Kart over Norge. IllustrasjonALLE MED som er utviklet av organisasjonsnettverket Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) har i flere år rettet oppmerksomheten på hvordan vi kan sikre deltakelse i fritidsorganisasjoner for alle barn og unge.

Under årets Arendalsuke lanserte de en nasjonal statistikk som bygger på en spørreundersøkelse gjennomført av NDFU i samarbeid med Fafo i 2021. I denne undersøkelsen svarte kommunene på 9 spørsmål. Gjennom korte svar får vi her svar på om kommunene har forankret sitt arbeid med tilrettelegging av fritid unge i sine planer og strategier, om temaet følges opp i tverrfaglige samarbeidsmøter og om de har en helhetlig plan for frivillighetspolitikk.

Videre gir undersøkelsen svar på om de unges stemme inkluderes i beslutninger i kommunen, og om de om de har utlånsordninger av fritidsaktiviteter og støtteordninger som enkelt kan dekke utgifter rundt deltakelse for det enkelte barn. Svarere på disse spørsmålene er viktige å reflektere rundt for kommuner på et systemnivå. Oversikten finner du på www.inkluderendefritid.no.

Under lanseringen ble statistikken diskutert av fagpersoner i en paneldebatt. Den ble vurdert som nyttig av ansatte i kommuner og frivillig sektor, men flere stilte spørsmål om kunnskapen fra undersøkelsen kan brukes på et individnivå. Barn og ungdom som trenger støtte av sin kommune har ulike behov. Det kan være en ungdom med en fysisk funksjonsnedsettelse som har fått opplæring i bruk av en sitski som trenger støtte for å bli med i en alpinklubb, et barn med kognitive utfordringer som ønsker å bli med på speideren eller flere søsken i en familie med dårlig økonomi som hindrer deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter.

I alle landets kommuner arbeider ulike fagmiljøer for å gi støtte til barn og unge. Ofte trengs det en tverrfaglig innsats når målet er å støtte barn og unge inn i en fritidsaktivitet. Dette arbeidet er både tidkrevende og omfattende, og krever at kommunene har tilstrekkelig med fagpersoner som kan følge opp enkeltpersoner gjennom et tett samarbeid med frivillig sektor.

I løpet av de siste 20 årene har det blitt utviklet metoder og praksis som synliggjør hvordan inkludering i fritidsaktiviteter kan muliggjøres for alle som ønsker å delta. Utfordringen for å nå målene i fritidserklæringen handler i dag i større grad om at kommunene må sikre en organisering internt som gjør det mulig å støtte og følge opp i samarbeid med frivillig sektor slik at alle barn og unge kan delta i minst en fritidsaktivitet.

Svarene fra et av spørsmålene som ble stilt i den overnevnte undersøkelsen til NDFU og Fafo tydeliggjør at vi har et stykke å gå med å gjøre målene i fritidserklæringen til en realitet overfor barn og unge med funksjonsnedsettelser. Slik svarte kommunene på spørsmålet om de tilrettelegger for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan delta i fritidsaktiviteter på lik linje med jevnaldrende?

41 %    Ja, vi tilrettelegger for deltakelse i utvalgte aktiviteter

25 %    Nei, men vi jobber aktivt med å tilrettelegge bedre

24 %    Ja, vi tilrettelegger for deltakelse i valgfri fritidsaktivitet med jevnaldrende

11 %    Nei

Hele 36 % av de 159 kommunene svarer at de ikke tilrettelegger ikke for deltakelse i valgfri fritidsaktivitet med jevnaldrende overfor barn og unge med funksjonsnedsettelser. Bare 1 av 4 kommuner svarer at de i dag tilrettelegger for deltakelse i valgfri fritidsaktivitet med jevnaldrende. Svarene indikerer at vi vi har en lang vei igjen om vi skal nå Fritidserklæringens mål.

Frivillighet Norge og KS arrangerte nylig seminaret «Alle som vil skal få delta» for ansatte som jobber med frivillighet i kommunal sektor. Her ble følgende fem konkrete tips presentert. Her ble det presentert fem tips til kommuner og fylkeskommuner som vil bidra til at alle som vil skal få delta:

  1. Alle kommuner bør ha en egen frivillighetspolitikk
  2. Inngå gjerne en samarbeidsavtale med frivillig sektor
  3. Etablere gode møteplasser og tilby lokaler
  4. Vær synlige og tilgjengelige for lokale lag og foreninger
  5. Bruk tilgjengelige verktøy for å øke rekruttering

Dette er gode tips, men ikke tilstrekkelig om kommunene også skal gjøre deltakelse i fritidsaktiviteter mulig for alle barn og unge med funksjonsnedsettelser. Da er det helt nødvendig at en lokalt også beskriver hvordan en vil tilrettelegge for de som trenger tidsbegrenset eller varig støtte for å kunne delta i en fritidsaktivitet. Viktige spørsmål for kommunene blir da å reflektere over hvilken faglig kompetanse som trengs, hvordan dagens ressurser best kan brukes og hvordan en i praksis kan samarbeide med frivillig sektor.

Kilder

www.inkluderendefritid.no

Https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/frivillighet/alle-som-vil-skal-fa-delta/