Barn på fotballbaneRedd Barna og Norges Handikapforbund (NHF) har gjennomført et prosjekt hvor de har undersøkt hvordan norske kommuner tilrettelegger for deltakelse på fritiden for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i fritidsaktiviteter.

Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse. Den ble sendt ut til alle norske kommuner via e-postmottak. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden mai til september 2022. Det ble sendt ut fire purringer etter første utsendelse, i tillegg til påminnelse via telefon til kommunenes sentralbord.

133 kommuner svarte på undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 37 % av alle kommuner i Norge.

Presentasjonen fra Ipsos viser en grafisk fremstilling av alle hovedresultater som fremkommer i undersøkelsen.

Presentasjonen kan lastes ned her: IPSOS-for-ReddBarna_Kommuneundersokelse_Inkludering-av-barn-med-nedsatt-funksjonsevne-i-fritidsaktiviteter.pdf