Artikkelen er opprinnelig publisert på KS.no


Bilde av unger som leker i naturen- Jeg har stor tro på at deltakelse i frivillige lag og foreninger har en stor betydning for at barn og unge. Både fordi de får mulighet til å utvikle seg og ta del i et sosialt fellesskap, men det er også et viktig bidrag for å styrke demokratiet vårt, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- Alle barn og unge skal kunne delta i organisert fritidsaktivitet og lek, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald.    

Noen barn og unge deltar ikke på fritiden. Det er ulike årsaker til dette. Familien kan ha dårlig råd, mangle tilgang til transport, eller aktivitetene er ikke lagt til rette for alle enkeltbarn og deres familier.  

- Skal vi lykkes med å inkludere alle er det behov for tettere samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Det vil vi bidra til gjennom læringsløftene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Det er av stor verdi at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Fritidsaktiviteter gir ferdigheter, mestring og inkludering i et fellesskap.Kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet inviteres til læringsløft der vi samles for å: 

Sikre at flere barn og unges får mulighet til å delta på fritiden, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn
Øke vår kunnskap, utvikle innsatsen vår på feltet og dermed øke kvaliteten på det vi gjør
- Kommunen er en utrolig viktig aktør for å gi barn en god oppvekst. Jeg har ikke møtt en eneste ordfører som ikke er opptatt av frivillighet og deltakelse, men vi trenger å hjelpe og gi hverandre inspirasjon, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Gjennom læringsløftene kan vi sammen bidra til at alle barn og unge får mulighet til å ha en aktiv fritid.  Kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet kan nå søke om å få delta i læringsløft med nettverk i tre ulike landsdeler, Nord-Norge, Sør- og Vestlandet og resten av landet. Læringsløftene er knyttet til Fritidserklæringen. 

Målgruppen er personer i kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor med spesielt ansvar for og engasjement rundt barn og unges oppvekst. Vi får faglig påfyll og lærer av hverandre. Vi får verktøy til å undersøke inkluderingsstatus i egen kommune og til å fremme politisk forankring.  

Søknadsfristen var 12. august 2020.

Kilde

Lenke til nettverket Bli med - aktiv fritid for alle:

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/frivillighet/nettverket-bli-med-aktiv-fritid-for-alle/