Vennesla er en av flere kommuner som har fått midler til kommunalt rusarbeid gjennom samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle". 

Prosjektet ble utviklet gjennom et samarbeid mellom kommunene som deltar i de Vennesla tenker nyttseks fylkesvise faglige nettverkene som arbeider med å styrke støttekontakttjenesten og knutepunktet Fritid for alle.

Kommunene som har fått midler organiserer sine lokale prosjekter enten innenfor helse- og sosialsektoren eller kultursektoren. I Vennesla har det lokale prosjektet blitt til gjennom et samarbeid med kommunens enheter Arbeid og fritid, Barn og familie og NAV. Alle var enige om at det var naturlig å legge ansvaret for å følge opp prosjektet ved frivillighetsentralen hvor Vindbjart I.L., Civitan, Lions, Rotary, Røde kors, Eldrerådet og Vennesla kommune er medlemsorganisasjoner.

Jorunn Sagen Olsen er leder for frivilligsentralen som åpnet for et år. Hun hørte første gang om metoden som student på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillighet". Vennesla frivilligsentral håper med dette treårige prosjektet å styrke kompetansen, kvaliteten og ikke minst tilgjengeligheten til støttekontakttjenesten for målgruppene som Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007 - 2010) og veilederen "Fra bekymring til handling" retter seg mot.

Vennesla frivillighetsentral håper med dette treårige prosjektet å styrke kompetansen, kvaliteten og ikke minst tilgjengeligheten til støttekontakttjenesten for målgruppene som Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007 - 2010) og veilederen "Fra bekymring til handling" retter seg mot. 

Hovedmålsetningen med prosjektet er å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i en selvvalgt fritidsaktivitet. Metoden det skal arbeides etter bygger på et mestringsperspektiv, med fokus på den enkeltes forutsetninger, ønsker, drømmer og behov. Mer informasjon om den metoden Fritid med Bistand kan du lese her.

Fritid for Alle som Kristiansand kommune har et knutepunktansvar for skal sikre kommunene opplæring og oppfølgning.

Av Rune Øyen