Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

-Aktuelt

Ingressbilde til artikkel om UNGSOR 2024. Foto som viser en glad jente med Downs syndrom som holder hånden opp til hilsen

UngSOR 2024

En digital konferanse om barn og unge med utviklingshemming og samarbeid med deres pårørende: 20. mars 2024.

Ingressbilde til artikkel om CRPD anbefales å bli innlemmet i menneskerettsloven

CRPD anbefales å bli innlemmet i menneskerettsloven!

I dag overleverte ekspertutvalget som regjeringen har satt ned for å utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal innlemmes i norsk lov sin rapport til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Deres anbefaling er at CRPD må inn i menneskerettsloven.

Bilde av folk på tur

Friluftsliv for alle

DNT, friluftsrådene og Statskog arbeider aktivt for å gjøre friluftsliv tilgjengelig for alle.

Bilde av leker i sandkasse

Prosjekt barnekoordinator

1. august 2022 fikk kommunene en tydelig plikt til å samordne tjenestetilbud til barn da retten til egen Barnekoordinator ble innført. Nå har den første evalueringen av denne lovpålagte ordningen kommet.

Bilde av boken Norges Lover med en dommerklubbe oppå

Arbeidstakerbegrepet styrkes i arbeidsmiljøloven

Stortinget har vedtatt en endring i arbeidsmiljøloven for å styrke arbeidstakere sine rettigheter. Lovendringen som trer i kraft 1. januar 2024 innebærer en innstramming i bruk av oppdragstakere i både offentlig og privat sektor.

Ingressbilde til artikkel om ny rapport fra Redd Barna

Barn med funksjonsnedsettelser - diskriminering vs. inkludering

Rapport fra Redd Barna

I Redd Barnas nye rapport har de snakket med ungdommer og unge voksne med funksjonsnedsettelser, foreldre, og lærere, om deres erfaringer med deltakelse og tilrettelegging i kroppsøvingstimer, på aktivitetsdager og skoleutflukter. 

Ingressbilde til artikkel om NOU 2023: 1

På høy tid — Realisering av funksjonshindredes rettigheter

NOU 2023: 13

Likestillings- og mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge. De har utarbeidet en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som vil fremme likestilling, hindre diskriminering, og bidra til at også funksjonshindredes menneskerettigheter blir ivaretatt.

Ingressbilde til artikkel om Folkehelsemeldinga

Ny folkehelsemelding

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la fredag 31. mars frem regjeringens folkehelsemelding.

Ingressbilde til artikkel om forskningsdeltakelse

Vil du bidra med dine erfaringer fra pandemien?

Forskningsprosjekt søker barn og unge

Er du mellom 13 og 25 år og har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom? Vil du delta i et forskningsprosjekt som undersøker hva som skjedde da samfunnet stengte ned under pandemien, og hvordan livet ditt er nå?

Logoen til Helsetilsynet

Nasjonalt tilsyn

Får barn i barne- og avlastningsboliger habilitering/opplæring i samsvar med sine behov?

Ingressbilde til artikkel om støttekontakt

Støttekontakt

I alle landets kommuner arbeider det støttekontakter som oppdragstakere eller arbeidstakere. Det kreves ingen bestemt utdanning for å jobbe som støttekontakt. Det kan likevel være en fordel med både utdanning og erfaring innen helse og omsorg. 

Foto av et basseng i Syden

Ferie for utviklingshemmede

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utgitt en oversiktsartikkel som dokumenterer at vi har lite forskning om ferie for personer med utviklingshemming.

ALLEMED ved Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge inviterer til den årlige ALLEMED-konferansen 2023

ALLEMED-konferansen 2023

ALLEMED ved Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge inviterer til den årlige ALLEMED-konferansen! I år er datoen 16. februar kl.09.00-14.30.

Fotografi av tre barn i som sitter på et skateboard og ler

Inkludering i kulturliv

Tilskuddsordning

Overordnet mål med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Ingressbilde til artikkel om nettsiden ALLEMED ung

ALLEMED Ung

Barn og unge må gis mulighet til å arbeide for at alle kan  delta i organiserte fritidsaktiviteter. Deres stemme er viktig når tjenester i kommunene innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse skal styrkes og videreutvikles.

Barnas ridderuke

Barnas Ridderuke 2023

Barnas Ridderuke er en leirskoleuke for barn med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år på Beitostølen. Uka har fokus på grunnleggende skiferdigheter, og avsluttes med Barnas Ridderrenn fredag 20.januar 2023. OBS! Påmeldingsfrist 25.11.2022

Skjermbilde av nettsiden mosjonogtrening.no

Mosjon og trening

En ny nettressurs er utviklet for å gi personer med utviklingshemming og andre, informasjon når man har lyst til å trene mer og bli i bedre form.

Skjermbilde av Vidensportalen

Fritidsfellesskap for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Socialstyrelsen i Danmark beskriver nå fritidsfellesskap som et nytt tema i sin kunnskapsportal. Bak denne utvelgelsen ligger en anerkjennelse av et omfattende arbeid med å utvikle metoder og praksis rundt fritidsveiledning og inkludering i fritidsaktiviteter.

