Omslagsbilde av den nye folkehelsemeldinga (2023)I den nye folkehelsemeldingen legger regjeringen vekt på samarbeide med kommunane, idretten, frivillige organisasjonar og private initiativ for å bidra til å invitere dei som står utanfor, inn på desse arenaene. Frivillige organisasjonar gir barn og vaksne mulighet til å utvikle sosiale ferdigheter, vennskap og nettverk og oppleve mestring og tilhørighet. Dette begrunnes med, sitat:

Deltakelse i fritidsaktiviteter kan bidra til sosial inkludering og god fysisk og mental helse. Høg grad av deltaking i frivillige organisasjonar er også viktig for det norske velferdssamfunnet og den norske beredskapsmodellen, noko som har komme tydeleg til uttrykk under pandemien. Ein sterk og mangfaldig frivillig sektor er i tillegg med på å skape robuste lokalsamfunn.

I arbeidet med å følge opp meldingens målsetning er den lovpålagte støttekontakttjenesten som tilbys i alle landets kommuner er et viktig verktøy for å muliggjøre regjerningens målsetning om deltakelse for barn, ungdom og voksne med ulike bistandsbehov.

Hele meldingen kan leses her: Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga.pdf

Kilde

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/folg-presentasjon-av-folkehelsemeldinga/id2967186/