Tegning som viser en aktivitetsguide som snakker med en familieEn aktivitetsguide har som mål å gi barn og ungdom informasjon om hvilke tilbud som finnes innen idretten der de bor, og støtte de som trenger det inn i idrettslaget.

Hva er utfordringen?

Det kreves kunnskap for å finne ut hvem man skal kontakte og hvordan man kan komme i gang med en idrettsaktivitet. For mange barn og unge er det ikke så lett å finne frem til denne informasjonen, og det kan også for mange som kommer nye til landet vårt å forstå hvordan norsk idrett fungerer. Idrettslagene informerer gjennom sosiale medier, men skriftlig informasjon er ikke alltid tilstrekkelig. Kulturforskjeller og språk kan for mange gjøre det utfordrende å forstå hvordan lag og foreninger er organisert.

Aktivitetsguiden

En aktivitetsguide arbeider for å få barn og ungdom som står utenfor, med i idretten. Ved at aktivitetsguidene har tett dialog med bydelen og familien, fungerer som en støttespiller og formidler informasjon, vil terskelen for å delta senkes. Aktivitetsguidene blir derfor viktige bindeledd. Gjennom dette samarbeidet kan barn og unge som trenger det oppfordres av bydelen til å søke om en aktivitetsguide. I praksis legges det opp til en nær dialog mellom én aktivitetsguidekoordinator pr bydel, ansatte i bydelen (familiekontor, bosettingskoordinator, frivillighetskoordinator, folkehelsekoordinator, idrettskonsulent, og eller NAV), aktivitetsguider, de lokale idrettslagene og Oslo Idrettskrets.

Aktivitetsguidens oppgaver er å

  • møte familiene, bli kjent og gi informasjon om norsk idrett og tilbud i nærmiljøet.
  • finne ut av hva barnet/ungdommen har lyst til å drive med.
  • finne passende tilbud i lokalmiljøet.
  • kontakte idrettslaget og avtale det praktiske. Noen idrettslag legger til rette for oppdeling/reduksjon/bortfall av treningsavgift. Der det er behov kan bydelen koble på NAV eller andre aktører for økonomisk støtte til aktivitet.
  • følge barnet/ungdommen på de første treningene, så lenge det er behov.

Hvordan søke om en aktivitetsguide?

  • Familiene søker om aktivitetsguide enten via et søknadsskjema på nett eller i papirformat, søknaden sendes til Oslo idrettskrets og idrettskretsen formidler kontakt mellom familien og aktivitetsguiden. Aktivitetsguiden tar så personlig kontakt med familien og kan forklare hvordan idretten fungerer, hvordan man kan bli med og hvilke positive effekter det har å være med.

Målgruppe og rekruttering

Målgruppen er barn og unge i lavinntektsfamilier og bosatte flyktninger. Rekruttering skjer i tett samarbeid med bydelene som er med i prosjektet.

Samarbeid

Når en frivillig organisasjon etablerer et slik samarbeid krever dette et samarbeid med familiene som trenger tilbudet, ansatte i kommunen og ressurspersoner i lokale lag og foreninger.

Vi må tenke nytt

Skal kommunene lykkes med å sikre inkludering av barn, ungdom, voksne og eldre inn i selvvalgte kultur- og fritidsorganisasjoner er det helt avgjørende at vi får etablert gode metoder og verktøy som muliggjør samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunene. Bruk av aktivitetsguider er i denne sammenheng et godt eksempel på hvordan dette kan organiseres.

Her kan du lese mer om erfaringene til Oslo idrettskrets:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/aktivitet/aktivitetsguide/