Logoen til Barrierefri fritid

Barrierefri fritid – merkeordning for inkluderende praksis

Unge funksjonshemmede har etablert et inkluderingsmerke som kan tildeles frivillige organisasjoner og kommuner som tilbys kultur- og fritidsaktiviteter. De som får inkluderingsmerke må gjennomføre et kompetansehevingsprogram om funksjonsmangfold, kultur og fritid.

Bilde av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov

Mange har over flere år arbeidet for å få FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven. Et viktig steg på veien ble tatt når regjeringen denne uken presenterte at de vil utrede hvordan dette skal skje.

Bilde av en samtale mellom en gutt på ca. 8 år og hans trener i en garderobe

Bli barnas beste trener - det viktige første møtet

Hvordan kan vi gjøre det mulig for alle barn å delta i idrett sammen med venner og jevnaldrende? Agder idrettskrets har i samarbeid med Norges Handikapforbund utarbeidet tre filmer som kan brukes i treneropplæring og holdningsskapende arbeid for å gjøre det lettere for barn og unge å starte opp i selvvalgte idrettsaktiviteter.

Ingressbilde_reddbarna

Vi må kjempe dobbelt så hardt

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og Redd Barna har intervjuet barn og unge med funksjonsnedsettelser som har til felles at de har flyktet til Norge. Resultatene fra intervjuene er beskrevet i et hefte som ble utgitt i 2021.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Fritidsmesse

56. etappe

​I Kvinnherad kommune har de gode erfaringer med å arrangere en fritidsmesse sammen med frivilligheten.

Collage av illustrasjoner som viser fem ulike fritidsaktiviteter

Fritidserklæringen fornyes

Regjeringen, KS og flere aktører innenfor frivilligheten forplikter seg til å arbeide for at alle barn og unge kan delta i minst en fritidsaktivitet med andre.

Ingressbilde til artikkel om NOVA-rapport 5-2022 Ungdata 2022 Nasjonale resultater

Ungdata 2022

Flertallet av norske ungdom opplever at de har gode venner, tette og tillitsfulle relasjoner til foreldrene sine, og de trives på skolen. Etter to år med pandemi er det gledelig å få slike positive forskningsresultater. Det gjør det samtidig lettere å rette søkelys på temaer som deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, hvor trenden fortsatt viser en nedgang.

Ingressbilde til artikkel om rapporten Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjennomgått 117 klagesaker om helse- og omsorgstjenestene til mennesker med utviklingshemming fra landets statsforvalterembeter. I en egen rapport tydeliggjøres flere alvorlige feil i saksbehandlingen. Manglende medvirkning og bruk av standardtekster er eksempler på dette også i behandlingen av søknader om støttekontakt

Bilde fra nettverkssamling i Skien 2022. Bildet viser deltakerne.

Første nettverkssamling etter pandemien

Ansatte fra Buskerud, Vestfold og Telemark som tilrettelegger for tjenester innenfor fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse møttes 28. april i Skien. Dette er den første nettverksamlingen som arrangeres etter pandemien av de regionale nettverkene som ble etablert av Helsedirektoratet i 2007.

ingress_Podkast

Barrierefri fritid

Podkast

Professor Inger Marie Lid og styreleder for Unge funksjonshemmede, Inger Tunem var nylig gjester hos Solveig Kloppen for å snakke om fritid.

Ingressbilde til artikkel om fritidsaktiviteter med assistanse

Fritidsaktiviteter med assistanse

Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum ble fra 1. januar 2020 til Lillestrøm kommune. For å møte denne utfordringen deltok ansatte i den nye kommunen i et kompetanse- og innovasjonsprosjekt (2019 – 2020) for å styrke kunnskapen, og øke samarbeidet med frivillig sektor innenfor fagfeltet tilrettelegging av fritidstjenester. Prosjektet fikk midler fra Fylkesmannen i Viken, og ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Ingressbilde_lettlest

Lettlest informasjon om gode helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratet har i samarbeid med Ridderne og personer med utviklingshemming ved Bærum arbeidssenter og Rådgivningsgruppen i Bærum utarbeidet informasjon basert på den nasjonale veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". 

Ingressbilde_lettlest

Lettlest informasjon om gode helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratet har i samarbeid med Ridderne og personer med utviklingshemming ved Bærum arbeidssenter og Rådgivningsgruppen i Bærum utarbeidet informasjon basert på den nasjonale veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". 

Ingress_Leve_hele_livet

Underveisrapporten fra Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

Leve hele livet er en reform (2019 – 2024) som bygger på en forståelse av at kommunene har utviklet gode løsninger, men at disse blir tatt i bruk av for få kommuner og for tilfeldig. Målet er å gi kommunene mulighet til å beskrive hvordan reformens løsninger kan innføres, og bidra til spredning og implementering av gode løsninger. En ny rapport gir svar på hvordan kommunene følger opp dette arbeidet.

