Lovregler om klage

Retten til å klage på vedtak er en del av den rettsikkerheten den enkelte skal ha i forhold til bestemmende myndigheter. Det gir en rett til å få saken vurdert på nytt, og til evt. å få saken behandlet av en høyere instans dersom en ikke når fram.

Klage kan gjelde:

 • Avslag på søknad
 • Ikke innvilget ønsket omfang på tjeneste
 • Innvilget annen tjeneste enn en har søkt om
 • Innhold i tjenesten

Klagerett på vedtak om helse – og omsorgstjenester framgår i pasient – og brukerrettighetsloven kap 7, og i de generelle reglene i forvaltningslovens kapittel 6.

Når man mottar en klage er det en del ting som må avklares før man tar klagen under behandling:

 1. Har klager klagerett?

Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 sier: Pasient eller bruker, eller dennes representant kan klage til Statsforvalteren. Dette betyr at man ikke kan klage på en annens vegne, med mindre man er oppnevnt som verge, har skriftlig fullmakt, eller er brukers advokat.
I forhold til klagerett på vegne av barn, sier Pasient- og brukerrettighetsloven dette: Barn kan ha selvstendige partsrettigheter fra fylte 12 år. Foresatte kan klage på vegne av barn med hjemmel i barneloven

Kommer en til at klager ikke har klagerett, kan klagen avvises, hvis ikke må en gå videre i klagebehandlingen.

 1. Er klage mottatt innen fristen, eller er det grunn for å utvide klagefrist?

Klagefrist på enkeltvedtak er 4 uker, som det angis i pasient – og brukerrettighetsloven §  7-5. Merk at dette er en utvidelse i forhold til klagefristen i forvaltningsloven som er 3 uker. Forvaltningsloven § 31 omhandler oversitting av klagefrist, og gir anledning til at klagefrist kan utvides når det enten ikke kan lastes klager, eller at det finnes gode saklige grunner for å utvide fristen.

Saksforberedelse

Når man skal behandle en klage må man først gå grundig gjennom klagen, og se hva det konkret klages på. Det er viktig å behandle alle klagens punkter i en klagesaksbehandling. Dersom det klages på saksbehandlingsfeil må en se på dette ut fra reglene i forvaltningsloven:

 • Er saken tilstrekkelig utredet? Fvl § 17
 • Er vedtaket utformet korrekt i forhold til kravene i fvl kapittel IV om skriftlighet og begrunnelse?
 • Er det utvist faglig riktig skjønn? Er alle faktorer i søknaden tatt under vurdering?
 • Er det framkommet nye opplysninger, eller andre faktorer som tilsier at saken bør vurderes annerledes?

Avgjørelse i klagesaker

En klagesak kan ha 2 utfall.

 1. Omgjøring av underinstans

I så fall vurderes det at det enten er begått saksbehandlingsfeil, urimelig bruk av skjønn, eller det er andre faktorer som tilsier at saken vurderes annerledes

 1.  Opprettholdelse av vedtaket og oversendelse til klageinstansen – Statsforvalteren

Statsforvalteren kan behandle alle sider ved saken, både i forhold til saksbehandlingsfeil, og bruk av skjønn. Kommunens vedtak kan enten bli opprettholdt av Statsforvalteren, eller opphevet. I tilfelle vedtaket blir opphevet, må kommunen behandle saken på nytt.

I enkelte saker fatter Statsforvalteren selv nytt vedtak i saken. Da skal kommunen ikke behandle på nytt, men iverksette det vedtaket som Statsforvalteren fatter.