Aktivesammen.no

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.


Aktivitetsbanken.no

Aktivitetsbanken er et samarbeid mellom fire særforbund i idretten og har et mangfold av øvelser som kan være med på å skape inspirasjon og sikre kvaliteten på treningene og i undervisningssammenheng i skolen.


Aktiv Ungdom Erasmus+

Aktiv Ungdom Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. De kan gi støtte til prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Aktiv Ungdom.


Appbibliotek.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows.


Barnefattigdom.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet en barnefattigdomsindikator på nasjonalt og kommunalt nivå. Barnefattigdom skal forebygges og det er et mål at flere skal finne en vei ut av fattigdom. Dette er viktig fordi barn i familier med vedvarende lavinntekt står i risiko for uheldige levekårsutfordringer. Indikatorene er utarbeidet for å være verktøy for kommuner og andre som arbeider med barn og unges oppvekstvilkår.


BarnsBeste

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.


Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter er en frittstående helseinstitusjon (stiftelse) som har rehabilitering av barn, unge og voksne med temporære og kroniske funksjonsnedsettelser som arbeidsområde og fagfelt.


BUA.io

BUA er en ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å delta i lek, sport og friluftsliv. BUA står for Barn-Unge-Aktivitet, og målet er å utvikle utstyrsboder som kan brukes av alle i kommunene. Enkelt fortalt fungerer disse som et utstyrsbibliotek, hvor bøker er byttet ut med sport- og fritidsutstyr. Alle kan låne, selv om tilbudet først og fremst er rettet mot barn og unge.


Deltasenteret

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet


Drop-In metoden

Drop-In metoden brukes for å skape forandring sammen med elever som står i fare for å utvikle en elevrolle som hindrer god psykisk helse, trivsel og læring.


Familienettet

Et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemninger, psykiske vansker eller kronisk sykdom.


FOBU

FOBU er et senter for forskning om barn og unges idrettsdeltakelse. De forsker på temaer som trivsel og motivasjon i idretten, sosial ulikhet i deltakelse til organisering og talentutvikling i idretten. 


Forebygging.no

Kunnskapsbase for forebyggende og helsefremmende arbeid. Tjenesten utvikles gjennom et samarbeid mellom ulike fagmiljøer.


Foreldrehverdag.no

Svært mange foreldre søker etter råd på nettet, men det kan være vanskelig å skille synsing fra pålitelig informasjon. Derfor lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) nettressursen foreldrehverdag.no, som gir tips og råd til foreldre om alt fra grensesetting og trass til søskenkrangel og ungdomstid.


Fritek.no

Velferdsteknologi for fritidsaktiviteter for barn og ungdom med nedsatt kognitiv funksjonsevne.


Fritid med Bistand

Fritid med Bistand er en  metode for å inkludere mennesker med ulike behov inn i selvvalgte fritidsaktiviteter. Benyttes som et alternativ til bruk av individuelle støttekontakter.


Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillig sektor som har som mål å fremme frivillighetens og de frivillige organisasjonenes interesser i samfunnet.


Frivillig.no

"Å gjøre noe for andre, kan gjøre noe med deg". Frivillig.no er laget for at folk skal finne frivillige oppdrag og at frivillige organisasjoner skal finne folk. Her kan du som har lyst til å engasjere deg i noe finne de organisasjonene som trenger deg! På Frivillig.no kan du altså: - Finne oppdrag i hele landet, hos alle slags frivillige organisasjoner og melde interesse og bli frivillig!


GodTur

Statskog tilbyr på nettstedet GodTur gratis turforslag, kart, flyfoto, værmelding, tips om hytter og severdigheter rundt om i hele landet. Målsetningen er å bidra til at friluftsliv blir mest mulig tilgjengelig for alle. Blir snart ertattet av UT.no.


Helsedirektoratet

Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er å styrke den sosiale trygghet og helse til hele befolkningen gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå.


Helsenorge.no

Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren, som har ansvar for at innholdet er oppdatert og holder faglig kvalitet. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør.


