i en større nasjonal satsing innenfor helsesportområdet (Prosjektet Delta 2022).