Ingressbilde til artikkel om Bli med - aktiv fritid for alle

Viktig læringsnettverk

Nettverket "Bli med - Aktiv fritid for alle" har som mål å gi et kunnskapsløft for og med ansatte som tilrettelegger fritid for barn og unge i kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor.

Ingressbilde til sak om ALLEmed konferansen 2022. To gutter gjør lattermilde grimaser mot kameraet

ALLEMED-konferansen 2022

Onsdag 26. januar ble årets ALLEMED-konferanse gjennomført digitalt. Den er nå tilgjengelig for alle.

Bilde av tre unge menn som sitter på en brygge og ser utover havet

Rapport om ungt utenforskap

Stavanger kommune har etablert en egen kommisjon som har sett nærmere på utenforskap blant unge. Deres funn er nedslående. Dagens samfunn tar ikke i bruk de unges ressurser, det blir ikke gjort nok for å inkludere de som faller utenfor og hjelpeapparatet er ikke samordnet godt nok. Resultatet fører til store kostnader både for enkeltmennesker og for samfunnet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Ungfritid.no

55. etappe

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Kommunevåpen Lillestrøm kommune

Fritidstjenester må organiseres i samarbeid med frivillige organisasjoner

Helt siden 1981 har det vært et overordnet sosialpolitisk mål å legge til rette for full deltakelse og likestilling på kultur- og fritidsarenaen for alle. Skal en kommune lykkes med en slik målsetning må en arbeide målrettet i samarbeid med frivillig sektor. Lillestrøm kommune har klart dette.

To glade gutter løper over en gressplen. Den forreste løper med en drage.

Hvordan får vi flere unge med i organiserte fritidsaktiviteter?

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte i 2020 og 2021 til regionale samlinger hvor deltakerne fikk mulighet til å dele erfaringer fra arbeidet som gjøres lokalt - i kommuner og frivillighet – for å få flere barn og unge med i organiserte fritidsaktiviteter.

Bilde av prisvinneren Anders Midtsundstad

Fritid for alle-prisen 2021

Fritid for alle prisen i 2021 har blitt delt ut til 10 verdige vinnere og med det har man fått satt søkelyset på det viktige feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av alle vinnerne av fritid for alle-prisen 2021

Tilrettelagt fritid – et nytt fagfelt

I år har vi delt ut Fritid for alle – prisen 2021 til 10 verdige vinnere. De har til felles at de har gjort en stor innsats for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Logoen til Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

Stortinget har bestemt at 2022 blir frivillighetens år. Alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å delta på markeringen som Frivillighet Norge har koordineringsansvaret for.

Bilde av Jorunn Sagen Olsen

Fritid for alle-prisen 2021

Fritid for alle-prisen 2021

I dag ble den siste Fritid for alle – prisen delt ut til Jorunn Sagen Olsen i Kristiansand på julelunsjen til de ansatte ved Norges frivilligsentraler.

To jenter som sitter sidelengs på hver sin huske og snakker sammen

Ikke kutt i fribeløpet for uføretrygdede allikevel

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har forhandlet med SV for å sikre flertall for revidert nasjonalbudsjett. En av sakene som har fått mye negativ oppmerksomhet var forslaget om å kutte i fribeløpet som uføre kan tjene uten å tape uføretrygd.

Bilde av to personer som går tur i terrenget

Endring for uføretrygdede

Regjeringen vil fjerne fribeløpet som gjør at personer med uføretrygd kan tjene inntil 0,4 G (i dag utgjør dette ca. kr. 42.000.-). Målet er å få flere i arbeid, men forslaget kan føre til at mange ansatte og oppdragstakere velger å slutte som støttekontakter.

Bilde av Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm

Fritid for alle-prisen 2021

Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm fikk Fritid for alle-prisen i Alta for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Gruppebilde av deltakere på dagseminar

"Aktive sammen", dagsseminar i Rogaland

Dagsseminar Aktive Sammen ble gjennomført av Frivillig Rogaland, det Regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Rogaland, KS Rogaland, Eldrerådet i Rogaland og Norges Frivilligsentraler.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Interaktivt spill

54. etappe

Klepp kommune har tatt i bruk et interaktivt spill på sine sykehjem. Målet er at aktiviteten «rundt det magiske bord» vil skape gode møter mellom beboere, frivillige, pårørende og ansatte på sykehjemmene i Klepp kommune.

Ingressbilde til artikkel om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Viser utsnitt av omslagsbildet til rapporten.

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra Riksrevisjonen

Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sammensatte behov. Riksrevisjonens undersøkelse viser at familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Aktive Sammen – ny nettside

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.

Bilde av Line Merethe Løberg

Line Merethe Løberg fikk Fritid for alle-prisen

Fritid for alle – prisen 2021

Line Merethe Løberg fikk i dag prisen på Valnesfjord helsesportsenter for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som ansatt i spesialisthelsetjenesten.

