Bibliotek


Ingressbilde til notat om fritidsklubber i et folkehelseperspektiv

Hvilken betydning har fritidsklubbene?

Fritidsklubber og ungdomskulturhus er åpne og inkluderende møteplasser for mange ungdom. Hvilken betydning har de i et folkehelseperspektiv? Det har N...
Bilder av bøkene i bokserien vår

Bok for foreldre til barn/unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere

Når barna våre trenger hjelp

Når barna våre trenger hjelp gir praktisk informasjon om hjelpesystemet som foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelse og ansatte trenger for ...
Ingressbilde til sluttrapporten Recovery på banen

Gatelagsfotball

Gatelagsfotball er Norsk Toppfotballs lavterskeltilbud for alle som har eller har hatt langvarige rusutfordringer. 20 klubber i Norge som organiserer ...
Ingressbilde til rapport om Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Rapport

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Kulturdepartementet ga i 2015 og 2016 midler til 30 prosjekt som fikk tilskuddsmidler hvor målet var å stimulere til økt deltakelse i fritidsaktivitet...
Bilde av tre stykker rundt et bord som har møte og diskuterer.

Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Stortinget vedtok i 2018 en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for ungdom, eldre og personer med...
Omslagsbilde til evalueringsrapport av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Evaluering av satsningen ALLEMED

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt engasjement som består av frivillige organisasjoner, fagmiljøer og ...
Ingressbilde til artikkelen om årsrapporten 2018 for Omsorg 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2018

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og ko...
Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettighete...
Ingressbilde til sak om Regjeringens strategi Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

Kultur og fritid pekes på som et av de fire innsatsområder i regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden...
Ingressbilde til artikkel om rapporten The Rights of Persons with Disabilities

Funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge

En ny rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.
Ingressbilde til Handlingsplan for friluftsliv

Ny handlingsplan for friluftsliv

Regjeringen vedtok i 2018 en ny handlingsplan for friluftsliv. Planen som retter seg mot alle inneholder flere tiltak.
Ingressbilde til artikkel om rapport om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk

Rapport

Utvikling av en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk

Et sentralt formål med en kommunal frivillighetspolitikk er at den skal stimulere til økt samspill og samarbeid mellom kommunen/bydelen og foreningene...
Ingressbilde til artikkel om Statens frivillighetspolitikk

Ny frivillighetsmelding

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Det er ikke staten som setter mål for frivilligheten, me...
Ingressbilde til artikkel om brukerhåndbok. Gult rektangel med ordet "Brukerhåndbok".

Brukerhåndboken

Det har lenge vært arbeidet med å utvikle et arbeidsverktøy for ansatte som har ansvar for å administrere støttekontakttjenesten. Nå er den her. Vi hå...
Ingressbilde til Politikk for menneskerettigheter  - SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Politikk for menneskerettigheter

Stiftelsen SOR har gitt ut en rapport som tydeliggjør løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» ...
Ingressbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22

Ny nordisk handlingsplan

Nordiska ministerrådet har utarbeidet et strategisk samarbeidsdokument (2018 – 2022) for å fremme arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering for...
Ingressbilde til Stortingsmelding 15 2017–2018 Leve hele livet

Leve hele livet
- En kvalitetsreform for eldre

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende k...
Ingressbilde til Idéheftet Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Aktiv deltakelse - praktiske erfaringer fra Danmark

Socialstyrelsen i Danmark har utarbeidet et idéhefte som viser tretti eksempler på hvordan en kan støtte personer med en funksjonsnedsettelse til økt ...
Ingressbilde til rapporten Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Rapport nr. 1 2018 – En systematisert kunnskapsoversikt

Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som ett av sine mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og...
Ingressbilde til artikkel om nasjonal strategi for frivillig arbeid

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet

Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet lanserte høsten 2015 en ny strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgsektoren.
Ingressbilde til Rapporten Aktivitet og fellesskap for eldre

Aktivitet og fellesskap for eldre

Senter for omsorgsforskning Vest har utarbeidet en rapport som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater som har betydning for aktiviteter, deltake...
Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter...
Ingressbilde Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 - Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

I 2016 var det 355 635 personer som mottok en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Det betyr at 6,7 % av hele befolkningen mottar slike t...
Ingressbilde til doktorgradsavhandling

Ansvarsgrupper – hva tenker de unge selv?

Siv Elin Nord Sæbjørnsen har gjennom sin doktorgradsavhandling intervjuet 28 ungdommer i barnevernet for å høre deres syn på erfaringer fra barneverne...
Ingressbilde til veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.
Ingressbilde til Sintef-rapport

Tema: Velferdsteknologi

Digital plattform om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Trondheim kommune har gjennomført et prosjekt for å se nærmere på hvilke krav som må stilles til en selvorganiserende digital plattform for barn og un...
Ingressbilde til Rapport om norsk frivillighet - Utviklingstrender og samfunnseffekter

Forskning på norsk frivillighet

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har utarbeidet en rapport hvor de oppsummerer forskningen som de har gjennomført i perioden 2...
Ingressbilde til tilsynsrapport fra Helsedirektoratet

Tilsynsrapport

Mangelfulle tjenester til personer med utviklingshemming

I et landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming, har fylkesmennene funnet lovbrudd i 45 av 57 kommuner....
Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svart

FNs barnekonvensjon

Med rett til å bli hørt

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte s...
Bilde av ung gutt som ser tankefull ut

NTNU Samfunnsforskning

Hva skjer med barn som ikke passer inn?

Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Forskning viser at det er mer nyansert enn som så.
Ingressbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Mestre hele livet

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er underskrevet av syv ministere. Målet og ønsket er at denne skal bidra til å rette oppmerkso...
Ingressbilde av Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Klare nasjonale mål om universell utforming

Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette er regjeringens visjon for å motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og for å ...
Ingressbilde til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Klarere krav til ledelse

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.
Collage som viser bueskyting, badminton, kunstmaling og karate

Hvilken effekt har Fritid med Bistand i arbeidet med deltakere i LAR?

Torgeir Skrunes og Jenny Eline Thorkildsen forsøker å belyse gjennom sin bachloroppgave i sosialt arbeid hvordan metoden Fritid med Bistand (FmB) kan ...
Ingressbilde til rapporten deltakelse og mangfold

Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

Personer med funksjonsnedsettelser har rett på gode og helhetlige tjenester og likeverdige liv. Derfor setter regjeringen i gang arbeidet med en ny st...
Omslaget til veileder for saksbehandling om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

God sakshandsaming er viktig for at dei som treng kommunale helse- og omsorgstenester skal få riktige tenester.
Omslag til rapport om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss har på oppdrag for Helsedirektoratet skrevet en rapport som beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i...
Ingressbilde til Oppvekstrapporten 2017

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter h...
Omslag til boken Støttekontakter – Soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet?

Støttekontakter – Soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet?

Støttekontakter blir brukt i stort omfang i forhold til mennesker med ulike former for funksjonshemninger, psykiske lidelser og rusproblemer og i forh...
Omslaget til Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

Opptrappingsplanen retter seg i hovedsak mot brukere med funksjonsnedsettelser, og peker på hovedutfordringene på habiliterings- og rehabiliteringsfel...
Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten ...
Ingressbilde til rapport om Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Rapport

Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

PROBA samfunnsanalyse har etter oppdrag for KS gjennomført en kartlegging av kommunenes bruk og organisering av avlastere og støttekontakter etter hel...
Ingressbilde til NOU - På lik linje

På lik linje

Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014 for å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnlegg...
Omslagsbilde til brosjyren om Aktive muligheter

“Aktive muligheter”

Deltakelse på fritiden for utviklingshemmede

I dag lanseres heftet «Aktive muligheter» som kort sammenfatter erfaringene fra et forsknings- og utviklingsprosjekt initiert og finansiert av Helsedi...
Ingressbilde til artikkel om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra NOVA

Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv f...
Bilde av omslag til boken Aktiv i eget liv

Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming

Aktiv i eget liv

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse på de ulik...
Omslagsbilde til boka Sett, hørt og forstått?

Boklansering

Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er redigert av Reidun Follesø og Catrine Torbjørnsen Halås, begge ...
Omslaget til Masteroppgaven At nå nye højder

Masteroppgave i spesialpedagogikk

At nå nye højder

Lene Fisker Brogaard har skrevet sin masteroppgave i spesialpedagogikk med tittelen "At nå nye højder – Deltagelse på Arctivity. Hvordan risikosportak...
Framgångsfaktorer från projektet Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad Rapport 2015

Fritid og helse for voksne utviklingshemmede

I Stockholm stad har en gjennomført et prosjekt for å se nærmere på forutsetningene til de ansatte som arbeider overfor voksne utviklingshemmede med o...
Tegninger fra omslaget til Regjeringens strategi for ungdomshelse

Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021

Norges første nasjonale ungdomshelsestrategi er utarbeidet. Planen har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Syv depa...
Omslaget til stortingsmelding 30, Fra mottak til arbeidsliv-en effektiv integreringspolitikk

Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

Regjeringen vil sørge for rask og god integrering av innvandrere. I den nye meldingen til Stortinget legges det frem flere tiltak for å fremme integre...
Tre polaroidbilder av barn engasjert i ulike fritidsaktivteter

Fritidserklæringen – en felles innsats for fritidsaktivitet til alle barn

Staten, kommunene og frivilligheten går nå sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ska...
Skjermbilde fra Youtube av Fritid for alle filmen

Filmen om Fritid for alle

Sosial- og helsedirektoratet etablerte i 2007 et faglig knutepunkt for feltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse".
Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges liv

Store sosiale forskjeller blant unge

En ny rapport som bygger på data fra lokale ungdomsundersøkelser (Ungdata) viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftere enn andre deltar i organisert...
Omslag Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Den 7. mai gikk en tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorg...
Bilde av omslaget til Aktiv Ung konferansemagasin 2016

"Utstyrt for fremtiden?" 4.- 5.februar 2016

Nytt konferansemagasin!

