Offentlige dokumenter


Ingressbilde til artikkel om rapporten The Rights of Persons with Disabilities

Funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge

En ny rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.
Ingressbilde til Handlingsplan for friluftsliv

Ny handlingsplan for friluftsliv

Regjeringen vedtok i 2018 en ny handlingsplan for friluftsliv. Planen som retter seg mot alle inneholder flere tiltak.
Ingressbilde til artikkel om Statens frivillighetspolitikk

Ny frivillighetsmelding

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Det er ikke staten som setter mål for frivilligheten, me...
Ingressbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22

Ny nordisk handlingsplan

Nordiska ministerrådet har utarbeidet et strategisk samarbeidsdokument (2018 – 2022) for å fremme arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering for...
Ingressbilde til Stortingsmelding 15 2017–2018 Leve hele livet

Leve hele livet
- En kvalitetsreform for eldre

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende k...
Ingressbilde til Årsrapport 2016 for Omsorgsplan 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2016

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og ko...
Ingressbilde til artikkel om nasjonal strategi for frivillig arbeid

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet

Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet lanserte høsten 2015 en ny strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgsektoren.
Ingressbilde Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 - Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

I 2016 var det 355 635 personer som mottok en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Det betyr at 6,7 % av hele befolkningen mottar slike t...
Ingressbilde til veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.
Ingressbilde til Rapport om norsk frivillighet - Utviklingstrender og samfunnseffekter

Forskning på norsk frivillighet

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har utarbeidet en rapport hvor de oppsummerer forskningen som de har gjennomført i perioden 2...
Ingressbilde til tilsynsrapport fra Helsedirektoratet

Tilsynsrapport

Mangelfulle tjenester til personer med utviklingshemming

I et landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming, har fylkesmennene funnet lovbrudd i 45 av 57 kommuner....
Ingressbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Mestre hele livet

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er underskrevet av syv ministere. Målet og ønsket er at denne skal bidra til å rette oppmerkso...
Ingressbilde av Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Klare nasjonale mål om universell utforming

Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette er regjeringens visjon for å motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og for å ...
Ingressbilde til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Klarere krav til ledelse

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.
Ingressbilde til rapporten deltakelse og mangfold

Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

Personer med funksjonsnedsettelser har rett på gode og helhetlige tjenester og likeverdige liv. Derfor setter regjeringen i gang arbeidet med en ny st...
Omslaget til veileder for saksbehandling om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

God sakshandsaming er viktig for at dei som treng kommunale helse- og omsorgstenester skal få riktige tenester.
Ingressbilde til Oppvekstrapporten 2017

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter h...
Omslaget til Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

Opptrappingsplanen retter seg i hovedsak mot brukere med funksjonsnedsettelser, og peker på hovedutfordringene på habiliterings- og rehabiliteringsfel...
Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten ...
Ingressbilde til NOU - På lik linje

På lik linje

Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014 for å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnlegg...
Tegninger fra omslaget til Regjeringens strategi for ungdomshelse

Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021

Norges første nasjonale ungdomshelsestrategi er utarbeidet. Planen har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Syv depa...
Omslaget til stortingsmelding 30, Fra mottak til arbeidsliv-en effektiv integreringspolitikk

Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

Regjeringen vil sørge for rask og god integrering av innvandrere. I den nye meldingen til Stortinget legges det frem flere tiltak for å fremme integre...
Omslag Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Den 7. mai gikk en tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorg...
Forside til veileder for saksbehandling

Veileder for saksbehandling

Helsedirektoratet retter i den nye veilederen søkelyset på saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Omslaget til Trygghet, deltakelse og engasjement, en plan for Regjeringens arbeid for barn og unge

Trygghet, deltakelse og engasjement

Regjeringen prioriterer arbeidet for barn og ungdom høyt, og har lagt frem en samlet plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken.
Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren-1_353x500

Ny veileder

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veilederen som har som mål å bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser eller k...
Michael Christian Kaurin

Omsorgsplan 2020

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. 
Illustrasjon tilhørende veileder rehabilitering

Ny veileder: Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinering

Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette...
Article image

Aktivitetsdagboken

Trenger du et verktøy for å hjelpe deg selv eller andre i gang med fysisk aktivitet?
Ingressbilde til rapporten Samfunnsutvikling for god folkehelse

Samfunnsutvikling for god folkehelse

Helsedirektoratet har utarbeidet en rapport om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge
Article image

Rapport om støttekontakttjenesten i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland har undersøkt hvilken praksis kommunene følger når de ikke klarer å rekruttere tjenesten støttekontakt til de som får tjenest...
Article image

Informasjonsbrosjyre om støttekontakttjenesten

"Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" som er utgitt av Helsedirektoratet presenterer tjenesten på en enkel og god måte. Vi anbe...
Ingressbilde til heftet Heftet ​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne  - hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Revidert utgave

​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Rettighete...
Article image

Like muligheter for alle barn

I denne rapporten legger regjeringen frem en oversikt over mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Article image

