Logoen til Arbeids- og sosialdepartementetArbeids- og sosialdepartementet har sendt ut et forslag til endringer i avlasterforskriften på høring. Det er to foreslåtte endringer. Den ene er å åpne opp for ferieavlastning i én uke sammenhengende. Den andre er å tydeliggjøre at også avlastning for barn i fosterhjem er omfattet av forskriften.

Dagens utfordring

Etter at Høyesterett fastslo at avlastere som den klare hovedregel er å anse som arbeidstakere, har muligheten til å utføre ferieavlastning blitt svært redusert. Dagens forskrift åpner ikke opp for lengre sammenhengende avlastning enn 56 timer. Det har derfor ikke vært mulig for én og samme avlaster å utføre ferieavlastning i én uke sammenhengende. Mange avlastere har annen stilling i samme kommune som de er avlastere i, og det har også gjort det problematisk å utføre avlastning hele året på grunn av ferieavvikling i den ordinære stillingen.

Særavtalen for avlastere SGS 1030 er reforhandlet og ny avtale trer i kraft 1. april 2019. I den nye særavtalen åpnes det opp for at avlastere kan utføre avlastning i den avtalefestede ferien. Forutsatt at forskriften blir endret i tråd med forslaget, vil også arbeidstakere som har en annen stilling i samme kommune kunne utføre én ukes sammenhengende ferieavlastning på de vilkår som følger av forslaget. Dersom forskriften blir endret er partene er enige om å møtes for å diskutere eventuelle behov for endringer i særavtalen. Ny særavtale er omtalt i B-rundskriv nr. 1/2019.

Avtalen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene er klar!

KS og arbeidstakerorganisasjonene har inngått en avtale om gjennomføring av avlasterordninger og hvordan dette skal avlønnes i kommunene. Dette gjør at departementet mener at forskriften kan tre i kraft forholdsvis raskt slik at de som trenger det kan få ferieavlastning allerede sommeren 2019.

Ønsker høringssvar fra mange

Høringsfristen er 9. mai 2019, og alle kan sende inn høringssvar. Departementet ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar her.

Gjennom høringsnotatet fra Arbeids- og sosialdepartementet vektlegges betydningen ferie, fritid og muligheter til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Begrunnelsene som gis for muligheten til å kunne gjennomføre ferieavlastning har derfor betydning for arbeidet med å tilrettelegge for gode tjenester også innenfor støttekontakttjenesten.

Oppfordrer derfor alle som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse til å medvirke til at det sendes høringssvar fra din kommune eller ditt nettverk.

Høringsnotat og informasjon om hvordan en sender inn et høringssvar finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--endring-i-forskrift-om-arbeidstid-for-avlastere/id2637823/