Prosjektet " Aktiv fritid for alle " er i Drammen implementert i kommunens støttekontakttjeneste, Tilrettelagt Fritid. Ordningen er i henhold til rådmannens vedtak fra mars 2008, organisert i en bestiller/utførermodell, hvor Kontor for tjenestetildeling og Senter for oppvekst er bestiller og avdelingen Tilrettelagt Fritid i Kulturetaten er utfører.

drammen 1_300x200.jpgKort om Drammen
Drammen kommune ligger i Buskerud fylke og har i overkant av 63 000 innbyggere. Kommunen er fylkeshovedstaden i Buskerud og her ligger en høyskole og flere videregående skoler. Drammen er en av de byene i Norge med flest innvandrere fra land utenom Europa. Over 20 % av byens befolkning har sin opprinnelse fra land utenom Europa.

Støttekontaktordningen som en 3 delt løsning
Tilrettelagt Fritid som er utførere av støttekontakttjenesten, har ansvar for omlag 250 støttekontakter og gruppeledere. Drammen kommune var den første kommune her i landet som tok Helsedirektoratets oppfordring med å sikre et tilbud innenfor støttekontakttjenesten etter de tre hovedløsninger.

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (FmB)

De valgte imidlertid å snu på rekkefølgen på den måten at de som får et vedtak og som ønsker dette tilbys deltakelse i det ordinære fritidstilbudet kommunen har, før man tilbyr grupper og eventuelt individuell støttekontakt.

clip_image002_300x226.jpgErfaring fra FmB
Drammen har siden 2009 arbeidet etter metoden FmB knyttet til deres arbeid med å tilrettelegge fritid for mennesker med ulike bistandsbehov.
- Vi har nå i to år høstet mange gode erfaringer og sett at FmB har fungert godt for mange av våre brukere uavhengig alder og diagnoser. Vi erfarer at et  gjennomarbeidet og godt forankret FmB tilbud har gitt økt livskvalitet og en god følelse av mestring for våre brukere. Rådmannen gjennomførte i 2010 en evaluering av hele kommunens støttekontaktordning. Flere brukere av støttekontaktordningen ble intervjuet og uttrykte stor tilfredshet med tilbudet de hadde fått av kommunen. Brukere som hadde fått et FmB tilbud sa seg spesielt fornøyd, og mente tilbudet hadde gitt et ekstra puff til å få mer orden på hele livssituasjonen. En bruker uttrykte stor glede over tilbudet, men synes det samtidig var litt leit at han ikke hadde fått tilbudet for 10- 15 års siden, den gangen livet tok en litt feil retning, forteller Lars Aaserud.

Veien videre
I løpet av høsten 2010 har prosjektet blitt  presentert for aktuelle samarbeidspartnere innen Drammen kommune. Senter for rus og uteteamet vil bli nære samarbeidspartnere, da de har begge nær kontakt med aktuelle brukere til prosjektet Aktiv Fritid. Drammen hadde også to representanter tilstedet på prosjektets oppstarseminaret i august.
- Ved oppstart av første hele prosjekt år har vi forløpig 2 personer inn i et FmB tilbud, mens 3 personer er under kartlegging. Målet er å ha omlag 10 personer i et FmB opplegg sett i forhold til de personalressurser vi har til rådighet i prosjektet, forteller Lars Aaserud som legger til at han syns det er fint å få være en del av nettverket prosjektet representerer.

Lars Aaserud har som student på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" også skrevet en eksamensoppgave hvor han tok utgangspunkt i prosjektet Aktiv Fritid. Et redigert utdrag fra oppgaven kan du lese her.

Av Rune Øyen