For mange personer med ulike bistandsbehov og deres familier er det helt avgjørende at kommunen tilbyr tjenester i tråd med lover og regler. For å sikre god kvalitet på tjenester som avlastning, barnehage, brukerstyrt personlig assistanse, skole, støttekontakt og individuell plan kreves det at alle ansatte melder fra når det oppstår utfordringer rundt tjenestene. Det er nødvendig for å sikre en effektiv og god internkontroll, men de nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et ledelsesansvar og peker på at kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen.

Skjermbilde av KS' nettside om internkontroll

Målet med lovendringen er at det skal bli lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen, når ansvaret for internkontrollen så tydelig plasseres hos den øverste administrative lederen i kommunen. Det innebærer lik regulering for ulike sektorer.

For å hjelpe kommunene og kommunedirektørene i arbeidet med internkontroll i har KS laget en veileder og en nettside med informasjon og hjelp:

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/stat---kommune/internkontroll/

Veilederen kan også lastes ned her: Kommunedirektorens-internkontroll-veileder-08092020.pdf