Statsforvalterens logo: Hvit riksløve på sort bakgrunnStatsforvalteren har ikke fått noen endringer i sine oppgaver. De skal fortsatt som en av sine viktige oppgaver føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester. Statsforvalteren kan påpeke pliktbrudd og gi veiledning til helsepersonell og virksomheter.

Statsforvalteren er underlagt Statens helsetilsyn som har det overordnede faglige tilsynet med helse- og omsorgstjenester i Norge. Det er bare Statens helsetilsyn som kan gi administrative reaksjoner til helsepersonell og virksomheter. Statens helsetilsyn har gjennom sine veiledere gitt instrukser for behandlingen av tilsynssaker.

Statsforvalteren har to roller i behandlingen av en tilsynssak: 

a) de er avgjørende instans og avslutter tilsynssaker eller 
b) de er saksforberedende instans for Statens helsetilsyn som skal treffe avgjørelser/avslutte saken

Du kan lese mer om statsforvalteren sin viktige rolle her:

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/tilsyn/styringsdok/juridisk_vurdering_veileder_tilsyn2011.pdf