Bilde av alle vinnerne av fritid for alle-prisen 2021Juryen hadde en utfordrende oppgave når de skulle finne frem til enkeltpersoner som skulle hedres med en pris. Gjennom de siste 30 årene er det veldig mange fagpersoner som hadde fortjent en slik pris.

Et nytt fagfelt

Feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har i mange år vært preget av ildsjeler. De trengs fortsatt, men 30 år etter at støttekontakttjenesten ble lovpålagt er det på tide å definere tilrettelegging av fritid som et fagfelt med egne metoder og verktøy som kan brukes innenfor kommuner, helseforetak og frivillig sektor.

I 2007 etablerte daværende Sosial- og Helsedirektoratet det nasjonale knutepunktet fritid for alle. Målet med denne satsningen var å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten innenfor følgende tre hovedløsningene:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Bjørn Guldvog deltok på åpningen av denne nasjonale satsningen. Han lanserte nettressursen fritidforalle.no som en ide- og kunnskapsbank, etableringen av regionale nettverk og en veiledningstjeneste som rettet seg mot praksisfeltet.

De første årene var tilbudet organisert i Kristiansand kommune. Mange kommuner tok utfordringen. De styrket og videreutviklet støttekontakttjenesten. Deres erfaringer førte til en endring av denne lovpålagte tjenesten. Det kom inn som nytt grunnlag i Lov om helse- og omsorgstjenester. Knutepunktet kunne da ikke lenger følges opp av en kommune. I løpet av de siste 9 årene har dette arbeidet blitt organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) i Helse Nord i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

I løpet av de siste årene har det blitt viktig å dokumentere det viktige arbeidet som har blitt utført på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som har blitt definert som et kunnskapssvakt område. Utgivelser av fagbøker og fagartikler de siste årene gjør at tilrettelegging av fritid innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i dag kan defineres som et fagfelt som kan kritiseres, utvikles og diskuteres av både fagpersoner, pårørende og brukere. 

Ny pris planlegges for 2022

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) vil i 2022 fortsette å hedre de som har gjort en særlig innsats i henhold til kompetansetjenestens formål og overfor vår målgruppe. Neste år vil fokuset være nært knyttet til vår visjon; Likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse, med spesielt fokus på tilpasset fysisk aktivitet. Prisen "Aktivitet og deltakelse" vil gis basert på en faglig begrunnelse fra en nedsatt fagjury.


Foto av bildet som ble det  ut til alle vinnerne av Fritid for alle-prisen. Bildet er laget av Per FronthPrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.

Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021

Juryens begrunnelser og alle prisvinnerne i 2021