Omslagsbilde til kartlegging av fritidskortordningerI Granavolden-plattformen har regjeringen erklært at den vil innføre et fritidskort for alle barn fra 6 til 18 år som skal dekke kostnader til å drive fritidsaktiviteter. Målet er at alle barn og unge skal gis mulighet til å delta i en fritidsaktivitet.

I forbindelse med at regjeringen satte av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for å sikre at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter i Arendal og Vadsø uttalte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad følgende:

– Jeg jobber for en trygg oppvekst for alle. Å delta på fritidsaktiviteter er viktig for at barn opplever mestring, får venner og blir inkludert i samfunnet. Et fritidskort vil åpne for at flere barn og unge får mulighet til å delta på faste fritidsaktiviteter og slik være med å hindre utenforskap.

Dette er fint, men som den nasjonale kartleggingen av dagens fritidskort i kommuner og fylkeskommuner pekes det tydelig på at dagens ordninger i for liten grad reflekterer over hvorfor mange barn og ungdom med funksjonsnedsettelser ikke deltar i fritidsaktiviteter.

Gjennom satsningen Fritid for alle har mange kommuner arbeidet systematisk for å styrke og videreutvikle arbeidet med å tilrettelegge for deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter for personer med ulike bistandsbehov. Minst like viktig som økonomisk støtte for denne målgruppen er støtten som kan gis av en ledsager inn i aktiviteten.

I årene som kommer blir det derfor viktig at alle som arbeider med å tilrettelegge kultur- og fritidstjenester for personer med ulike bistandsbehov sikrer beslutningstakere både i kommuner og nasjonalt kunnskapen de trenger for å kunne oppnå målsetningen om å gi alle barn og ungdom mulighet til deltakelse i en selvvalgt fritidsaktivitet.

Den nasjonale kartleggingen av fritidskortordninger kan du lese her:

kartlegging-av-fritidskortordninger-2019.pdf

Kilde

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-kartlegging-av-fritidskortordninger/id2670855/