Gjesteblogg

Vi inviterer representanter for nasjonale myndigheter, forskningsmiljø, bruker- organisasjoner, frivillige organisasjoner og kommuner til å formidle erfaringer og meninger knyttet til feltet ”Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse” på vår blogg.

Nettstedet fritidforalle.no ønsker å være en nasjonal idebank og kunnskapsformidler knyttet til det det viktige arbeidet med å styrke og videreutvikle arbeidet med å tilrettelegge fritid for alle. For bedre å sikre dette, gir vi nå plass til å publisere artikler fra gjesteskribenter. 

Ønsker du mer informasjon så ta gjerne kontakt.


Bilde av artikkelforfatterne Inger Helen Midtgård og Karen Reimers

Gjesteblogg 3/2019

Kva er lovparagrafar, rundskriv og nasjonale føringar for brukarmedverknad verd, når det kjem til stykket?

I denne bloggposten vert søkelyset retta mot brukarmedverknad. Forfattarane Inger Helen Midtgård og Karen Reimers inviterer her til ein samfunnsdebatt...
Bilde av artikkelforfatter Anne Langeland

Gjesteblogg 2/2019

Fritid og ferie i Camphill landsbyene

Kan en bygge inkluderende fellesskap hvor voksne mennesker med ulike behov for støtte og hjelp sammen med medarbeidere kan få dekket sine behov på det...
Bilde av Espen w. Andresen, politisk talsperson for Frivilligsentralene i Norge

Gjesteblogg 1/2019

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn?

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn? Dette gir Espen Watne Andresen et godt svar på i denne bloggen. Han er daglig leder for Vestre Ak...
Bilde av Jorunn Nordholm

Gjesteblogg 3/2017

Aktiv fritid for alle

I dette gjesteblogginnlegget setter Nordholm søkelyset på om et meningsfullt fritidstilbud, organisert etter metoden Fritid med Bistand, kan bidra til...
Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Gjesteblogg 2/2017

Tur- og treningskompiskurs i Nordland

​Nordland idrettskrets og FNF Nordland arrangerer kurs for å utdanne og inspirere eksisterende støttekontakter og andre med interesse for idrett og fr...
ingressbilde Eirik Dahl

Gjesteblogg 1/2017

Friluftsliv for utviklingshemmede. Turtilbud for alle

Etter påske i fjor gikk jeg sammen med min kone en tur på Brunkollen i Bærum. Vi hadde hatt noen fantastisk dager med fint vær, mye snø og mange turer...
Bilde av Monica Svellingen-Hammer

Gjesteblogg 3/2016

Ung Meistring, ei kjensle av meistring

Kvinnherad kommune har starta eit prosjekt for å kunna gje eit dagtilbod til unge vaksne som motek stønad frå NAV.
Bilde av advokat Kjetil Edvardsen, Fagforbundet

Gjesteblogg 2/2016

Ny avgjørende dom i Høyesterett

Avlastere og støttekontakter skal som klar hovedregel være ansatt i kommunen de arbeider. Dette er konsekvensen etter en ny dom i Høyesterett skriver ...
Bilde av Ellen Margrete Graarud

Gjesteblogg 1/2016

Den viktige kartleggingen

I dette gjesteblogginnlegget setter Graarud søkelyset på kartleggingen i arbeidet med å tilrettelegge fritidstjenester for andre. Artikkelen bygger på...
Bilde av Emma Kristine Leesland

Gjesteblogg 4/2015

Veiledning av støttekontakter – hvorfor og hvordan!

Som utdannet vernepleier med arbeidserfaring fra blant annet kommunal sektor i forhold til tilrettelegging av arbeid, bolig og fritid har jeg vært int...
Bilde av Kjetil Korbu Nilsen

Gjesteblogg 3/2015

Olympisk mester i eget liv

Kjetil Korbu Nilsen er født med celebral parese (CP). Han har flere ganger deltatt i kjelkehockey i Paralympics samt VM, der han har vunnet flere meda...
Article image

Gjesteblogg 2/2015

Aktiv omsorg - et viktig perspektiv i støttekontakttjenesten

Kathrine Myklebust reflekterer i denne bloggen rundt bruk av Aktiv omsorg som et faglig perspektiv i arbeidet med å organisere støttekontakttjenesten....
Article image

Gjesteblogg 1/ 2015

Jeg kan delta!