Ingressbilde til artikkel om veilederen barrierefri fritid

Inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

Unge funksjonshemmede har lansert en etterspurt inkluderingsveileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Bilde av Solvor Sandmark

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle-prisen

Fritid for alle – prisen 2021

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle – prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i Gjøvik kommune og for sitt engasjement for å styrke fagfeltet regionalt og nasjonalt.

Ingressbilde til artikkel om Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Handlingsplan

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur, bygg, transport og digitalisering i tillegg til utvikling av universelle løsninger på nye områder.

Glade gutter som spiller fotball

Får vi flere barn inn i fellesskapet?

Arendalsuka

Etter over ett år med korona er det flere barn og unge som trenger fellesskapet i frivillige organisasjoner og tiden med sine jevnaldrende der, mer enn noen gang. Hva må til for å nå ut til disse, invitere dem med og lykkes med å skape aktiviteter som etterlyses? Frivillighet Norge inviterer til samtaler om dette.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden fritid123.no

Skulle du ønske din kommune hadde sin egen fritid123.no?

Modum kommune så behov for å gjøre det enkelt for innbyggerne å finne ut hvilke organiserte fritidsaktiviteter som finnes. De utviklet derfor www.fritid123.no for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune i tett samarbeid med innbyggerne. 

Bilde av Svein Bergem

Ny doktorgrad – Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 7. mai 2021 disputerte han for ph.d. i studier av profesjonspraksis. Ph.d.-prosjektet har vært gjennomført med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.​​

Bilde av Britt-Evy Westergård

Vennskap som ressurs og helse i tjenester til personer med utviklingshemning

Gjesteblogg 1/2021

Britt-Evy Westergård har gjennom sitt arbeid som vernepleier vært opptatt av vennskap for personer med utviklingshemming som tjenesteyter og nå som forsker. I denne gjestebloggen reflekterer hun rundt temaet med bakgrunn i sine egne erfaringer og forskning. Teksten er tidligere utgitt i tidsskriftet SOR-Rapport nr. 2 2021.

Skjermbilde av forsiden til e-læringskurs om støttekontakt

E-læringskurs om støttekontakt

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland har utarbeidet et enkelt e-læringskurs som kan brukes i opplæring av støttekontakter.

Omslagsbilde til rapporten Fritid for alle – uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser

Fritid for alle – uten fordommer

Redd Barna har lansert rapporten "Fritid for alle - uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser".

Bilde av Svein Bergem

Disputas - Svein Bergem

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Han disputerer for ph.d. i studier av profesjonspraksis 7. mai 2021. Ph.d.-prosjektet har vært gjennomført med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.​​

Skjermbilde av nettsiden ungfritid.no

Ungfritid.no

Frivillighet Norge lanserer en felles nettside for rekruttering til fritidsaktiviteter for barn og unge i hele landet.

ssm

Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

May Cecilie Lossius

May Cecilie Lossius fikk den første prisen

Fritid for alle – prisen 2021

Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Idehefte til kommuner

53. etappe

Hvordan kan kommuner legge til rette for at flere barn og unge gis mulighet til å delta i selvvalgte fritidsaktviteter?

Skjermbilde av nettsiden aktivitetsguiden.no som viser et jentelag som jubler

Aktivitetsguiden.no

Nettsiden aktivitetsguiden.no er et verktøy som kan støtte idrettsrådene i arbeidet for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett.

Bilde av logoen til fritid for alle-prisen og bildet som blir gitt til prismottakerne

Fritid for alle-prisen 2021

Feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har i løpet av de siste 30 årene utviklet seg til et fagfelt med egne metoder, litteratur og forskning. Bak denne innsatsen står personer som representerer nasjonale myndigheter, kommuner, helseforetak, frivillig sektor og akademia. I løpet av året vil vi dele ut Fritid for alle – prisen til ti personer.

 

Illustrasjon av en blid figur som kjører sittende på ski

Utvikle en inkluderingsveileder

Unge funksjonshemmede har fått midler av Kulturtanken og Stiftelsen Sophies Minde til å utvikle en inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere av kultur- og fritidstilbud.

Ingressbilde til artikkel om strategien Ut av blindsonene

Ut av blindsonene. Strategi for er samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

Utsatte barn/unge har behov for bedre, helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester

Strategien skal bidra til en helhetlig tilnærming til utsatte barn og unge gjennom å koble myndigheter, tjenester, brukere, frivillig sektor, forskningsmiljøer og høyere utdanning nærmere sammen.  Tre viktige stikkord er forskning, utdanning og innovasjon / praksis. I tillegg løftes ledelse og partnerskap fram som sentralt. I det videre presenteres et kort utdrag av strategien.

Seks glade barn i 9-12 årsalderen, tre jenter og tre gutter som står og sitter foran en tavle. Foto

Se, lytte og inkludere

Ny rapport

Forskning viser at barn og unge med funksjonsnedsettelser i de nordiske land ikke har like muligheter til å delta sosialt og utvikle sine ferdigheter, som sine jevnaldrende. I en ny rapport fra Nordens Velferdssenter formidles kunnskap som trengs for å gi alle unge likeverdige muligheter.

