Intereringsseksjonen har ansvaret for å tilrettelegge fritidsaktiviteter for mennesker som trenger assistanse for å kunne delta i fritidsaktiviteter i Kongsberg.

-Vår visjon er at alle mennesker, uansett funksjonsnivå eller etnisk bakgrunn, skal kunne inkluderes i lokalsamfunnet og ha mulighet til å delta på kulturaktiviteter på Kongsberg 1lik linje med andre innbyggere. Integreringsaktivitetene skal bidra til at alle gis et rikere liv gjennom egenaktivitet og opplevelser, forteller seksjonsleder Nina Søia.
 

Fokus på den enkeltes ønsker og behov.

Gjennom aktiviteter som fremmer integrasjon er det et mål å bidra til at alle gis et rikere liv gjennom egenaktivitet og opplevelser. Støttekontakttjenesten er et sentralt virkemiddel for å oppnå en slik målsetning. Tjenesten ytes som individuell støttekontakt, eller i form av deltakelse i en gruppe sammen med andre med samme interesser. Tjenesteformen utformes i tett samarbeid med søkeren selv, og vedtak fattes når tjenesteformen er bestemt.
 

Når en søker om et vedtak om støttekontakt spørres det etter fritidsinteresser og hva man ønsker å oppnå med tjenesten. Etter at søknaden er registrert blir søkeren innkalt til en samtale hvor man kartlegger behovet for å finne ut om en har krav til tjenesten eller ikke (etter loven). Denne kartleggingssamtalen er viktig fordi en her vil kunne få kjennskap til opplysninger som ikke kom frem i søknaden. Like viktig er det at en i denne samtalen kan sikre å gi informasjon til søkeren om mulige tjenesteformer.
 

Saksbehandleren vil i samspill med brukeren finne ut hvilken form for tjeneste som er best. - Vi tar utgangspunkt i brukerens ønsker og behov og vurderer om vedkommende kan ha nytte av våre allerede eksisterende gruppetilbud. Alle søknader skal vurderes individuelt, så dersom vedkommende ikke vil nyttiggjøre seg av gruppe, skal det vurderes om personlig støttekontakt er det mest hensiktsmessige forteller Nina Søia.


Kongsberg opplever som mange andre kommuner at det er en utfordring å rekruttere individuelle støttekontakter, men legger stor vekt på å rekruttere slike for de som trenger dette.
 

Samarbeid med frivillige organisasjoner.

Integreringsseksjonen har et tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner   for å oppnå inkludering.  Det utarbeides samarbeidsavtaler som  sikrer at personer med ulike bistandsbehov får tilrettelagte aktiviteter.

- Når en søker har en bestemt interesse, hender det at vi tar kontakt med et lag for å se om det er mulig å hjelpe ham med komme i gang med aktiviteten. Noen av foreningene vi  samarbeider med har en samarbeidsavtale med oss forteller Søia.
 

Søia viser til at de for eksempel har et slikt samarbeid med turngruppen i Kongsberg Idrettsforening som tilrettelegger aktiviteter for funksjonshemmede barn. Tilsvarende avtaler har de med NMK- Kongsberg som tilbyr motorcross kjøring for barn med adferdsutfordringer, mens lokallaget til Mental helse driver aktiviteter for voksne i psykiatri på dagsenteret.


Eksempel på samarbeidsavtale

 
De ansatte i integreringsseksjonen erfarer at de på denne måten vekker interesse for selvvalgte aktiviteter, og erfarer at dette gir den nødvendige trygghet som må til for å sikre flere muligheter til å delta i selvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Det at Integreringsseksjon ligger i kulturtjenesten erfarer de ansatte gir mange fordeler.

 

- Vi har tett kontakt med de andre seksjoner i kulturstjenesten som idrett og svømmehallen, kulturskolen, ungdomsklubbene, biblioteket osv...De bistår oss i arbeidet med å bl.a. etablere og drifte våre tiltak i aktivitetsgrupper. Det gjør det lettere å fokusere støttekontakttjenesten rundt kultur- og fritidsaktiviteter. Vi fokuserer på det friske og ser på muligheter for brukerens utvikling forteller Søia ivrig.


Integreringsseksjonen har også ansvar for å drifte og stimulere andre til å  sette igang lavterskel tilbud og forebyggende tiltak for barn med adferdsutfordringer,

mennesker med psykiske utfordringer, fysiske funksjonshemmede og mennesker
med en utviklingshemning.