Sola kommune har startet et prosjekt for å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn inn i fritidsaktiviteter. Prosjektet som er et tiltak for å r...
Article image

Gjesteblogg nr 4/ 2014

Støttekontakt- og avlastningstjenester. Er rettsikkerheten tilstrekkelig sikret?

Er rettsikkerheten ved klageordningen i forhold til tjenestene støttekontakt og avlastning etter den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven god nok?...
Article image

Gjesteblogg nr 3/ 2014

Aktivitetshjelpemidler - et bidrag til en mer aktiv og deltakende fritid

I denne artikkelen deler Svein Bergem og Valnesfjord Helsesportssenter sine erfaringer om betydningen aktivitetshjelpemidler kan ha for fysisk aktivit...
Article image

Gjesteblogg nr 2/ 2014

Et usynligt lurende spørgsmål

Kommuner i Norge og Danmark har mye å tjene på å sikre tilpassede fritidsaktiviteter for de som trenger det i et samarbeid med frivillige. Det skriver...
Article image

Gjesteblogg nr 1/ 2014

Aktiv fritid. Veien fra prosjekt til fast tiltak i Elverum kommune.

Turi Midtlie Sandmoen skriver i denne bloggen om Elverum sine erfaringer fra et 3 årig prosjekt hvor målsetningen har vært å ta i bruk og implementere...
Article image

Gjesteblogg 5/ 2013

Hvorfor sette frivilligheten på den lokalpolitiske dagsorden?

Denne artikkelen er utledet fra en eksamensbesvarelse i studiet ”Organisasjon og veiledning for støttekontakter, avlastere og frivillige”. Formålet er...
Article image

Gjesteblogg 4/ 2013

Aktiv Fritid - folkehelse og deltakelse på egne premisser

I denne artikkelen deler Thomas Mikkelsen og Connie Straume sine erfaringer fra et brukerstyrt malerkurs. Stord kommune har gjennom et prosjekt lagt t...
Article image

Gjesteblogg 3/ 2013

Støttekontaktordningen - brukermedvirkning og brukertilfredshet

Er det en sammenheng mellom brukermedvirkning og brukertilfredshet i støttekontakttjenesten overfor barn og unge? Dette er tema i bloggen til Maja K. ...
Article image

Gjesteblogg 2/2013

Hvordan kan vi nå HVPU-reformens mål om inkludering og normalisering?

Ellen Fromreide reflekterer rundt HVPU-reformens mål om inkludering og normalisering, og hvordan Fritid med Bistand kan bryte med dagens trend der utv...
Article image

Gjesteblogg 1/2013

Er det for dyrt?

Barn som vokser opp i familier med lav inntekt får begrenset sine valgmuligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I denne artikkelen pres...
Article image

Gjesteblogg 5/2012

Drop-In, En metode og et forskningsprosjekt

I denne artikkelen presenteres metoden Drop-In hvor målet er å gå fra bekymring til forandring gjennom veiledning av elever.
Article image

Gjesteblogg nr 4/2012

Støttekontakter som ressurs i demensomsorgen

Hvordan er det å være støttekontakt til personer med demens? Dette er et av flere spørsmål Aud Johannessen ønsket å finne svar på gjennom et studie kn...
Article image

Gjesteblogg nr 3/2012

Kva kan unge med Asperger syndrom læra oss om fritid?

Det ligg gjerne ein nyttetenking bak fritid for funksjonshemma. I arbeidet med masteroppgåve gjorde Inger Helen Midtgård nokre oppdagingar som gjer at...
Article image

Gjesteblogg nr 2/2012

Korsang for et bedre liv

Nyere forskning viser at sang har en rekke positive effekter som virker helsefremmende. Mer enn 200 000 nordmenn synger i kor. Korbevegelsen kan derme...
Article image

Gjesteblogg nr 1/2012

FmB - muligheter og begrensninger

Ingunn Torsrud gjør i denne bloggen nærmere rede for FmB som en ny vei i støttekontakttjenesten. Hun løfter frem mulighetene og hjelp til selvhjelp pe...
Article image

Gjesteblogg nr 11/2011

Gudstenesta - kan det vera noko å skriva heim om?