Forfatter Ellen Berg i samtale med Therese Wilhelmsen. Skjermbilde

Kroppsøving – med rom for alle

Digital boklansering

Hva skal til for å skape et mer inkluderende kroppsøvingsfag for alle?
Torsdag 21. januar klokken 14:00 arrangerte Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser digital boklansering av den nye og aktuelle boken "Kroppsøving - med rom for alle". 

Ingressbilde til artikkel om Aktiv fritid – demokrati for barn og unge. Eksempelhefte fra Bufdir

Aktiv fritid – demokrati for barn og unge

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte kommuner, fylkeskommuner og lokale frivillige til å delta på nettverksamlinger. Målet var å dele erfaringer rundt oppfølgningen av fritidserklæringen, ungdomsråd og strategien for barn og unge som lever i lavinntekter. Nå har de laget et eksempelhefte til inspirasjon fra samlingene.

Skjermbilde av nettsiden frilager.no. Bilde av glade barn i en kano. Foto

Frilager

Frilager er en frivillig organisasjon som tilbyr utleie av utstyr som trengs til tur- og friluftsliv for skoler, frivillige organisasjoner og private. Frilager har blitt til gjennom et samarbeid i Rogaland mellom Stavanger Turistforening, Vesterlen krets, Jæren friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd.

Logoen til Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være Frivillighetens år, og de har gitt Frivillighet Norge i oppdrag å lede arbeidet med gjennomføringen av året.

Ingressbilde til artikkel om metodeboka Veje til deltagelse

Spennende dansk metodebok

Hvordan kan bruk av metoder og erfaringer støtte og kvalifisere utsatte og sårbare barn og ungdom til økt deltakelse og medvirkning på arenaer som skole og fritid? Det forsøker forfatterne av fagboken «Veje til deltagelse» å gi svar på.

Skjermbilde av KS

Internkontroll i kommunene

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene. De nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et ledelsesansvar og at kommunedirektøren er ansvarlig for å følge opp dette viktige arbeidet som krever kontinuerlig oppfølgning.

Collage som viser vinteridretter som kunstløp, skøyter, skihopp, hockey og langrenn

Utstyr til utlån

Julen nærmer seg og mange steder har snø og is allerede gjort det mulig å ake, stå på ski eller å gå på skøyter. Gjennom BUA i mange kommuner kan utstyr lånes.

Oversiktsbilde som viser alle utgitte bøker i bokserien

Kroppsøving – med rom for alle

Om læring, anerkjennelse, samhandling og utforsking

Hva skal elever lære i kroppsøving? Faget skal inspirere til bevegelsesglede gjennom utforsking og samhandling i lek, friluftsliv, idretts- og andre bevegelsesaktiviteter. Boka belyser sentrale tema om læring og deltagelse i kroppsøving som kan få særlig betydning når elevene har en funksjonsnedsettelse. 

Bilde av tre personer som ser på en dataskjerm

Forskerkurs for personer med utviklingshemming

Nytt kurs

Personer med utviklingshemming skal inkluderes i forskning som omhandler deres liv. 12 medforskere med utviklingshemming og 12 forskere har nå utviklet et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Planen er at kurset skal gjennomføres våren 2021.

image

Flexid

Mange vokser opp i vårt land med tilhørighet og kunnskap fra ulike kulturer. Dette er verdier stiftelsen Flexid ønsker å bevisstgjøre hos den enkelte gjennom sitt kurskonsept.

Bufdir sin logo

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2021

Bufdir

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Bilde fra rapporten som viser el-innebandy i en gymsal

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Ny rapport

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett? 

Collage av ulike fritidsaktiviteter

Aktiv fritid i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune startet i 2001 et omfattende arbeid med å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjenesten. Arbeidet førte til etableringen av tjenesten Aktiv fritid som i år har tiårsjubileum.

Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten tydeliggjør at manglende tilrettelegging påvirket opplevelse av fellesskap, vennskap og deltakelse i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.

Fra Solgården. Foto: Jarle Eknes

Utviklingshemmedes muligheter for ferie

Hvorfor reiser voksne personer med utviklingshemming mindre på ferie enn andre? Dette er et av spørsmålene som stilles i forskningsprosjektet "Ferie for alle". Målet er gjennom prosjektet å se nærmere på lovverket, hvordan tilrettelegging av feriereiser har blitt organisert over tid og ikke minst få frem hva personer med utviklingshemming selv tenker om ferie.

Bilde av Martine Eliasson, prosjektleder for

Prosjekt Fritid for ALLE i regi av Redd Barna

Martine jobber som prosjektleder i et prosjekt som heter “Fritid for ALLE” på vegne av Redd Barna. Nå ønsker hun å komme i kontakt med barn og unge under 18 år med en funksjonsnedsettelse for å høre deres erfaringer rundt deltakelse i fritidsaktiviteter.

