Logoen til HelsedirektoratetMålgruppen er aleneboende unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer som ikke fanges opp av andre tilbud. 

Det gis tilskudd til:

Tilskuddet skal benyttes til å arrangere aktiviteter som reduserer opplevelsen av ensomhet, og har som mål å øke mestringsfølelse, positive opplevelser som bidrar til ønske om økt sosialisering og sosial nettverksbygging. Dette kan være både nye tilbud og styrking av eksisterende aktivitetstilbud.

Mottaker må både vise til erfaring med å komme i kontakt med og arrangere aktiviteter rettet mot målgruppen og vise til nettverk som gjør det mulig å rekruttere deltakere fra målgruppen.

Aktivitetstilbudet skal rette seg mot personer som ikke fanges opp av andre tilbud, og det er derfor ønskelig med en tydelig strategi som retter seg mot denne målgruppen. Selve aktivitetene kan være kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og andre aktiviteter som reduserer opplevelsen av ensomhet gjennomført sommer og/eller høst 2021.

Aktivitetstilbudet bør være gratis eller med lav egenandel for deltakere.

Les mer og søk på tilskudd på Helsedirektoratets side her.