Logoen til fritid for alle-prisen 2021I Norge startet en i 1955 å bruke støttekontakter. Målet var å engasjere støttekontakter til barn og ungdom som trengte spesiell hjelp og støtte. Den gang som i dag var en opptatt av å gi den enkelte mulighet til å delta i samfunnslivet. Utfordringen var mangel på fagfolk og metoder. Fra 1970-årene ble bruken av støttekontakter utvidet i tråd med de sosialpolitiske reformene for å legge forholdene til rette slik at personer med en funksjonsnedsettelse fikk bedre forutsetninger til å kunne delta i samfunnet. Støttekontakt ble raskt en omfattende tjeneste for å hjelpe den enkelte til meningsfull fritid og sosialt samvær for både barn, ungdom og voksne.

I 1991 fikk vi HVPU-reformen som førte til ansvaret for personer med utviklingshemming ble overført fra fylkeskommunen til kommunen. Flere stillinger ble etablert for å tilrettelegge for kultur- og fritidstilbud. To år senere (1993) ble støttekontakttjenesten lovpålagt. I regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede i 1990-93 og 1994-97 ble det lagt stor vekt på å få flere til å bli støttekontakt. Det ble derfor gjennomført kampanjer for å rekruttere personer til tjenesten, og det ble lagt til rette for en utdanning for de som organiserte og veiledet støttekontakter, avlastere og frivillige i kommuner og frivillige organisasjoner

I årene etter skjedde det en fagutvikling av tjenesten. I flere kommuner var en opptatt av å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten gjennom å etablere aktivitetsgrupper, og for nøyaktig 20 år ble metoder som Treningskontakt i Helse Førde og Fritid med Bistand i Kristiansand kommune presentert som nye løsninger innenfor den lovpålagte støttekontakttjenesten.

I 2007 etablerte daværende Sosial- og Helsedirektoratet i samarbeid med Kristiansand kommune det nasjonale knutepunktet fritid for alle som fikk i oppgave å bidra i et arbeid for å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten innenfor følgende tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

I løpet av de siste 30 årene har feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse utviklet seg til et nytt fagfelt med egne metoder og faglitteratur. 

Knutepunktet Fritid for alle som følges opp av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) vil i 2021 dele ut en pris til 10 personer som representerer fagpersoner og forskere som representerer alle som har deltatt i dette store og viktige arbeidet.

Fagjury

Det er oppnevnt en fagjury som har fått den utfordrende oppgaven med å finne frem til de som skal få prisen. I juryen sitter:

Tonje Johansen som arbeider som fagkoordinator i Skien kommune. I Skien arbeider de etter den tredelte løsningen i organiseringen av støttekontakttjenesten og øvrige kultur- og fritidstilbud i tilrettelagte fritidstjenester. Johansen er også koordinator for det regionale nettverket Fritid for alle for ansatte i Vestfold og Telemark og kommunene i tidligere Buskerud fylke. 

Sigrid Hødnebø jobbet i flere år som universitetslektor ved vernepleierutdanningen ved Universitetet i Agder og som ansvarlig for gjennomføringen av videreutdanningen Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige, i Arendal og Oslo.

Anika Jordbru er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Hun er idrettspedagog med doktorgrad fra Norges idrettshøyskole. 

Anders Midtsundstad er seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Han har siden 2007 ledet det nasjonale knutepunktet Fritid for alle. Midtsundstad arbeider også som førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole.

Juryen skal etter beste evne finne frem til prisvinnere som kan representere nasjonale myndigheter, kommuner, spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling. 


Kunstbilde som viser tre gutter som bader ute, laget av kunstneren Per Fronth, Ateliér FronthFritid for alle - prisen

Prisvinnerne får et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er en nasjonalt og internasjonalt anerkjent kunstner. Fronth arbeider som fotograf, maler og grafiker og bruker en blandingsteknikk i sine grafiske verk, der foto kombineres med litografi. Hans kunst er kjøpt inn av mange nasjonale og internasjonale gallerier. Han ble blant annet utnevnt til Nobel Kunstner og lagde diplomet til Nobels Fredspris i 2009 som ble tildelt til den amerikanske presidenten Barack Obama. 
Per Fronth engasjerte seg tidlig i arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i Kristiansand. Han ga blant annet tillatelse til at flere av hans bilder kunne brukes for å markere det første Fritid med Bistand prosjektet. Når han fikk forespørselen om å lage Fritid for alle – prisen satte han seg godt inn i fagfeltet, Han peker på den viktige rollen som ansatte har når en organiserer tjenestetilbud for barn, ungdom og voksne innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.   

Det vil bli delt ut en pris hver måned. Prisvinnerne vil bli presentert på hjemmesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, www.nkbuf.no og på hjemmesiden til knutepunktet fritidforalle.no.

Bildekreditt: Per Fronth, Ateliér Fronth