Bilde av Kristin SoldalFritid for alle-prisen 2021 skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har etablert en fagjury som i løpet av året skal finne frem til 10 prisvinnere som representerer nasjonale myndigheter, praksisfeltet, kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling.

Juryen har gitt følgende begrunnelse:

Kristin Andresen Soldal arbeidet i 1980-årene i rundt 10 år med ansvar for oppfølging av støttekontakter i forhold til personer med ulike behov, forutsetninger og ikke minst ønsker. Soldal fikk tidlig stor respekt og fasinasjon for det arbeidet som ble utført av ulike hjelpere uten profesjonell bakgrunn. I fagboken Støttekontakter. Soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet? Reflekterer hun rundt disse hjelpernes rolle og skriver i innledningen:

«De hadde et engasjement og en klokskap som var noe annerledes enn vi profesjonelle hadde. Det var mennesker som i kraft av det å være seg selv, stole på sin egen erfaring og sitt ønske om å være noe for andre bidro til å gjøre livet lettere for mange av dem som trengte hjelp».

Soldal så mulighetene i støttekontakttjenesten, men var også kritisk til bruken av betalte støttekontakter. Hun fikk i 1990-årene anledning til å prege utviklingen av støttekontakttjenesten nasjonalt. Hun engasjerte seg i arbeidet med en kampanje for rekruttering og opplæring av støttekontakter. Kampanjen ble del av Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede i tidsrommet fra 1990 til 1997. Hun var med å lage et undervisningsopplegg som ble tatt i bruk som valgfag i videregående skoler rundt om i hele landet. Det ble også utviklet en opplæringspakke for rekruttering og opplæring av støttekontakter i kommunene.

Soldal hadde en sentral plass i fagmiljøet nasjonalt. Blant kollegaer ble hun ofte bare snakket om som «Mor støttekontakt». Det var bare assosiert med positive tanker. Hun var den som gikk foran og la et grunnlag for hvordan vi skulle tenke og følge opp støttekontakt som en tjeneste. Gjennom sitt arbeid med å forske på fagfeltet var hun også en pioner. På denne måten la hun også grunnlag for den første akademiske videreutdanningen knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Hun fikk i nært samarbeid med Helsedirektoratet etablert videreutdanningen med det vanskelige navnet «Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige». Utdanningen ble organisert rundt om i hele landet, og i samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner. Studiet ble fullfinansiert av Helsedirektoratet. Studiet var helt avgjørende for å både utvikle og tilby kunnskap på et kunnskapssvakt område når målet var å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten innenfor den tredelte løsningen:

  • Individuelle støttekontakter
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Soldal har på en unik måte vært med på å legge et grunnlag for hvordan feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har kunnet utvikle seg. Hennes engasjement og evne til å inspirere andre til å ta del i dette arbeidet har vært av stor betydning.

Prisvinneren var åpen og på jakt etter nye måter å formidle kunnskap på. Hun tok derfor raskt i bruk digitale løsninger. Undervisninger ble gjennomført på mer eller mindre vellykkede plattformer, og nettsider som fritidmedmening.no ble etablert. Hele tiden så hun også betydningen av fysiske møteplasser. Den nasjonale konferansen, Fri tid for alle, arrangerte hun derfor i flere år i Bergen og i Oslo. Det var en møteplass som mange i praksisfeltet savner.

Fagjuryen har vært opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Kristin Andresen Soldal er i en slik sammenheng en verdig vinner.

Soldal har med sine mange bidrag vært med på arbeidet som i dag gjør at feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i dag kan defineres som et fagfelt som kan kritiseres, utvikles og diskuteres av både fagpersoner, pårørende og brukere.

Følg med på vår hjemmeside for presentasjon av flere verdige vinnere i 2021. 


Logoen til fritid for alle-prisen 2021 og bildet av bildet som gis til prisvinnernePrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.
Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021