Hva tenker personer med utviklingshemming og andre med omfattende bistandsbehov om ferie? Vi har svært lite forskning som gir svar på slike spørsmål i Norge. Vi har også tilsvarende lite kunnskap om hvordan kommuner følger opp behov rundt ferie for personer med omfattende ledsagerbehov.

I Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser som følger opp det nasjonale knutepunktet Fritid for alle får vi mange henvendelser fra ansatte i kommuner og pårørende som ønsker råd og veiledning om hvordan en skal forholde seg rundt ferie. Henvendelsene tydeliggjør viktigheten av mer forskning, men også tydeliggjøring av råd og anbefaler til praksisfeltet.

Foto av solnedgang over havet tatt på et feriested i Syden

I oversiktsartikkelen vises det til Helsedirektoratets veileder Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. I kapittel 3 på side 29 vises det til at kommunen skal legge til rette for at personer med utviklingshemming kan ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. I forhold til ferie utdypes dette slik, sitat: . Her står følgende, sitat:

Tjenestemottakere som ønsker å dra på ferie utenom egen kommune bør gis praktisk mulighet til det. Ferietilbudet bør ta hensyn til individuelle behov og ikke begrenses til deltakelse på ferieleirer i regi av frivillige organisasjoner. Bostedskommunen bør søke å finne løsninger i samarbeid med tjenestemottaker, nærmeste pårørende og tillitsvalgte for fagorganisasjonene. En løsning kan være en begrenset turnusperiode med lange vakter og inkluderte fridager. Hvis det er hensiktsmessig for tjenestemottaker kan bostedskommunen samarbeide med kommunen personen skal reise til. Kommunens ansvar for å tilby nødvendige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen (oppholdsprinsippet), skal ikke være til hinder for gode løsninger i samarbeid med tjenestemottaker og involverte tjenesteytere.

Hele oversiktsartikkelen finner du her:

https://naku.no/kunnskapsbanken/utviklingshemming-og-ferie