Bilde av Tonje Johansen nettverkskoordinator Buskerud, Vestfold og TelemarkSkien er den største byen i Telemark. Fylket som ofte betegnes som et Norge i miniatyr, med nærhet til å både fjord og fjell. Kommunen ligger sentralt plassert på Østlandet, to timers kjøring fra Oslo. Skien har et mangfoldig næringsliv, lave boligpriser, et bredt kulturliv og god tilgang til natur og friluftsliv. Skien kommune er den største byen i Telemark og den 11. største i Norge med ca. 55000 innbyggere.

I Skien er det (tatt bort et ord) et bredt tilbud av idrettslag og foreninger. Totalt er det 419 lag og foreninger er i 2019 registrert i byens foreningsregister. Samtidig som tilbudene og mulighetene er mange i byen vår er også de sosiale problemene og fattigdoms-statistikken høyere enn lands-gjennomsnittet. I Skien bor 17,2 % av barn i husholdninger med lavinntekt, noe som gjør at vi havner på tredjeplass i Norge over bykommuner med størst forekomst av barnefattigdom.  Av disse barna har ca. halvparten innvandrerbakgrunn.

Kultur og fritidstjenester

Politikerne i Skien har i flere år hatt fokus på inkludering og tanken om at «alle skal med» og Skien - som den gode møteplass - har vært fremtredener i den førende politikken. Som ett tiltak har Skien kommune satset på å bygge opp bydelshus [artikkel om bydelshusene i Skien] i tre bydeler. Husene er underlagt enhet for kultur og fritidstjenester og har fokus på lav terskel og inkludering. Enheten har som visjon å gi gode kultur- og fritidstilbud til alle i Skien kommune og tilbudene våre skal være preget av mangfold, åpenhet og inkludering!

Enheten er godt egnet for å ta imot språkpraksis, arbeidspraksis og frivillige medhjelpere. Hvert år er mellom 30- 40 personer på språk- eller arbeidstrening og 150-160 personer frivillige på bydelshusene eller på ungdomskafeen vår i sentrum. Bydelshusene er svært godt egnet som språktreningsarenaer med sin lave terskel og som møteplass der det er frivillige, kursdeltagere, kafegjester og ansatte tilstede til enhver tid slik at det er mange å samtale med samtidig som praksiskandidatene tar del i et felleskap.

Kulturvenn

Det første inkluderingstiltaket jeg vil dra frem er Kulturvenn [artikkel om Kulturvenn hos Skien kommune] som er et samarbeidsprosjekt med Redd Barna. Barnefamilier og ungdom som har kommet til Skien som flykninger får tilbud om en kulturvenn eller en kulturvenn-familie. En kulturvenn er en frivillig enkeltperson eller familie. Sammen deltar de på kultur- og idrettsarrangementer og oppsøker frivillige lag og organisasjoner.

De involverte får tildelt et kulturvenn-kort der kulturvennene sammen får tilbud om redusert pris eller gratis inngang på utvalgte arrangementer som foregår i byen.

Kulturvenn konseptet skal være et tiltak som gir alle som deltar en felles og likeverdig opplevelser av kultur- og fritidstilbudene i byen.

Fritid med Bistand

Enhet for kultur og fritid har i tillegg til å drifte bydelshus, frivilligsentral og ordinære ungdomstilbud i bydelene ansvaret for fritidskontaktene (støttekontaktene) i kommunen. I alt 220 beboere i Skien har vedtak om en tilrettelagt fritidstjeneste [artikkel om tilrettelagt fritidstjeneste hos Skien kommune] som driftes enten ved individuelle fritidskontakter, i ulike tilrettelagte gruppeaktiviteter eller ved hjelp av fritid med bistand.

Fritid med Bistand er en metode som er kjent innenfor arbeid med psykisk- og fysisk utviklingshemmede. Det går ut på at personen deltar i ordinære fritidsaktiviteter men får ekstra oppfølging og tilrettelegging. Klubben/foreningen får et stimuleringstilskudd av kommunen for å dekke opp for merarbeidet dette medfører.

Fritid med Bistand er også en metode Skien benytter i integreringsarbeidet sitt [artikkel om bruk av metoden Fritid med Bistand i artikkel hos Skien kommune] for å få nyankomne flyktninger inn i organiserte aktiviteter. Enhet for kultur og fritid har videreført metoden til arbeid med integrering og inkludering av barn berørt av fattigdomsproblematikk. Dette tilskuddet kommer i tillegg til støtten de eventuelt mottar fra kontingentkassa.

Kontingentkassa

Som et middel for å få barn og ungdom inn i aktiviteter har Skien kommune opprettet en kontingentkasse [artikkel om Kontingentkassa hos Skien kommune] som har som hensikt å betale kontingenter og nødvendig utstyr for barn og ungdom (fra 6 år til de går ut videregående skole) fra lavinntektsfamilier med inntil 3000 kroner årlig. Kontingentkassa i Skien kommune har de siste årene vokst kraftig, og blitt et kjærkomment og viktig tilskudd til barn og unge i Skien som trenger økonomisk bidrag for å kunne delta på fritidsaktiviteter. Både politikere og det private har bidratt med tilskudd inn i kontingentkassa, og samlet beløp på tilskudd vi utbetalte i 2018 endte på 690 000.

Av eksterne samarbeidspartnere i 2019 må det nevnes den frivillige velgjørerorganisasjonen Kiwanis og Telemark idrettskrets som begge bidrar med betydelig summer inn i det viktige og inkluderende arbeidet som kontingentkassa gir til Skiens befolkning.

Ferieaktiviteter

Sist, men ikke minst, må ferieaktivitetene [Lenke til artikkel om ferieaktiviteter i Skien kommune] våre nevnes. I alle skoleferier står enheten på for å gi gode ferieopplevelser til Skiens befolkning, som vi har delt inn i 5 målgrupper; Ungdom, barnefamilier, senior, unge voksne og innbyggere med ulike behov for tilrettelegging. Sommerferien 2019 hadde vi i alt rundt 40 turer og arrangementer fordelt på 6 sommer-uker. For målgruppene under 18 år har vi fått støtte fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Alt fra transport og inngangsbilletter til matpakker er helt gratis! For de voksne målgruppene holder vi en lav egenandel. I alt deltok rundt 1500 Skiensborgere på våre arrangementer i sommer.

Alle disse tiltakene er vi veldig stolte av, de gjør byen vår til et mer inkluderende og bedre sted å bo!