Frihet og likeverd

Tips en venn Skriv ut

Regjeringen fremmet i statsråd 21. juni 2013 en melding til Stortinget som beskriver dagens situasjonen og målene for morgendagens politikk overfor mennesker med utviklingshemning.

St Meld 45 Frihet Og Likeverd

Det overordnede målet for regjeringens politikk for mennesker med utviklingshemning handler om å utvikle gode tilbud som preges av begrepene likestilling, likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering. Alle mennesker har samme verdi, og ut fra egne forutsetninger legges det i meldingen vekt på å gi alle tilnærmet like muligheter til samfunnsdeltakelse. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, FN-konvensjoner om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og ny vergemålslov trekkes fremsom viktige rammer for det fremtidige tilbudet til den enkelte.

Regjeringen vil styrke frivillige organisasjoners rolle i folkehelsearbeid for å fremme deltakelse og sosial inkludering. Dette legges det vekt på å gi gjennom tilbud med lav terskel og ved å inkludere flere grupper i organisasjonenes aktiviteter. Dette samarbeidet skal utvikles innenfor rammen av samarbeidsplattformen mellom KS og samarbeidsforumet Frivillighet Norge. Frivillige organisasjoner sin innsats er nødvendig for å sikre deltakelse på kultur- og fritidsarenaen for mennesker med utviklingshemning, men i meldingen vektlegges også kommunenes plikt til å yte hjelp og bistand for at den enkelte skal kunne få en slik mulighet til å delta.

Det legges innenfor feltet kultur og fritid i stortingsmeldingen vekt på å følge opp målsetningen i Meld. St. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltakelse. Sentralt i dette ligger betydningen av å legge tilrette for aktiviteter og tilbud som skal være åpne og tilgjengelige for alle.  Universiell utforming og tilgjengelighet pekes på som viktige strategier i kulturinstitusjonenes inkluderingsarbeid. I meldingen pekes det videre på følgende pågående tiltak som kan styrke dette arbeidet overfor utviklingshemmede. Det gjelder statstøtten til Dissimilis kultur- og kompetansesenter, statsorganisasjonen Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, foreningen Leser søker bok og nettsiden www.fritidforalle.no. For å styrke dette arbeidet nevnes også støtte til etterutdanning "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" som retter seg mot ansatte i kommuner og frivillige organisasjoner, utdanningstilbudet STØFRI for støttekontakter for barn og unge med funksjonsnedsettelser og midler til å organisere ordningen med ledsagerbevis.

Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemning kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad