Kommunevåpen Lillestrøm kommuneUtviklingen de siste 20 årene innenfor fagfeltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse kan beskrives som et paradigmeskifte. Det er utviklet egen litteratur, metoder, praksis og forskning som gir mulighet for å bedre å tilrettelegge fritidstjenester for enkeltpersoner i kommunene.

I Lillestrøm kommune har en arbeidet systematisk for å styrke kultur- og fritidstjenestene gjennom å styrke kompetansen til ansatte, brukermedvirkning og et tettere samarbeid med frivillig sektor. 

Gjennom samarbeidet med frivillig sektor har Lillestrøm kommune fått tydeliggjort på en god måte at frivillige kan opprettholde og styrke sosiale nettverk. Tjenestene til den enkelte blir ofte langt bedre når tilbudet utvikles i et samarbeid mellom ansatte i kommunen og frivillige i organisasjonene. 

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utviklet en kunnskapsbank. Her kan du lese mer om erfaringer til Lillestrøm kommune.

Reportasjen kan leses her:

https://naku.no/kunnskapsbanken/frivillige-gir-bedre-aktivitetstilbud-eksempel