Flere spennende tilbud.Kongsberg SN

Kreativt verksted er et tiltak på Kulturskolen for voksne i psykiatri. Her gis det tilbud om maling, keramikk og andre formingsaktiviteter. De bruker kulturskolens lokaler og lærere. I tillegg er det engasjert støttekontakter etter behov. Dette er en støttekontakttjeneste i gruppe som går på dagtid.


Nina Søia forteller at de også finansierer en 40% stilling til en musikkterapeut som er ansatt  i kulturskolen. Sammen med en støttekontakt drifter denne personen et musikktilbud til mennesker med utviklinghemming og leder en sang- og musikkgruppe for voksne med psykiske utfordringer.


En samarbeidsavtale med alle ungdomsklubbene i kommunen hvor en bruker psykiatrimidler, gir muligheter til å forsterke bemanningen. Dette bidrar på en god måte for at de kan legge bedre til rette for barn med ulike funksjonshemninger eller adferdsutfordringer som benytter seg av tilbudene.


Integreringsseksjonen kjøper også ressurser fra svømmehallen som hjelper noen med å benytte seg av det vanlige svømmetilbudet. Ansatte i hallen bistår brukerne både i garderobene og i vannet.


Saksbehandling.

Det  er fritidslederne som har ansvar for å saksbehandle søknadene etter lov om sosiale tjenester. Som kulturarbeidere legger de vekt på å være på tilbudsiden, men en del krav må oppfylles for å innvilge støttekontakttjeneste. 


Varierte tilbud.

Kongsberg kommune tilbyr deltakelse i et stort mangfold av grupper. Flere av disse gruppene blir organisert av fritidsorganisasjoner.


- De fleste av de frivillige organisasjonene vi samarbeider med er positive til å ta imot og hjelpe personer som har et bistandsbehov. Men som frivillige er det begrenset hvor mye tid de disponerer. Ofte må ildsjeler til for å lykkes. De har vi mange av på Kongsberg forteller Søia.

Her er en oversikt over gruppetiltakene som drives i Kongsberg.

Støttekontakter og fritidsledere knyttet til integreringsseksjonen drifter også helt eller delvis bowlinggruppe, friluftsgruppe, kreativt verksted/maling, mestringsgruppe for 0-18 år, aktivititetsgruppe for 0-18 år, jentegruppa «amigas» for fysisk funkjonshemmede/psykisk funksjonshemmede og sang- og musikkgruppe. Cherif Ousman er fritidsleder og har bl.a. ansvar for mestringsgrupper for gutter som du kan lese mer om her.

Veiledning, kurs og annen oppfølgning av støttekontakter. 
Årlig tilbys nye støttekontaktene et  kurs. til støttekontakter. Her gjennomgås bl.a. rutiner knyttet til utfylling av timelister, taushetsplikt og aktivitetsplan. Denne informasjonen får de når de går ut i oppdrag, men de ansatte som jobber med å følge opp støttekontaktene opplever at dette er nyttig presisere gjennom et slikt kurs.Det arrangeres også temakvelder for alle individuelle støttekontakter. 

Støttekontaktene får veiledning i forbindelse med støttekontaktoppdrag. De ansatte i integreringsseksjonen er kulturveiledere i forhold til det å ha en aktiv og meningsfull fritid. Ekstern fagkompetanse trekkes inn etter behov. 

Tidsperspektiv på støttekontaktvedtak og rutine knyttet til oppfølgning:
Vanligvis er vedtaksperioden for ett år av gangen. Både underveis og ved en eventuell fornyelse gis oppfølging av både støttekontakten og brukeren.
- Vi forsøker å se dette ut i fra brukerens behov og ønsker, forteller Nina Søia 

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med: 

Seksjonsleder Nina Søia
Telefon 32 86 60 21
E-post nina.soia@kongsberg.kommune.no 

Eller en av fritidslederne: 

Cherif Ousman: tiltak barn med adferdsutfordringer
Telefon 32 86 60 18 

Bente Kopperud: Voksne i psykiatri
Telefon 32 86 60 27 

May-Wenche Grønboengen. Psykisk utviklinghemmede og fysisk funksjonshemmede
Telefon 32 86 60 23 

Av Anders Midtsundstad