Prosjektet «Aktiv fritid for alle» har et rusforebyggende perspektiv. Hovedmålet i prosjektet har vært å gi risikoutsatte ungdommer i aldersgruppen fra ungdomsskoletrinnet (13 år) til 24 år tilbud om støtte til deltakelse i aktiviteter som gir mestring og sosial tilhørighet.

Prosjektet som avsluttes denne våren har blitt organisert gjennom Søknadskontoret som har ansvar for den lovpålagteSelvvalgte fritidsaktiviteter støttekontakttjenesten overfor aldersgruppen. Prosjektet består av prosjektleder og prosjektkoordinator, samt en ressursgruppe. Prosjektleder sitter på søknadskontoret og har det overordnede ansvaret med å skrive søknad og rapportering. Prosjektkoordinator er plassert under ungdomskontoret i Forebyggende barne- og ungdomsenhet. Kontoret ligger i samme hus som den ene ungdomsklubben i bydelen. Det har gjort at en kan fange opp enkeltungdom og god kjennskap til ungdomsmiljøet.

Ressursgruppen består av prosjektleder og prosjektkoordinator og representanter fra sentrale seksjoner i bydelen: Ungdomskontoret, NAV sosial, Barneverntjenesten, SaLTo-koordinator og Psykisk helse. Gruppen møtes ca 1 ½ time per måned, og formålet med møtene er å drøfte aktuelle deltakere og tiltak. Det skal avklares hvem som bør ha vedtak på tjenesten. Dersom det er tvil om dette kan det drøftes i Tiltaksteam. Alle deltakere i prosjektet vil uansett bli registeret for å sikre oversikt ved rapportering.

Deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter

Bydelen tilbyr både individuelle vedtak og ulike gruppetilbud. Søknadskontoret har opprettet flere gruppetilbud for flere ungdom med Asperger syndrom, ADHD, Tourette syndrom eller som ikke har noen diagnose. Fellesnevneren for disse er at de har falt ut av fritidsaktiviteter og sosialt fellesskap sammen med jevnaldrende. For mange av disse har det blitt viktig å gi organisere aktivitetsgrupper som støttekontakttilbud. Ved denne måten å organisere på opplever brukerne i liten grad å ha støttekontakt. De får tilhørighet i en ungdomsklubb på ungdommens egne arenaer og gis mulighet til å bygge nettverk.

Bydelen benytter arenaer som Trikkehallen, Kafè 21 og Glasshuset som også benyttes av andre i samme aldersgruppe. Gruppene driftes av støttekontakter, men organiseres av prosjektleder og prosjektkoordinator. Hver gruppe har en leder med utvidet ansvar. Enkelte av brukerne i gruppene er definert inn i prosjektet Aktiv fritid for alle som rusforebyggende tiltak, på bakgrunn av sin problematikk. Tiltaket er da inkludering i klubb. Prosjektkoordinator har også egen treningsgruppe for jenter som trenger sosial læring, fysisk aktivitet og som ofte har vokst opp i familier med rusutfordringer.

Viser vei og inspirerer andre

Bydelen var en av 63 kommuner og bydeler som deltok i Helsedirektoratet sin nettverksatsning for å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten, og var den første bydelen i Oslo som ga et tilbud innenfor den tredelte løsningen. Gjennom stort engasjement har ansatte i denne bydelen også vært aktivt med på å etablere et nettverk mellom bydeler som gjør det mulig for ansatte som arbeider med støttekontakttjenesten å samarbeide over bydelsgrenser.

Av Anders Midtsundstad