Hjelpemiddeldatabasen.no

Her finnes en oversikt over produkter med sentrale rammeavtaler i NAV. Alle som selger produkter som kan bidra til å redusere konsekvensene av funksjonsnedsettelser kan informere om sine produkter i Hjelpemiddeldatabasen.


Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder 2-4 timer i uken.


Inn på tunet

Tilrettelagte tilbud på gårdsbruk omfatter tilbud til alle aldersgrupper. Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen.


Knekk inkluderingskoden

Knekk inkluderingskoden er inspirasjonsbanken til Frivillighet Norge om inkludering i frivillig sektor.


Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken er for deg som er opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet. Kunnskapsbanken supplerer det du finner av informasjon om rettigheter på nav.no, produkter i Hjelpemiddeldatabasen og apper i Appbiblioteket. Fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling er noe av det du vil finne av innhold innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking.


Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

NLU er et samarbeidsorgan for over 80 barne – og ungdomsorganisasjoner i Norge.


MOT

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.


NAKU

NAKU's hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede. NAKU's hovedmålgruppe er kommunalt ansatte.


Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF)

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har fokus på aktivitet og deltakelse. Kompetansetjenesten er organisert ved Valnesfjord helsesportsenter i Fauske kommune i Nordland.


NAV Hjelpemiddelsentral

I alle fylker er det en hjelpemiddelsentral. De har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede.


Norge.no

Norge.no har som sin viktigste oppgave er gjøre det lettere å finne fram til offentlig informasjon og sikre alle en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.


Norges frivilligsentraler

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.


Norges Handikappforbund

Interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse.


Norges idrettsforbund og paralympiske komité

Norges idrettsforbund og paralympiske komité skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.


Norsk akademi for habiliteringsforskning

Nettverket har som mål å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom økt fokus og satsing på forskning innenfor habiliteringsfeltet.


Oppvekststatus.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvaret for å dokumentere barn og unges oppvekstvilkår i Norge. På oppvekststatus.no finner du tall og fakta om hvordan det er å vokse opp i Norge i dag.


Pascal Norge

Foreningen har som sitt hovedformål å legge til rette for kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov.


Press

Press er Redd Barna sin ungdomsorganisasjonen. Den retter seg mot unge mellom 13 og 25 år og er engasjert i urettferdighet, bryr deg om hvordan verden behandler andre og blir sint når barns rettigheter brytes!


Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Nettstedet sivilsamfunn.no er en møteplass for kunnskapsutvikling og diskusjon knyttet til frivillighetsfeltet


SESAM

Senter for sosial innovasjon og entreprenørskap. Et nasjonalt kunnskapsmiljø som har som mål å styrke forskningsbasert sosial innovasjon i det norske velferdssamfunnet. Senteret er organisert ved USN.


Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Råd er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner om utformingen og gjennomføringen av politikken for funksjonshemmede på alle samfunnets områder


Stiftelsen SOR

Samordningsrådet er et fellesskap av mange organisasjoner som arbeider for bedring av levekårene for mennesker med utviklingshemming. De ønsker å være et uavhengig forum for informasjon og debatt.


Stiftelsen VI

Stiftelsen VI jobber for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. De har som mål å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelse får oppleve høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt. VI ønsker å bidra til et større fellesskap både i idretten og hverdagslivet.


Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge.


Unge funksjonshemmede.

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge


Ungfritid

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter. 


UngInfo

UngInfo er et informasjonstilbud for unge mennesker.


UT.no

UT.no hjelper deg med informasjon, inspirasjon og planlegging av små og store turer over hele landet - på fjellet, i skogen og ved sjøen. Her finner du merkede ruter, turforslag, hytter og turmål, samt nyttige tjenester som gjør det enklere for flere å komme seg ut på tur. UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening, med innhold fra en lang rekke med andre lag, organisasjoner, kommuner og andre som legger til rette for at flere skal komme seg ut på tur.


Valnesfjord Helsesportssenter

Valnesfjord Helsesportssenter er en landsdekkende rehabiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten.