Helsedirektoratet anbefaler kommunene å organisere støttekontakttjenesten slik at brukerne kan velge mellom tre hovedløsninger:

•    Individuell støttekontakt
•    Deltagelse i tilrettelagt gruppeaktivitet
•    Individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med Bistand)

Asker kommune er en kommune som har styrket og videreutviklet sin støttekontakttjeneste i tråd med anbefalingen. Vi har organisert arbeidet i en egen avdeling som har fått navnet «Aktiv fritid». Her legges det opp til å gi barn, unge, voksne og eldre som trenger et eller flere tilbud på fritiden gode alternativer.

Det er lagt stor vekt på brukermedvirkning i alle tjenester gjennom mangfold, kartlegging, organisering og oppfølging. Støttekontakttjenesten Fritid med Bistand har en høy grad av brukermedvirkning. Når det gjelder gruppeaktiviteter legger vi stor vekt på å lage tilbud som er etterspurt fra våre deltagere.  Likeledes har opplæringen av støttekontaktene fokus på brukermedvirkning både ved ansettelse og på temakvelder. I tillegg har avdelingen etisk refleksjon ukentlig der brukermedvirkning er et hovdtema.
 
For å komme med noen ideer om hvordan tjenesten kan organiseres, presenterer vi her de tilbudene som vi tilbyr.

Individuell støttekontakt

Tjenesten tildeles av Aktiv fritid i samråd med bruker (og eventuelt pårørende eller andre bistandspersoner). En støttekontakt er en person som skal bidra til at mennesker med behov for bistand får en trygg, aktiv og meningsfull fritid. Tjenesten gis ut i fra brukerens behov og ønsker.  Tjenesten er gratis.

Deltagelse i tilrettelagt gruppetilbud

Tilbudet er i regi av Aktiv fritid og er et alternativ til individuell støttekontakt. Aktiv fritid stiller med ledere i gruppeaktiviteten. Bruker kan velge inntil to av Aktiv fritids annonserte ukentlige gruppetilbud uten å betale egenandel. Lederne bestemmer mye av innholdet i aktivitetene sammen med deltagerne.
Dersom bruker har individuell støttekontakt og likevel ønsker deltakelse i en av Aktiv fritids tilrettelagte grupper, er dette mulig såfremt det er ledig plass i den aktuelle gruppa.
Dette er eksempel på noen av de tilrettelagte tilbudene i Aktiv fritid for personer med utviklingshemming:

 • Guttegruppe: gruppa bestemmer aktivitetene.
 • Jentegruppe: gruppa bestemmer aktivitetene.
 • Friluftsgruppe: uteaktiviteter rundt Nordre Bondi gård
 • Musikkgruppe: musikk for multifunksjonshemmede
 • Hundekjøring: for multifunksjonshemmede
 • Svømmegruppe: fri lek i vann.
 • Bowlinggruppe: gruppe som møtes fredager til bowling og mat.
 • Ut og spise-gruppe: gruppa møtes en gang pr. måned på restaurant i Asker
 • Klatregruppe: Lærer å klatre med instruktører.
 • Golfgruppe: Mai-oktober. Noen har deltatt på Special olympics.
 • Tennisgruppe:  
 • Dansegruppe hip/hop og kreativ dans: Veldig kult!
 • Taktil berøring: For multifunksjonshemmede. Har mange gode sideeffekter som for eksempel god søvn.
 • Spinnvill spinning. Høy musikk og gøy.

I Asker er det også en god del tilrettelagte aktiviteter i lag og foreninger som vi informerer om.

Dette er eksempel på noen av de tilrettelagte gruppetilbudene Aktiv fritid for personer med psykiske utfordringer:

 • Friluftsgruppe: Tur hver 3. lørdag i Asker og omegn. Transport.
 • Musikkgruppe: Synger og spiller evergreens. Gruppa opptrer på sykehjem, bo- og omsorgsenter, sommerfester, julefester etc.
 • Ut og spise-gruppe: Gruppa velger restaurant. Veldig sosialt
 • Golfgruppe: Mai til oktober.
 • Temagrupper Asperger: Mange forskjellige aktiviteter ut i fra deltagernes ønsker.
 • Dansegruppe Hip/hop – kreativ dans
 • Bra mat-kurs: Lærerikt for alle.

Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med Bistand)

Denne støttekontakttjenesten er i stedet for individuell støttekontakt eller gruppetilbud i regi av Aktiv fritid. Deltager må kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Deltager, saksbehandler i Aktiv fritid og eventuelle andre bistandspersoner kommer, ved hjelp av et kartleggingsskjema, frem til egnet aktivitet (ordinær eller tilrettelagt) i Asker og omegn.  Oppfølging av saksbehandler i Aktiv fritid ca. ett år eller lenger. Tjenesten er gratis. Du kan lese mer om dette på nettsiden www.fritidmedbistand.no 

Her er noen eksempler:

Sindre har individuell støttekontakt. Han ønsker å spille bowling hver uke. I tillegg er det to bekjente av Sindre som også spiller bowling. Disse fire møtes jevnlig og nå har både støttekontakten og Sindre kjøpt egen bowlingkule.

Mari trengte et aktivitetstilbud, men ønsket ikke individuell støttekontakt. Hun kunne godt tenke seg å drive med noe kreativt.. Etter en kartlegging-samtale med saksbehandler fant de i fellesskap frem til en dame som holdt male-kurs. Deltager ga tilbakemelding underveis om at hun var meget fornøyd med tilbudet. Etter drøye 6 måneder med malekurs møttes deltager og saksbehandler til en evalueringssamtale. Hun kunne ikke få fullrost kurset nok og her er hennes kommentar:

"Det er dette som gjør livet verdt å leve. Jeg gleder meg til det og jeg lever for de dagene jeg skal på male-kurs".

Mari ønsker flere aktiviteter, og har nå vært på intervju hos oss i Aktiv fritid for å bli individuell støttekontakt.

Gunnar sliter med psykiske utfordringer og moderate rusutfordringer. Han ønsket et teatertilbud. Saksbehandler tok kontakt med et teaterlag i en annen kommune, som gjerne ville gi et tilbud til ungdommen. Han har vært med på flere oppsetninger og har hatt sentrale roller. I dag er gutten med i teatergruppa, uten bistand fra kommunen.

Gro har store somatiske plager, i tillegg til psykiske plager.  I tillegg har hun dårlig råd. Hun ønsket et treningstilbud, og svømming var det eneste hun følte hun kunne mestre. Årskort på Badet ble hennes løsning, og hun trener to ganger pr. uke gjennom hele året.

Du kan lese mer om tilbudene i regi av Aktiv fritid i Asker kommune på vår hjemmeside:

https://www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/tjenester-til-personer-med-funksjonsnedsettelser/tilrettelagte-fritidsaktiviteter/