Logoen til Åpen hall Agder

Åpen hall Agder

Åpen hall Agder er et pilot-prosjekt hvor hensikten er å skape en arena for å kunne nå ut med lokale idrettstilbud til flere personer med fysiske funksjonsnedsettelser.

Bilde av en turbrosjyre fra DNT liggende oppå et kart

Turmuligheter for alle

Den norske turistforening (DNT) har 550 hytter og over 22 000 km med merket sti over hele landet. Det gir mange muligheter for dagsturer og overnattingsturer i Norge når den du er støttekontakt for har interesse for turer ved sjøen, fjellet eller skogen.

Oversiktsbilde som viser alle utgitte bøker i bokserien

Bokserie

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere, har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bli med - Aktiv fritid for alle

Invitasjon til læringsløft

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS. 

Ingressbilde til bok om Frivillighet

Frivillighet

Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Den store bredden av frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i Norge. Lag og foreninger fremmer holdninger og verdier, og kan være brobyggere mellom ulike grupper. Denne boken viser hvordan frivillig og kommunal sektor sammen kan utløse ressurser som har positiv innvirkning for kommunens innbyggere.

Bilde av Anders Midtsundstad

Tilrettelegging av fritid – et nytt fagfelt?

Gjesteblogg 1/2020

Det er enighet om at vi ønsker å tilrettelegge samfunnet for alle. Vår velferdsstat har klare politiske mål om «full deltakelse og likestilling», men gode intensjoner er ikke nok. Det må settes av ressurser, gis opplæring og erfaringene må spres når ønsket er å styrke og videreutvikle arbeidet innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Ingressbilde til artikkel om NOVA rapport 1-2020 Familiens betydning

Familiens betydning

NOVA har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) utarbeidet en kunnskapsoversikt over familiefeltet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Ny digital oppslagstavle

51. etappe

Frivillighet Norge etablerer nå plattformen ungfritid.no. Målet er at dette skal blir en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Omslagsbilde til boka Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Ny bok

Ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune har skrevet en fagbok i samarbeid med fagpersoner ved VID, USN og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Boken viser eksempler på hvordan en kan tilrettelegge kultur- og fritidsaktiviteter overfor voksne mennesker med utviklingshemming.

Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Aktivitet og deltakelse er viktig i alle barns liv. For barn og unge med funksjonsnedsettelse er aktivitet og deltakelse i fellesskap med andre også viktige virkemidler i habilitering og rehabilitering.

Bilde av gutt som lener seg mot en bokhylle mens han ser rett på fotografen

Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge

Korona

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. 

Bilde av to jenter som sitter på hver sin huske og ser mot hverandre og prater

Støttekontaktordning under korona-pandemi

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle landets kommuner. For over 30.000 barn, ungdom og voksne er dette en viktig tjeneste. Vi har tatt kontakt med åtte ansatte som organiserer dette tjenestetilbudet for å høre hvordan de jobber nå.

Bilde av en smilende mann som holder en leende jente på armen

Avlastning i kommunene under korona-pandemien

I alle landets kommuner er det personer som trenger avlastning. Under korona-pandemien utfordres kommunene. Plikten til å tilby ulike avlastningstiltak utfordres. Det blir viktig å bruke kreativitet, gi tips og råd til hverandre. Vi har tatt kontakt med ansatte i fem kommuner for å høre hvordan de jobber nå.

Bilde av en ugle, et kunstverk

Tilrettelegging av fritid

Autisme- og touretteutvalget overleverte 6. februar en NOU hvor fritiden til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourette syndrom har fått bred oppmerksomhet. Utvalget foreslår at det opprettes en ordning med øremerkede midler for kommunene for å sikre at målgruppene kan delta i ulike fritidsaktiviteter.

Logoen til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Etterlyser bedre informasjon

FFO og Unge funksjonshemmede gjennomførte høsten 2019 en spørreundersøkelse som bekrefter at mange personer med funksjonsnedsettelser ikke deltar på kultur- og fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til rapport om kommunal frivillighetspolitikk

​Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

Hvilken rolle har kommuner og fylkeskommuner med å tilrettelegge for lokal frivillighet: Dette er et av spørsmålene som Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forsøker å gi svar på i en ny forskningsrapport.

Ingressbilde til brosjyren Ingen aldersgrense

Ingen aldersgrense

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet et hefte med gode eksempler på universell utforming. Her presenteres flere tiltak fra kommuner og fylkeskommuner som har det til felles at de bidrar til å legge forholdene til rette for gode lokalsamfunn hvor alle kan delta.

Bufdir sin logo

Forsøk med fritidskort

Bufdir lyser ut midler til forsøk med fritidskort for høst 2020 og vår 2021, med mulighet for forlengelse ut 2021. Søknadsfristen er 14 februar.

