By Andreas Haldorsen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53417600Etter forslag fra regjeringen har Stortinget vedtatt en presumpsjonsregel. Den viser til at du skal regnes som arbeidstaker, ikke oppdragstaker, med mindre det er overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen kommenterte denne endringen slik i en pressemelding publisert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 17. mars 2023, sitat:

– Presumpsjonsregelen vil gjera det enklare for arbeidstakarar som utfordrar statusen sin å nå fram med krava sine.

Arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd definerer arbeidstaker som enhver som «utfører arbeid i annens tjeneste».

Begrunnelsen for endringene i arbeidsmiljøloven som nå er vedtatt blir det redegjort for i Prop. 14 L (2022 – 2023). Proposisjonen til Stortinget som er utarbeidet av regjeringen kan leses her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-14-l-20222023/id2947393/

Innenfor støttekontakttjenesten engasjeres fortsatt flertallet av de som følger opp vedtak som oppdragstakere. Om en person skal engasjeres som arbeidstaker eller oppdragstaker i kommunen må avgjøres med utgangspunkt i en helhetsvurdering basert på momenter som er utviklet gjennom rettspraksis og forarbeider. I Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) beskriver daværende Arbeids- og sosialdepartementet at en person skal regnes som arbeidstaker i lovens forstand hvis tilknytningen til arbeidsgiver reelt sett har karakter av et ansettelsesforhold. Følgende 7 kriterier kan etter rettspraksis tale for at det foreligger et arbeidstakerforhold:

  • Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet
  • Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse
  • Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet
  • Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn
  • Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister
  • Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver

Du kan lese mer om temaet her:

https://www.fritidforalle.no/arbeids-eller-oppdragstaker.351664.no.html