Vi – de pårørende. Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan. Bildet viser en mann, fotografert delvis bakfra.Mange opplever i sitt liv å være en viktig ressurs for andre. Noen er pårørende til mennesker som bor i institusjon eller omsorgsbolig, andre bor sammen med den de er pårørende til. Noen støtter og hjelper sine nære med praktiske ting en gang innimellom. Andre har omfattende omsorgsoppgaver over tid. 

I over 30 år har vi kunnet lese forskningsrapporter som tydeliggjør at mange foreldre til barn med en funksjonsnedsettelse opplever at praktisk informasjon om tjenester og hjelpesystemet er mangelfull, tilfeldig og personavhengig. Mange foreldre opplever at det i stor grad blir deres oppgave å finne, utløse og koordinere hjelp som gis. 

Strategien synliggjør viktigheten av at eksisterende tilbud og gode verktøy gjøres kjent og spres. Videre tydeliggjøres viktigheten for nye satsinger og tiltak. 

Strategien og handlingsplanen kan du laste ned her: vi-de-parorende.pdf

Om strategien på regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/hod/nyheter/2020ny/regjeringen-lanserer-parorendestrategi/id2790585/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-parorendestrategi-og-handlingsplan/id2790589/

https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf