Bilde av boken Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmedeLillestrøm kommune har satt seg som mål å støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets faser. For noen er det helt avgjørende at kommunen har ansatte som har tid og kunnskap til å støtte den enkelte til deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

I kompetanse- og innovasjonsprosjektet «Fritidsaktiviteter med assistanse» (2019 – 2020) var målet å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet slik at en klarer å organisere fritidstilbudet til personer med ulike bistandsbehov i tråd med Helsedirektoratets tre anbefalte hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

I det første året ble studiet «Kultur, fritid og Aktiv omsorg gjennomført i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge for å styrke kunnskapen blant ansatte som kan bidra til å realisere en slik målsetning overfor barn, ungdom og voksne.

I det andre året ble det gjennomført et innovasjonsprosjekt i samarbeid med knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser hvor kunnskapen fra studiet ble anvendt. Innholdet i eksamensoppgavene deres dannet et utgangspunkt for kapitlene i fagboken «Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede». Videre ble det utarbeidet en podkast.

Lillestrøm kommune har nå etter at prosjektet ble avsluttet tatt i bruk fagboken «Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede» aktivt i et kurs som retter seg mot de ansatte i tjenesten.

- Det er startet opp to pilotgrupper i avdeling Bo- og miljøtjenester i vår kommune. 1 gruppe med ledere og 1 gruppe med ansatte. Arbeidet startet høsten 2021, og planlegges avsluttet i løpet av våren 2022. Metodikken vi bruker følger kurset «Mitt livs ABC» som er utviklet av Helsedirektoratet med seminarer, opplæringsmateriell og refleksjonsgrupper forteller fagleder Ellen Margrete Graarud i Aktiv fritid.

Det er til kurset utarbeidet en arbeidsbok med refleksjonsspørsmål for hvert kapittel i fagboken. Gruppene møtes jevnlig for å reflektere sammen. Evalueres kurset positivt, vil dette kurset bli tilbudt i alle relevante kommunalområder og avdelinger i Lillestrøm kommune.

Fagboken og podkasten brukes i Lillestrøm kommune, men er tilgjengelig for alle. Du finner disse her:

https://www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/nedsatt-funksjonsevne/fritidsaktiviteter-med-assistanse-for-voksne-utviklingshemmede/

I Lillestrøm kommune har en klart å følge opp målsetningene i kompetanse- og innovasjonsprosjektet «Fritidsaktiviteter med assistanse». Her kan du lese om hvordan de har arbeidet etter at prosjektet ble avsluttet:

https://naku.no/kunnskapsbanken/frivillige-gir-bedre-aktivitetstilbud-eksempel

Lenke til nettsiden: Studietilbudet kultur, fritid og aktiv omsorg i Nordland