Frihet og likeverd

Regjeringen fremmet i statsråd 21. juni 2013 en melding til Stortinget som beskriver dagens situasjonen og målene for morgendagens politikk overfor me...
Article image

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mandag 3. juni ratifiserte Norge FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen innebærer en plikt for Norge til...
Article image

Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg"

I en ny stortingsmelding legges det vekt på at mange av fremtidens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter, og in...
Article image

Stortingsmelding om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et notat om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning.
Ingressbilde til Veileder for kommunale frisklivssentraler IS1896

Veileder for kommunale frisklivsentraler

Frisklivssentraler er en ny helse- og omsorgstjeneste i vekst. For å gi kommunene et godt verktøy for etablering, drift og videre utvikling av dette v...
Ingressbilde til Fritidsguiden - En metode til inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv

Fritidsguider

I Danmark har en gjennomført et prosjekt hvor en med utgangspunkt i bruk av erfaringer med metoden Fritid med Bistand i kommunene Esbjerg, Vejle, Sorø...
Article image

Åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne­, likestillings­ og inkluderingsdepartementet har gitt ut en eksempelsamling hvor de løfter fram noen gode metoder og eksempler på ulike former ...
Article image

Likeverdige tjenester i praksis

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har utgitt et refleksjonshefte og håndbok for tjenesteytere om hva det vil si å gi likeverdige tjeneste...
Article image

Informasjonsbrosjyre

Brosjyren "Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" presenterer støttekontakttjenesten på en enkel og god måte.
Article image

En helhetlig rusmiddelpolitikk

Regjeringen legger i en ny stortingsmelding vekt på at personer med rusproblemer settes i stand til å delta i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter. ...
Article image

Alvorlige mangler i barnevernet i 40 av 44 kommuner

Helsetilsynets landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barneven avdekket mangler i arbeidet med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns...
Article image

Å vokse opp

Deltakelse og medvirkning på fritidsarenaen har fått bred plass i en ny rapport som er gitt ut av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten ha...
Article image

Nøkkeltall for helsesektoren 2011

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen presenterte denne uken Helsedirektoratets rapport med nøkkeltall for helsesektoren som bl. a. synliggjør at ungdom på ...
Article image

Kultur, inkludering og deltaking

Stortingsmelding nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking presenterer mål og tiltak på kultur- og fritidsarenaen.
Article image

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet

Formålet med denne rapporten har vært å bidra til økt kunnskap om situasjonen til barn og unge som har funksjonsnedsettelser, og som er under barnever...
Article image

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet presenterer i informasjons- og utviklingsprogrammet 2010 - 2013 tiltak som er satt i gang eller som...
Article image

Hva skjedde i 2010?

I årsrapporten knyttet til Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering som er utarbeidet av Helsedirektoratet presenteres flere eksempler på ...
Article image

Grenselaus fritid

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en eksempelsamlingen som handler om å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i...
Omslaget til Sosial kapital

Sosial kapital – teorier og perspektiver

Helsedirektoratet har gitt ut en rapport som presenterer ulike teorier knyttet til begrepet sosial kapital i et folkehelseperspektiv.
Omslagsbilde individuell plan

Individuell plan 2010

Helsedirektoratet kom i 2010 med en ny oppdatert veileder til forskrift om individuell plan. Dette er et viktig verktøy for å sikre rettigheter og sam...
Article image

Overskudd og trivsel for ALLE

Helsedirektoratet har gitt ut et nytt hefte som presenterer eksempler på tiltak i kommuner og helseforetak som bidrar til å styrke det helsefremmende ...
Omslag: Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle.jpg

Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle

Rapporten "Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle" som inngår i Helsedirektoratets rapportserie om utviklingstrekk og utfordringer peker på...
Article image

Manglende identitet

Håkon Lorentzen hevder i en ny rapport at frivilligsentralene ikke har noen samlende identitet, og at de mangler generelle retningslinjer for hva de s...
Article image

Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering

I mai 2010 leverte Hjelpemiddelutvalget sin utredning med forslag til forbedringer knyttet til forvaltning og formidling av hjelpemidler til arbeidsmi...
Article image

Universell utforming og økt tilgjengelighet

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. For å sikre dette har det blitt utarbeidet en nasjonal handlingsplan for tid...
Article image

Tilsyn med barne- og avlastningsboliger

Helsetilsynets tilsyn i 2009 av tjenestetilbudet i 75 kommuner/ bydeler synliggjør behov for gjennomgang av regelverket. Fysisk tilrettelegging er ikk...
Article image

Bli med!

