Hva er aktivitetshjelpemidler?

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for personer med nedsatt funksjonsevne for at du skal kunne delta i ulike lek, sport- og fritidsaktiviteter. For personer under 26 år kan Nav Hjelpemiddelsentral gi stønad til komplett aktivitetshjelpemiddel i tilfeller hvor du ikke kan benytte seg av ordinært utstyr. Vi kan også  gi stønad til spesialtilpasning av eget ordinært utstyr der det er tilstrekkelig og hensiktsmessig. Det gis ikke stønad til utstyr som skal benyttes i konkurranse.

For at du skal få innvilget aktivitetshjelpemidler må nedsatt funksjonsevne være varig (det vil si utover 2 år), samt av en slik karakter at du ikke kan benytte deg av ordinært utstyr. 

Dette kan du søke på

 • Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sportsaktiviteter som du skal utføre alene eller sammen med andre. Det dekkes vanligvis til bruk i hjemmemiljøet. Hjemmet er her definert som foreldrehjem og barnebolig. Ved behov for hjelpemidler i flere hjem, må det begrunnes hvorfor dette er nødvendig.
   
 • Spesiallaget utstyr som er spesielt utviklet for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
   
 • Spesialtilpasning av ordinært utstyr, det vil si påmontering av spesialutstyr eller ombygging av ordinært utstyr (gjelder også ortopediske hjelpemidler). Ordinært utstyr som skal tilpasses må anskaffes i samarbeid med hjelpemiddelsentralen.
  www.nav.no

Vi ønsker at introduksjon av aktivitetshjelpemidler skal skje så tidlig som mulig i barneårene. På den måten blir både barnet (som etterhvert blir ungdom og voksen) og ledsager fortrolig med å håndtere bruk av hjelpemidlet, men ikke minst fordi barnet da lettere kan inkluderes i aktivitet med jevnaldrende funksjonsfriske og vokse opp med det som en naturlig del av livet. Mestringsfølelsen mange med funksjonsnedsettelse opplever gjennom å få delta i aktivitet, med eller uten aktivitetshjelpemidler, vil trolig også kunne gi positiv innvirkning på andre livsområder som skole, utdanning og arbeidsliv. Forbedret fysisk og psykisk helse, deltakelse og likeverd på sosiale arenaer er svært viktige aspekter når man skal vurdere behovet for og betydningen av aktivitetshjelpemidler til den enkelte. 

Hva finnes av aktivitetshjelpemidler?

Det finnes et stort utvalg av aktivitetshjelpemidler som er spesielt utviklet for personer med nedsatt funksjonsevne :

 • 3-hjulsykler med og uten hjelpemotor.
  Herunder finnes det mange ulike varianter med lavt innsteg, fastnav, frinav, pedal- eller håndbrems, ledsagerstyring, håndrift eller fotdrift, to hjul bak eller to hjul foran. I denne kategorien finnes også ligge- eller sittesykler.
 • Sykkelfronter med og uten motor
 • Tandemsykler med og uten motor
 • Tandemsykkel parallell med to seter ved siden av hverandre
 • Tandemsykler med rullestolfront
 • Påhengsykler
 • Støttehjul
 • Hjelpemotor til egen sykkel
 • Fronthjul til montering på manuelle rullestoler slik at man lettere tar seg frem på ulike underlag
 • Terrengvogner
 • Pigge- og skøytekjelker
 • Sittende alpinkjelker
 • Akebrett og kjelker
 • Skilator (rollator med ski)
 • Pulk

Aktivitetshjelpemiddel som innvilges må i mange tilfeller også individuelt tilpasses slik at det passer og blir funksjonelt for akkurat deg.  Det kan for eksempel være annen tilpasset sitteenhet, enhåndsbetjening  eller andre tilpasninger som er nødvendig for at du skal kunne delta i ønsket aktivitet.

I tillegg er det mulig å få tilpasset eget ordinært utstyr som sykkelvogner, kano, hundesleder, egen pulk etc.

Slik søker du når du er under 26 år?

Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke har ansvar for tilrettelegging og utlån av alle typer hjelpemidler dersom du har et varig behov (mer enn 2 år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å søke på aktivitetshjelpemidler tar du kontakt med hjelpemiddelkontakten i din kommune, vanligvis kommunal ergo- eller fysioterapeut. Vedkommende hjelper deg med å vurdere ditt behov for aktivitetshjelpemidler og sender søknad. Hjelpemiddelsentralen bistår i søknadsprosessen med veiledning og rådgivning i forhold til aktuelt hjelpemiddel. I tilfeller hvor det er nødvendig og hensiktsmessig fortar vi utprøving av et eller flere hjelpemidler enten på sentralen eller hjemme i din kommune.