Foto Midas Hofstra fra Unsplash

Helt innafor og sammen med andre

Et innovasjonsprosjekt som skal bygge opp kompetanse og bedre samarbeidet mellom brukere, frivillige og kommunen for å styrke støttekontakttjenesten. Målet er at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal ha likeverdige muligheter for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Bilde av to av deltakerne i prosjektet Matglede

Matglede

Å dele et måltid er en fin opplevelse. Når det lages sammen med andre blir det enda bedre. Middagsbordet er en viktig sosial arena og utgangspunktet for prosjektet Matglede i Drammen. Prosjektet gir ungdom og unge voksne med lettere utviklingshemming mestringsfølelse og kostholdsveiledning på en trygg sosial arena.

Bilde av en glad jente som holder sine åpne malte hender opp foran seg

Støttekontakttjenesten i endring

Støttekontakt er en omfattende lovpålagt tjeneste i kommunene. Antall vedtak øker årlig. Stadig flere voksne gis et vedtak, mens det er en liten nedgang i bruk av tjenesten overfor unge under 18 år. Hvordan kan vi forklare denne endringen?

Skjermbilde av nettsiden til HelseNorge som omtaler ledsagerbevis

Ledsagerbevis

I mange kommuner kan du søke om et ledsagerbevis om du trenger følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer. 

Omslagsbilde til rapport fra Verdens helseorganisasjon

Kunst og kultur fremmer god helse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet en rapporten om kunnskapsgrunnlaget for kunst, kultur og helse. Den ble nylig lansert i Finland, og slår fast at kunst og kultur fremmer god helse.

Bilde av artikkelforfatterne Anders Midtsundstad og Tormod Mjaaseth

Aktiv ferie og fritid for alle

Gjesteblogg 7/2019

Vi lever i et land hvor de fleste har mulighet i sin ferie til å oppleve og erfare noe annet enn det hverdagen gir. For de fleste betyr dette reiser med eller uten overnatting til selvvalgte steder. I denne artikkelen tydeliggjøres det at dette ikke er en selvfølgelighet for personer med omfattende bistandsbehov.

Ingressbilde til artikkel om Nordic conference 2020

Nordisk Småbarnskonferanse 2020 - København

Call for abstracts

Nordisk Småbørnskonference afholdes i København d. 14. og 15 maj 2020 med det formål at samle aktører på synsområdet om temaet ”succesfuld overgang fra hjemmet til daginstitutionen og fra daginstitutionen til skolen”.

Ingressbilde til rapport fra Redd Barna

Får alle barn og unge delta?

Får alle barn og unge delta? Spørsmålet stilles av Redd Barna, som presenterer svaret i en ny og spennende rapport.

Ingressbilde til kartlegging av fritidskortordninger

Fritidskortordninger

Oslo Economics har på oppdrag for Kulturdepartementet gjennomført en kartlegging av fritidskortordninger I Norge. Undersøkelsen tydeliggjør at et stort antall av ordningene tilbys barn og unge fra familier med lav inntekt.

Bilde av Synnøve Roland

Blå Kors Ferier – et lavterskeltilbud

Gjesteblogg 6/2019

Til nå i år har Blå Kors gitt et ferietilbud til 1006 personer. Årets mål er å gi over 1200 personer et tilbud. Det er dobbelt så mange som fikk et tilbud i fjor. Synnøve Roland presenterer i denne bloggen tjenestetilbudet som gjennomføres takket være støtte fra Bufdir, gaver, bidrag og samarbeidspartnere over hele landet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktivitetsbanken

50. etappe

Særforbundene i Norges idrettsforbund som har ansvar for golf, ski og orientering har utarbeidet en egen aktivitetsbank som kan benyttes av alle.

Ingressbilde til notat om fritidsklubber i et folkehelseperspektiv

Hvilken betydning har fritidsklubbene?

Fritidsklubber og ungdomskulturhus er åpne og inkluderende møteplasser for mange ungdom. Hvilken betydning har de i et folkehelseperspektiv? Det har NOVA nå forskt å gi svar på i en ny rapport.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktivitetsguide

49. etappe

Oslo Idrettskrets ønsker å bidra til at flere barn og unge i lavinntektsfamilier blir rekruttert inn i idrettslagene. Bruk av aktivitetsguider har blitt et av flere tiltak for å oppnå dette.

Bilde av Tonje Johansen nettverkskoordinator Buskerud, Vestfold og Telemark

Inkludering i Skien kommune

Gjesteblogg 5/2019

Hvordan kan en kommune bidra til å styrke en prosess hvor flere inkluderes i lokalmiljøet? I denne gjestebloggen gir Tonje Johansen svar på hvordan de innenfor kultur og fritidstjenesten i Skien kommune har møtt denne utfordringen.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Skravlekopp mot ensomhet

48. etappe

I stadig flere kafeer og på andre møteplasser dukker det opp noen grønne kopper hvor det står Skravlekopp. Velger du en slik kopp viser du andre i lokalet at du gjerne vil snakke litt med andre mens du drikker den. 

Silhuetter av seks ungdommer inni et stort rør

Ungdomskonferansen 2019

Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker deres liv? Da må du holde av datoen for årets ungdomskonferanse 28.-29. oktober!