Helsedirektoratet har i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner laget et inspirasjonshefte. Her synliggjøres hvordan frivillige organisasj...
Article image

Psykisk helsearbeid i kommunene

Mer enn 8 av 10 kommuner styrker eller opprettholder tjenestetilbudet innen psykisk helse viser en ny undersøkelse foretatt av Helsedirektoratet.
Article image

Viktig med fysisk aktivitet

Helsedirektoratet har utarbeidet et tipshefte for helsearbeidere og andre som vil iverksette tilbud om fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lid...
Article image

Støttekontakt til personer på institusjon

En person som oppholder seg på en institusjon vil som regel ikke ha behov for ytterligere omsorg eller praktisk hjelp. Likevel kan det i enkelte tilfe...
Article image

Individuell plan - for et bedre liv

Habiliteringsteamet for voksne og Psykiatrisk innsatsteam ved Nordlandssykehuset har i samarbeid med Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Harstad utarbeide...
Article image

Handicap og foreningsliv 2009

Servicestyrelsen i Danmark har utarbeidet rapporten "Handicap og foreningsliv 2009" som synliggjør at målene om likebehandling og lik adgang til foren...
Article image

Sosial deltakelse og aktivitet

Kompetanse i funksjonstrening og aktivisering er viktig for å oppnå sosial deltakelse og inkludering for brukere av kommunale hjemmetjenester.
Article image

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker med rundskriv I-6/2009 å sikre at alle som er avhengig av bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten s...
Article image

Fysisk aktivitet for eldre

Visste du at en åttiåring er like trenbar som en trettiåring? Dette er et utdrag fra en helt ny brosjyre om fysisk aktivitet for målgruppen 65+.
Article image

Fire av fem beveger seg for lite

Noregs idrettshøgskole (NIH) har i samarbeid med ni andre høgskoler og universitet gjennomført en omfattende kartlegginga på oppdrag fra Helsedirektor...
Article image

Statusrapport 2008

Statusrapporten for 2008 har et spesielt fokus på barn, ungdom og unge voksne. Nasjonalt dokumentsenter for personer med nedsatt funksjonsevne er utgi...
Article image

Habiliteringsplan for barn og unge

Helsedirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge. Et av de 24 tiltakene som presenteres i planen er knyttet til å st...
Article image

Individuell plan

Nærmere 1200 personer deltok på de regionale konferanser knyttet til individuell plan, som Helsedirektoratet gjennomførte i 2008. Tilbakemeldingene fr...
Article image

Nasjonal satsning på universell utforming

Med tidsfastsatte mål og tiltak skal hele Norge være universelt utformet innen år 2025. Det er visjonen i regjeringens handlingsplan for universell ut...
Article image

Avklaring rundt støttekontakttjenesten

Fylkesmannen i Oslo og Akershus presenterer i et informasjonsskriv avklaringer knyttet til tjenesten støttekontakt gitt etter lov om sosiale tjenester...
Article image

Rapport om ungdoms fritidsmiljø

En ekspertgruppe leverte nylig sin utredning om ungdoms muligheter for et positivt fritidsmiljø til Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt....
Article image

Fra bekymring til handling

​Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prop.nr 1 (2007-2008)). Ansatte s...
Article image

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Gjennom arbeidet med denne planen legges det vekt på å både sikre mennesker med rusmiddelproblemer bedre tjenestetilbud og å styrke det rusforebyggend...
Article image

Ny nasjonal habiliteringsplan

Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge.
Article image

Samhandlingsreformen

I en ny stortingsmelding legges det vekt på behov for bedre samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestens ulike aktører.
Article image

Internkontroll

Alle kommuner og bydeler plikter å kvalitetsikre sine sosial- og helsetjenester. Målsetningen er å bidra til at oppgaver som er nedfelt i sosial- og h...
Article image

Demensplan 2015

Denne planen er en av delplanene innenfor Omsorgsplan 2015 synliggjør virkemidler og tiltak for å bedre demensomsorgen.
Article image

Alvorlige mangler

Tre av fire kommuner sliter med å gi innbyggerne gode nok avlastning- og støttekontakttjenester viser Helsetilsynet sin oppsummeringsrapport fra det n...
Article image

16 år etter ansvarsreformen

I statusrapporten ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?” har Sosial- og helsedirektoratet samlet kunnskapen knyttet til levekår, tjenestetilbud og rett...
Article image

Aktiv omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juni 2007 ut et rundskriv hvor det påpekes nødvendigheten av et helhetlig omsorgstilbud hvor kultur, aktivitet...
Article image

Deltakelse i politisk arbeid

Målsetningen med denne veilederen er å øke kunnskapen om nødvendige tiltak for å sikre politisk medvirkning og deltakelse for alle.
Article image

Og bedre skal det bli!

Helsedirektoratet skal bidra til kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Det er utarbeidet en nasjonal kvalitetsstrategi for kvalitetsforbedring i...
Article image

Sammen med andre - nye veier for støttekontakttjenesten

Heftet utgitt av Sosial- og helsedirektoratet juni 2007.
Ingressbilde St.meld. nr. 25 Mestring, muligheter og mening

St. Meld. nr. 25 (2005 - 2006)

Mestring, muligheter og mening

Framtidas omsorgsutfordringer og hovedbrukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene står i fokus i denne meldingen. De siste 20 årene har tjene...