Bilde av May Cecilie LossiusNasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser med Knutepunktet Fritid for alle, vil i 2021 hedre 10 personer som har som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Vinneren bestemmes av en fagjury og vil være representanter fra nasjonale myndigheter, praksisfeltet – kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling. 

Den første prisvinneren av Fritid for alle-prisen i 2021 har i over 30 år arbeidet med stort engasjement for å bedre levekår for funksjonshemmede. Juryen har gitt følgende begrunnelse:

Prisvinneren har som ansatt i Helse- og omsorgsdepartementet og fra 2002 i Helsedirektoratet arbeidet med flere store samfunnsreformer. Hun har i sitt arbeid vært opptatt av å legge til rette for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 

For feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har prisvinnerens innsats vært med på å legge et grunnlag for hvordan feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har kunnet utvikle seg. Hennes unike evne til å inspirere andre til å ta del i dette arbeidet har vært av stor betydning.

Prisvinneren har vært med på å planlegge og følge opp den nasjonale satsningen rundt feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. I samarbeid med kollegaer ved Helsedirektoratet ble det lagt til rette for dette gjennom å etablere bl.a. en utdanning, en nasjonal konferanse, regionale nettverk for fagpersoner, et nasjonalt knutepunkt og et nettsted. På denne måten ble det lagt til rette for at praksisfeltet kunne styrke og videreutvikle seg.

Prisvinneren har hele tiden vært åpen og på jakt etter metoder og verktøy som kunne bidra til å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten. Gjennom å anbefale kommunene å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten innenfor de tre hovedløsningene individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe og et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon ble det gitt en tydelig retning for arbeidet. 

På Fri tid for alle konferansen i Bergen i 2011 så åpnet prisvinneren med å fortelle følgende:

- Vi mener at støttekontakttjenesten skal gi rom for å realisere idealer om en aktiv og meningsfull tilværelse sammen med andre. For mange er dette tjenestetilbudet avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Utfordringene er å utforme fritidstilbudet basert på det enkelte menneskets ønsker, behov og forutsetninger og kanskje drømmer. 

Dette arbeidet har gitt resultater som har fått plass i nasjonale strategiplaner, veiledere og publikasjoner.

I juryen er vi opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Den første prisvinneren May Cecilie Lossius er i en slik sammenheng en verdig vinner. 

Vi ønsker med Fritid for alle - prisen å takke deg. Du har bidratt til at feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i dag kan defineres som et fagfelt som kan kritiseres, utvikles og diskuteres av både fagpersoner, pårørende og brukere.

Prisen ble delt ut til May Cecilie på et møte i lokalene til Helsedirektoratet hvor alle hennes kollegaer deltok digitalt.

Følg med på vår hjemmeside for presentasjon av flere verdige vinnere i 2021. 


Logoen til fritid for alle-prisen 2021 og bildet av bildet som gis til prisvinnernePrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.
Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021