To jenter som sitter sidelengs på hver sin huske og snakker sammen

Årets ungdomskommune 2019!

Årets ungdomskommune skal ha utmerket seg med å la unges mulighet til å delta og medvirke være en forutsetning for god, lokal ungdomspolitikk. De unge sitt egasjement og synspunkt skal være synlige i prosesser og vedtak.

Ingressbilde til sluttrapporten Recovery på banen

Gatelagsfotball

Gatelagsfotball er Norsk Toppfotballs lavterskeltilbud for alle som har eller har hatt langvarige rusutfordringer. 20 klubber i Norge som organiserer egne lag som tilbyr treninger og kamper i egen liga og cuper. Nå har forskningssenteret SESAM ved USN gjennomført et forskningsprosjekt som tydeliggjør betydningen lagene har for rusmestring.

Ingressbilde til rapport om Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Rapport

Kulturdepartementet ga i 2015 og 2016 midler til 30 prosjekt som fikk tilskuddsmidler hvor målet var å stimulere til økt deltakelse i fritidsaktiviteter blant unge som bor i inntektsfattige familier. Rambøll fikk oppgaven med å evaluere måloppnåelse og effekter med prosjektene.

Bilde av tre stykker rundt et bord som har møte og diskuterer.

Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Stortinget vedtok i 2018 en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. En ny forskrift skal sikre alle målgruppene medvirkning.

Omslagsbilde til evalueringsrapport av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Evaluering av satsningen ALLEMED

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt engasjement som består av frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Nå har Fafo evaluert ALLEMED har blitt brukt som verktøy i mange kommuner for å bekjempe utenforskap blant barn og unge.

Ingressbilde til artikkelen om årsrapporten 2018 for Omsorg 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2018

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og kompetansen i omsorgstjenesten. Bedre tilrettelegging av tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur og avlastning er et av områdene.

Anders Midtsundstad

Organiseres støtten rundt familier til barn med funksjonsnedsettelser godt nok?

Gjesteblogg 4/2019

I over 30 år har vi kunnet lese forskningsrapporter som tydeliggjør at mange foreldre til barn med en funksjonsnedsettelse opplever at praktisk informasjon om tjenester og hjelpesystemet er mangelfull, tilfeldig og personavhengig. De opplever at det i stor grad blir deres oppgave å finne, utløse og koordinere hjelp som gis (Midtsundstad, 2019, Demiri & Gundersen, 2016 og Ingstad & Sommerschild, 1984).

Denne gjestebloggen bygger på svar fra foreldrene som er gjennomført i en spørreundersøkelse av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser finansiert av Helse Nord. Sju mødre og seks fedre deltok i spørreundersøkelsen som ble gjennomført på tre forskjellige helseinstitusjoner hvor de var ledsagere for sine barn og unge. Deres svar kan ikke generaliseres, men de tydeliggjør noen fellestrekk. Foreldrene opplever sin situasjon forskjellig, men samtalene synliggjør noen felles opplevelser som jeg vil presentere nærmere i denne artikkelen.

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derfor lest av alle som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av Freddy Ulvseth. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Fiskeplasser for alle

Tema: Tilgjengelighet

Norges Jeger- og fiskerforbund har lansert i sin app en ny kartfunksjon som synliggjør fiskeplasser som er tilgjengelige også for personer med behov for en rullestol.

Skjermbilde fra regjeringen.no der forskriftsendringen publiseres.

Endrer forskriften om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie endrer forskriften om arbeidstid for avlastere. Det betyr at en har funnet frem til løsning for familier med barn som trenger avlastere også i ferien.

Illustrasjon som viser to personer som holder på med rullestolbasket

Aktivitetshjelpemidler for voksne

Rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er brukt opp for 2019. Det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2020.

Ingressbilde til sak om Regjeringens strategi Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

Kultur og fritid pekes på som et av de fire innsatsområder i regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Dagsturhytter

47. etappe

I Sogn og Fjordane etableres egne dagsturhytter i alle fylkets 26 kommuner. Fylkeskommunen er initiativtaker til lavterskelprosjektet som retter seg mot turgåere i alle aldre.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Naturlos

46. etappe

Mange mennesker ønsker å gå på tur sammen med andre. Det gir trygghet og sosialt samvær på en tur med felles mål.

Bilde av artikkelforfatter Anne Langeland

Fritid og ferie i Camphill landsbyene

Gjesteblogg 2/2019

Kan en bygge inkluderende fellesskap hvor voksne mennesker med ulike behov for støtte og hjelp sammen med medarbeidere kan få dekket sine behov på det sosiale, arbeidsmessige og kulturelle plan?

Ingressbilde til artikkel om rapport om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk

Utvikling av en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk

Rapport

Et sentralt formål med en kommunal frivillighetspolitikk er at den skal stimulere til økt samspill og samarbeid mellom kommunen/bydelen og foreningene og mellom foreningene. Hva anbefaler lag og foreninger lokalt?