Alta kommune.jpg

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i Lov om Helse- og omsorgstjenester i kommunen av 24. juni 2011 (khol), § 3-2 Pkt. 6. I merknader til § 3-2 står det at

«Støttekontakt kan organiseres som personlig assistanse til deltakelse i fritidsaktiviteter, aktivitetsgruppe eller individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Formålet er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre».

Dette fremkommer også i «Sammen med andre- nye veier for støttekontakttjenesten», som ble utgått av sosial og helsedir i 2007.

Noen kommuner er organisert etter utøver-tildeler- modellen. Her er det en saksbehandler som behandler søknader mens det er andre personer i kommunen som iverksetter/effektuerer vedtakene. I andre kommuner er det organisert slik at en og samme saksbehandler følger prosessen fra søknad mottas, behandles, iverksettes og frem til oppfølging av støttekontakt og tjenestemottaker. Uavhengig av hvordan kommunen er organisert, følges samme rutiner ved oppfølging fra A til Å i forhold til støttekontakttjenesten.

Når saksbehandler har mottatt søknad om støttekontakt (skriftlig eller muntlig), må denne registreres umiddelbart i kommunens elektroniske saksbehandlingssystem. Søknaden skal behandles innen fire uker (Forvaltningsloven § 11 a, annet punktum). Dersom ikke saksbehandler kan overholde fireukers fristen, skal det sende en foreløpig melding til søker der det oppgis begrunnelse for uforholdsmessig lang saksbehandlingstid, samt at det skal angis tidspunkt for når søknaden blir ferdigbehandlet (ibid).

Når saksbehandler kontakter søker gis det informasjon om ulike måter å organisere støttekontakttilbudet på, herunder individuelt tilbud, gruppetilbud, fritid med bistand/ bistand til inkludering i lag/forening, eller treningskompis/treningskontakt. Det informeres, samt benyttes IPLOS kartlegging, samt supplerende kartleggingsmateriell.

Kommunen gjør en vurdering om søker oppfyller vilkårene i henhold til khol, samt en skjønnsmessig vurdering. Dersom søknad om støttekontakt avslås, avsluttes saken. Avslaget skal formidles i et enkeltvedtak, som kan påklages etter Forvaltningslovens § 28.

Det fattes enkeltvedtak både ved innvilgelse på søknad om støttekontakt. Her skal det fremkomme en tydelig begrunnelse for vedtaket. Det skal også fremkomme antall timer som innvilges, tidsrommet vedtaket er gyldig i, m.m.

Dersom det innvilges et støttekontakttilbud organisert i form av Fritid med bistand, treningskompis eller som et gruppetilbud, skal dette fremkomme tydelig i vedtaket. Det kan da for eksempel stå: «Du innvilges støttekontakt i form av et Fritid med bistand tiltak, for tiden i klatreklubben» eller det kan stå «Du innvilges støttekontakt organisert som treningskompis». Innholdet i, og målsetting med tiltaket må også fremkomme.

Det er særdeles viktig at tjenestemottaker får mulighet til å være aktiv i valg av fritidsaktivitet og at saksbehandler lytter til tjenestemottakers meninger, erfaringer og ytringer.

For å kunne iverksette innvilget vedtak om støttekontakt, må saksbehandler finner en egnet støttekontakt/treningskompis/kontaktperson i lag eller forening. Saksbehandler gjennomfører en «startsamtale» med støttekontakten. Her kan det være av betydning å kartlegge om partene har felles interesse, kjønn, alder osv. Kommunen er ansvarlig for å innhente referanser, politiattest og informere om taushetsplikt. Saksbehandler organiserer et møte mellom tjenestemottaker og tjenesteyter, og de kan nå starte med ønsket fritidsaktivitet.

Det er saksbehandler som har ansvar for å veilede støttekontakt og tjenestemottaker. Dette gjennomføres jevnlig på telefon og/eller ved fysiske møtepunkt. Her kan det være hensiktsmessig å utarbeide interne retningslinjer i egen kommune.  Det kan også være hensiktsmessig å knytte kontakt med fysioterapeut, BUP, DPS eller andre tjenester ved behov for særskilt veiledning utover hva saksbehandler kan yte. Målet er at støttekontakten opplever mestring med oppdraget, og at tjenestemottaker får en positiv og meningsfylt fritid ut fra egne forutsetninger.

Det utformes en oppdragsavtale/arbeidsavtale mellom kommunen og tjenesteyter/oppdragstaker.  Oppdragsavtalen/arbeidsavtalen er en standardisert avtale der rammebetingelsene for oppdraget tydelige fremkommer. Timeliste leveres og lønn utbetales månedlig.

Definisjoner:

Individuell støttekontakt består av en tjenestemottaker og en støttekontakt som møtes jevnlig for å gå på kino, i bassenget, på cafe, gå turer, sosialt samvær osv. Hovedformålet er sosial kontakt og mulighet til å ha meningsfylte aktiviteter etter eget ønske.

Treningskompis/treningskontakt kan organiseres enten individuelt eller i grupper. Tjenestemottaker og treningskompisen benytter tiden sammen til ulike fysiske aktiviteter, evt. veiledning i forhold til kosthold. Treningskompis har gjennomført kurs før oppdraget iverksettes.

Fritid med bistand er en systematisk metode med mål om at tjenestemottaker oppnår inkludering i et selvvalgt lag eller forening.

Gruppetilbud kan bestå av to eller flere tjenestemottakere som deltar på felles aktiviteter sammen med en støttekontakt eller en treningskompis. Tilbudet kan også organiseres som en fritidsklubb, et fotballag, et band e.l.

Fritidskontakt, aktivitetskontakt, kulturkontakt er eksempler på ulike benevnelser av tilbud om «støttekontakt». Tilbudet kan inneholde noen organisatoriske ulikheter fra kommune til kommunale. Uavhengig av benevnelsen på tilbudet som ytes, er målet at tjenestemottaker skal få en meningsfull fritid, sammen med andre. 

Vedlegg

Saksbehandlingsrutiner

Foreløpig melding i forvaltningssak

Vedtaksmal

Mal oppdragsavtale

Timeliste

Registrering som Støttekontakt

Startsamtale

Informasjonsbrosjyre for støttekontakt og treningskompis

Kontakt

Bilde av Tonee Cesilie ThomassenTonee Cecilie Thomassen
e-post: tont@alta.kommune.no
Telefon 78 45 54 28