Gudstjenestens betydning for utviklingshemmede er tema i årets siste blogg. Leif Arne Økland skrever her med utgangspunkt i en mastergradsoppgave.
Article image

Gjesteblogg nr 10/2011

Spennende inkluderingsarbeid i Alta kommune

Alta kommune benytter metoden Fritid med bistand i forhold til enslig mindreårige flyktninger. Kommunen har jobbet for å implementere metoden i Barn- ...
Article image

Gjesteblogg nr 9/2011

Samhandlingsreformen - fra reparasjon til forebygging

Evy Weiseth Hodne reflekterer i denne bloggen rundt den nye folkehelseloven. En lov hun mener vil forsterke det forebyggende helsefremmende arbeidet i...
Article image

Gjesteblogg nr 8/2011

Utviklingshemmedes fritid - kjærringa mot strømmen?

Hovedlinjene i utviklingen av levekår og tjenester for utviklingshemmede bekymrer Jan Tøssebro. Utviklingen på fritidsarenaen for denne målgruppen er ...
Article image

Gjesteblogg nr 7/2011

Treningskontaktordningen - En velferdstjeneste mellom byråkrati og bevegelse

Jannicke W. Baug reflekterer i denne bloggen rundt bruk av treningskontakter med utgangspunkt i funn fra sin mastergradsoppgave.
Article image

Gjesteblogg nr 6/2011

Hvordan trene for å få bedre form?

For å oppnå helsegevinster bør du være i fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag på moderat tempo. For å forbedre formen din, bør du drive med sys...
Article image

Gjesteblogg nr 5/2011

Prosjektet ”Fritid med Bistand” i Fyllingsdalen

NAV Fyllingsdalen har gjennom prosjektet ”Fritid med Bistand” fått midler til å styrke og utvide rusomsorgen ved å koble unge som er eller har vært ru...
Article image

Gjesteblogg nr 4/2011

Birkebeinerrennet - et lavterskelarrangement?

Odd Volden reflekterer rundt sosial kapital som en tilnærming med utgangspunkt i begrepene til sosiologen Robert Putman.
Article image

Gjesteblogg nr 3/2011

Meningsfull opplevelse - varig endring

I denne bloggen presenteres erfaringer fra det treårige prosjektet "MOVE". Målet deres er å sikre flere rusavhengige under rehabilitering deltakelse i...
Article image

Gjesteblogg nr 2/2011

Organiserte fritidsaktiviteter, sosial integrering og sosiale barrierer

Mette Løvgren etterlyser konkrete tiltak for at de organiserte fritidsaktivitetene også skal bli en inkluderende arena for unge funksjonshemmede.
Article image

Gjesteblogg nr 1/2011

Fritidsskolen

I Storfjord kommune tilbys fritidsskolen som et alternativ til bruk av individuelle støttekontakter overfor enslige mindreårige flyktninger. Du kan le...
Article image

Gjesteblogg nr 18/2010

Betydningen av fysisk aktivitet for voksne og eldre

Uavhengig av alder får man effekt av regelmessig fysisk aktivitet. Et liv med daglige aktivitetsdoser gir helsegevinster, øker fysisk form og mestring...
Article image

Gjesteblogg nr 17/2010

Kan Fritid med Bistand brukes som verktøy på arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede?

Vernepleier Linda Strand reflekterer i denne bloggen hvordan et dagsenter i samarbeid med andre, kan ta i bruk av metoden Fritid med Bistand overfor p...
Article image

Gjesteblogg nr 16/2010

Erfaringer fra Ungdomsprosjektet 2009 "Velge sjøl - Fritidsaktiviteter og Fysioterapi"

I denne bloggen presenteres erfaringer fra Ungdomsprosjekt ”Velge sjøl” som ble gjennomført i 2009 ved Stavanger Universitetssjukehus. Informasjon om ...
Article image

Gjesteblogg nr 15/2010

Aktivitetsgledens kraft!

Aktivitetsgledens kraft skaper positiv energi og bringer frem uante muligheter i forhold til hva man trodde var mulig å oppnå.
Article image

Gjesteblogg nr 14/2010

Sosial kapital - viktig begrep i tiltaksutviklingen for utviklingshemmede

Om sosial kapitalbygging skal få økt oppmerksomhet i sosialfaglig arbeid, er det behov for økt oppmerksomhet rundt metodiske tilnærminger som nettverk...
Article image

Gjesteblogg nr 13/2010

Fritid med bistand - en metode for å forebygge at unge dropper ut av skolen?