Vi oppfordrer deg som ønsker å søke på aktivitetshjelpemiddel om å søke på opphold ved enten Valnesfjord Helsesportssenter eller Beitostølen Helsesportssenter. Disse arrangerer utprøvingsopphold over flere dager både for barmark- og vinteraktiviteter. Da får man en unik mulighet til å prøve ulike aktivitetshjelpemidler og finne det som er mest hensiktsmessig  og nødvendig for at du skal kunne utøve aktiviteten.

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

1. juli 2014 ble ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år iverksatt. Ordningen er rammefinansiert med en ramme på 55 millioner kroner per år. Når du er over 26 år og søker om aktivitetshjelpemiddel må du betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen tilsvarer maksimalt 4 000 kroner per hjelpemiddel. Det er ingen egenandel ved spesialtilpasning av ordinært utstyr. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon. Ordningen omfatter også ortopediske hjelpemidler, det vil si spesialproteser og ortopedisk fottøy som er nødvendig for å kunne utføre aktiviteten.

Dersom du må bytte aktivitetshjelpemiddel vil det bli beregnet en ny egenandel på maksimalt 4 000 kroner.

Får du avslag på søknad om aktivitetshjelpemiddel kan du klage på vedtaket. Avslag som skyldes manglende budsjettmidler vil du ikke kunne klage på, men du kan eventuelt søke på nytt neste år.  Det samme gjelder for reparasjon av aktivitetshjelpemidlet dersom alle budsjettmidlene for året er tildelt.

Kommunen har et særskilt ansvar knyttet til aktivitetshjelpemidler for deg over 26 år. Kommunen skal bistå deg i utprøving med leverandør. Utprøvingen skal skje ut fra de premisser som ligger til grunn i rammeavtalene som Nav har med leverandørene på aktivitetshjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen kan bistå i prosessen med rådgivning. Når dere i fellesskap har kommet frem til nødvendig og hensiktsmessig hjelpemiddel skal kommunen innhente tilbud på produktet og sammen med søknad skal det sendes til Nav. Blir søknad innvilget vil du få en tidsfrist på 3 uker fra du har mottatt vedtaket med å betale opplyst egenandelen. Når denne er registrert innbetalt vil aktivitetshjelpemidlet bli bestilt av din tilhørende hjelpemiddelsentral. Dersom du ikke betaler innen fristen vil vedtaket falle bort og du må eventuelt søke på nytt.

For øvrig gjelder samme rutine i forhold til daglig vedlikehold og tilbakelevering som for de under 26 år. Det vil si at du har ansvaret for det daglige vedlikeholdet og at hjelpemidlene er Folketrygdens eiendom og skal  tilbakeleveres via din kommune til din tilhørende Hjelpemiddelsentral. Når behovet opphører eller endrer seg. Egenandelen vil ikke bli refundert.

Vedlikehold og reparasjon

Hjelpemidler er Folketrygdens eiendom, men når du har fått stønad til aktivitetshjelpemiddel er du ansvarlig for det daglige vedlikeholdet.

Ved enklere reparasjoner skal du kontakte kommunal vaktmester, mens reparasjoner av mer omfattende karakter utføres av hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Bytte og tilbakelevering

Dersom du vokser ut av aktivitetshjelpemidlet du har fått tildelt, eller det av en eller annen grunn ikke er hensiktsmessig for deg, har du mulighet til å søke bytte. I så tilfelle må du ta kontakt med hjelpemiddelkontakten i kommunen din. Vedkommende vil gjøre en ny behovskartlegging i forhold til aktivitetshjelpemidler og sender bytteskjema eller ny søknad hvis behovet er endret.

Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke bistår også i denne prosessen med rådgivning, veiledning og utprøving og tar den endelige avgjørelsen vedrørende bytte.

Dersom du ikke lenger har behov for aktivitetshjelpemidlet eller har fått innvilget bytte må du levere inn tidligere utlevert hjelpemiddel. Det gjør du ved å kontakte din kommune og  gjøre avtale om henting. Kommunen sørger for at hjelpemidlet blir returnert til hjelpemiddelsentralen.

Hvem kontakter du for mer informasjon?

Under følger en lenke med oversikt over landets 18 hjelpemiddelsentraler slik at du kan kontakte den du tilhører for mer informasjon om aktivitetshjelpemidler for både deg under og over 26 år.

Her finner du din Hjelpemiddelsentral (Åpner ny side hos NAV)