Personell i helse- og omsorgstjenesten er pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om brukerens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Taushetsplikten skal også sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

​​Taushetsplikten innebærer at de som er engasjert innenfor støttekontakttjenesten ikke kan gi informasjon om brukerens helse, sykdom, behandling og andre personopplysninger. Reglene for dette reguleres av flere lover.

Kommunene har som oppdragsgiver et ansvar for å gi informasjon og kunnskap til de som engasjeres som ansatte eller oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten.

Hvor finner jeg reglene om taushetsplikt?

Forvaltningsloven (§ 13)
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-003.html#13

Helse- og omsorgstjenesteloven (§ 12-1)
http://www.lovdata.no/all/tl-20110624-030-012.html#12-1

Helsepersonelloven (kapittel 5)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Samtykke

Pasienten kan samtykke til at taushetsbelagte opplysninger gis videre. Foreldre kan samtykke til at opplysninger gis videre når barnet er under 16 år. For personer som er over 16 år, og som ikke er i stand til å samtykke til helsehjelp, kan nærmeste pårørende samtykke til at helseopplysninger gjøres kjent for andre. Opplysninger kan gis videre til annet helsepersonell som er med i behandlingen med mindre pasienten motsetter seg dette.

Fravik fra taushetsplikt

I særlige tilfeller kan helsepersonellet fravike taushetsplikten. Et eksempel kan være at Helsepersonell har plikt til å underrette barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet hjem​me, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Når taushetsplikten settes til side, har pasienten i de aller fleste tilfeller rett til å bli gjort kjent med hvem som har fått opplysninger, og hvilke opplysninger som er gitt.

Det er viktig å melde fra om barn blir utsatt for omsorgssvikt.

Rundskriv fra Helsedirektoratet om taushetsplikt:

Helsepersonells taushetsplikt – Vern av pasientens integritet i helsepersonells samtaler med pasienten.  IS-6/2010.
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/209/Helsepersonells-taushetsplikt-vern-av-pasientens-integritet-i-helsepersonells-samtaler-med-pasienten-IS-6-2010.pdf

Helsepersonellets taushetsplikt – Rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet, IS-9/2015.
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/983/IS-9-2015-Helsepersonellets-taushetsplikt-rett-og-plikt-til-%C3%A5-utlevere-pasientopplysninger-til-politiet.pdf

Se også:

https://helsenorge.no/rettigheter/taushetsplikt