Veilederen vil samle kunnskap som trengs for å ufarliggjøre temaet, opplyse om behov, foreslå tiltak og motivere til handling på kultur- og fritidsarenaen.

Illustrasjon av en blid figur som kjører sittende på ski

Faksimile fra ungefunksjonshemmede.no :


Kultur og fritid

Vi jobber for at flere skal kunne delta i kultur og fritidsaktiviteter.

Like muligheter til å delta i kultur- og fritidstilbud er en forutsetning for full samfunnsmessig likestilling. Universell utforming er sentralt for å skape lik tilgang for alle til kultur- og fritidstilbud. Samtidig kan også kunnskapsmessige hindringer og fordommer hindre inkludering.

Unge funksjonshemmede oppgir i mindre grad enn andre at de synes livet er meningsfullt. Unges liv leves ikke kun på arbeid, på skole og i helseinstitusjoner. Muligheter til å delta i idretten, på fritidsaktiviteter, kulturarenaer og i demokratiske prosesser er grunnleggende for mestring, sosialt nettverk og likestilling. Mange med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer opplever i dag store barrierer for deltakelse.


Kilde

Du kan lese mer om prosjektet her:

https://ungefunksjonshemmede.no/politikk/kulturogfritid/