Målfrid Horne er student på videreutdanningen ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. Hun reflekterer i denne bloggen...
Article image

Gjesteblogg nr 12/2010

FmB ved LAR-Åsane. Fritid, miljøtiltak, bonding og bridging

I Åsane bydel i Bergen tilbys LAR-brukere et tilbud hvor metoden Fritid med Bistand brukes. Erfaringene så langt presenteres her.
Article image

Gjesteblogg nr 11/2010

Fritid for alle - men ikke for rusmiddelavhengige?

Rehabiliteringsarbeidet overfor rusavhengige har mange brikker. Fastlege Dagfinn Haarr mener fritid, kultur og nettverk ofte ikke får den oppmerksomhe...
Article image

Gjesteblogg nr 10/2010

Barn med tydelige ønsker for deltakelsen i aktivitet!

Barn med fysiske funksjonsnedsettelser ønsker seg deltakelse i fritidsaktiviteter som andre jevnaldrende. Flere av barna og familiene peker på støttek...
Article image

Gjesteblogg nr 9/2010

Fritida - normaliseringens taper?

Professor Jan Tøssebro reflekterer her rundt fritidstilbudet til utviklingshemmede med bakgrunn i sin forskning. Han etterlyser større ambisjoner på f...
Article image

Gjesteblogg nr 8/2010

Ikke drep fritiden!

Effektene av en aktiv fritid vil bidra til større inkludering på alle samfunnsområder. Dette er noe av det Mads Andreassen skriver i en ny blogg.
Article image

Gjesteblogg nr 7/2010

Kan frivilligsentraler ha nytte av Fritid med Bistand som arbeidsmetode?

Frode Kleveland Baardsen reflekterer i denne bloggen over om en tilpasset Fritid med Bistand-modell kan brukes som en arbeidsmetode også for landets 3...
Article image

Gjesteblogg nr 6/2010

Fritid og fritidens betydning

Førsteamanuensis Reidar Säfvenbom reflekterer i denne gjestebloggen rundt begrepet fritid. Noen forbinder fri tid med det gode liv, mens andre først o...
Article image

Gjesteblogg nr 5/2010

Fattige barn skal også kunne delta

Instituttsjef Tone Fløtten i Fafo, stiller i denne gjestebloggen blant annet spørsmålet om hva som kan gjøres for å bedre situasjonen for barn som vok...
Article image

Gjesteblogg nr 4/2010

Kirken i velferdssamfunnet

Jeg ønsker meg en kirke som sender sine medlemmer ut i verden til sosial innsats for andre og som oppfordrer til samarbeidsprosjekter for å redde velf...
Article image

Gjesteblogg nr 3/2010

Fritid med bistand i et Utekontaktperspektiv

Senter for rusforebygging i Drammen kommune har i flere år benyttet metoden Fritid med bistand i oppsøkende utekontaktarbeid. I denne gjestebloggen sy...
Bilde av Elisabeth Valmyr Bania

Gjesteblogg nr 2/2010

Velferdssamfunnets fremvekst og utvikling

Elisabeth Valmyr Bania har blitt spurt om å komme med et innspill i forhold til fremveksten av det norske velferdssamfunnet. Det har hun gjort ut fra ...
Article image

Gjesteblogg nr 1/2010

Fysisk aktivitet på fritida - for alle?

Hvilke faktorer påvirker fysisk aktivitetsnivå og deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse på fritiden? Martin Sæbu forsøker å gi et svar på d...
Article image

Gjesteblogg nr 3/2009

Samhandling med et helhetlig menneskesyn – for hvem og med hvem?

Frivillige organisasjoner representerer en betydelig ressurs som har innvirkning vår livskvalitet. Line M. Bergli ved Valnesfjord helsesportssenter le...
Article image

Gjesteblogg nr 2/2009

Videreutdanning for ildsjeler!

Høyskolen i Bergen har siden 1993 gitt studietilbud nasjonalt for personer som organiserer fritid for andre i offentlig og privat sektor. Dette skrive...
Article image

Gjesteblogg nr 1/2009

Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse

Å styrke støttekontakttjenesten, inkludere transport i fritidstilbudet og å bedre samarbeidet mellom kommunal og frivillige sektor er blant tiltak som...