Tjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette et tjenestetilbud som er avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Utfordringen er å utforme et fritidstilbud basert på den enkeltes ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer. Dette kan for eksempel være å gi et tilbud om støttekontakt til barn som trenger assistanse, til voksne med store psykiske utfordringer, til ungdom med rusproblem eller til eldre mennesker.

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å organisere støttekontakttjenesten innenfor følgende hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt

  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe

  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

De fleste som har støttekontakt vil ha en av disse tre løsningene. For noen kan det være behov for å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon. Uansett løsning bør det fattes vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller Lov om barnevernstjenester, som beskriver innhold og omfang av tiltaket.

Vedtaket skal bygge på den enkeltes ønsker og behov.              

I Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 bokstav b står det:

Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.

I Helse- og omsorgsdepartementet vurderinger og forslag til loven i Prp. 91 L (2010 - 2011) skriver de mer utfyllende hva som ligger i "personlig assistanse". De skriver, sitat:

Støttekontakt er en måte å gi personlig assistanse på, til deltagelse i fritidsaktiviteter. Personlig assistanse kan også organiseres som bistand til organisert deltagelse i aktivitetsgrupper og individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (side 186-187)

Personlig assistanse pekes på, i departementets vurdering og forslag til loven, som et viktig tiltak i forhold til barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre med funksjonsnedsettelser, innvandrere som er ukjent med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer, personer med rusproblemer mv.

Les mer:

Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten, IS-0332, Helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/142/Meningsfylt-fritid-informasjon-om-stottekontakttjenesten-IS-0332.pdf

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Prp. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-91-l-20102011/id638731/

Midtsundstad, A. (2007): Sammen med andre. Nye veier for støttekontakttjenesten, IS-1451, Helse- og sosialdirektoratet.
Sammen med andre brosjyre.pdf

Midtsundstad, A. (2011): Fritid for alle. Fra prosjekt til tiltak. Sluttrapport