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte 4. og 5. februar 2016 sin årskonferanse på Union Scene i Drammen. He...
Bilde av heftet Ulike fritidsaktiviteter

Aktivitetsvelgeren "Ulike fritidsaktiviteter"

Brosjyren presenterer over hundre fritidsaktiviteter og er et viktig verktøy i kartleggingen for å hjelpe barn, ungdom og voksne til finne en selvvalg...
Bilde av forsiden på bladet Utvikling

Magasinet Utvikling

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) utgir bladet UTVIKLING fire ganger årlig.
Forside til veileder for saksbehandling

Veileder for saksbehandling

Helsedirektoratet retter i den nye veilederen søkelyset på saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Omslaget til Trygghet, deltakelse og engasjement, en plan for Regjeringens arbeid for barn og unge

Trygghet, deltakelse og engasjement

Regjeringen prioriterer arbeidet for barn og ungdom høyt, og har lagt frem en samlet plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken.
Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren-1_353x500

Ny veileder

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veilederen som har som mål å bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser eller k...
Bilde av forsiden til Evaluering av prosjekter for utvikling av habiliteringstjenester til barn og unge

Evaluering av prosjekter for å styrke fritiden i habiliteringstjenester for barn og unge

Ipsos MMI har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert 18 kommunale prosjekter hvor en har arbeidet for å sikre barn og unges deltakelse i selvvalgte...
Dans

Rundskriv om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet offentliggjort 18. desember et rundskriv som beskriver rettigheter rundt tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BP...
Michael Christian Kaurin

Omsorgsplan 2020

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. 
Skytter i rullestol

Skyting for ALLE

Norges Skytterforbund har laget en informativ brosjyre som er en veiledning for klubber, utøvere, foreldre, helsepersonell og ikke minst funksjonshemm...
Bokomslag for Deltakelse på fritiden

Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming

Deltakelse på fritiden

Denne boken presenterer forskningsbasert kunnskap om utviklingshemmedes muligheter for deltakelse på fritidsarenaen. Bidragene gir samlet et bilde av ...
Illustrasjon tilhørende veileder rehabilitering

Ny veileder: Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinering

Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette...
Delta Drammen Sluttrapport

Prosjektet DELTA i Drammen

Uteteamet i Drammen gjennomførte i tidsrommet 2006 – 2010 et prosjekt hvor målet var å utvikle en forebyggende arbeidsmodell for ungdom og foreldre ti...
Omslagsbilde av boka Fritid med Bistand

En metode for å støtte sosial inkludering

Fritid med Bistand

Fritid med Bistand (FmB) handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på friti...
Article image

Rapport om kommunale avlastningstilbud

I rapporten «Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger?» kommer det frem at det er store forskjeller i hvordan ...
Article image

Aktivitetsdagboken

Trenger du et verktøy for å hjelpe deg selv eller andre i gang med fysisk aktivitet?
Article image

Livsglede for eldre på sykehjem

Hvordan kan et Livsgledesykehjem fremme opplevelse av livskvalitet for sine beboere. Dette forsøker vernepleier Camilla Rasch å svare på i en eksamens...
Ingressbilde til Masteroppgave  - Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler

Masteroppgave

Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler

Hvilke erfaringer har barna selv med bruk av aktivitetshjelpemidler? Dette er et sentralt spørsmål som fysioterapeut Berit Gjessing forsøker å svare p...
Article image

Brukerundersøkelse fra Trondheim kommune

I Trondheim kommune har "Tilrettelagt fritid" ansvar for å organisere kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med bistandsbehov over 18 år. En ny ...
Article image

Hvordan kan bruk av treningskontakt organiseres godt overfor utviklingshemmede?

Mette Langnes reflekterer i denne studentoppgaven over hvordan treningskontakt kan organiseres på en god måte overfor utviklingshemmede i Oslo kommune...
Ingressbilde til rapporten Samfunnsutvikling for god folkehelse

Samfunnsutvikling for god folkehelse

Helsedirektoratet har utarbeidet en rapport om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge
Article image

Mitt hjem - Mitt arbeid

Prosjektet «Mitt hjem – Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem for mennesker med utviklingshe...
Article image

Utfordringer på fritiden for unge med funksjonsnedsettelser

Er fritid og fritidsaktiviteter utelukkende positive for barn og unge med funksjonsnedsettelser? Dette er et av spørsmålene vernepleier Inga Stokke st...
Article image

Rapport om støttekontakttjenesten i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland har undersøkt hvilken praksis kommunene følger når de ikke klarer å rekruttere tjenesten støttekontakt til de som får tjenest...
Article image

Den kulturelle trillebagen

Kulturelle og sosiale opplevelser er viktig for alle. Eldre som bor i institusjoner eller i bofellesskap er en viktig målgruppe. Som hjelpemiddel i hv...
Bilde av omslaget til Mastergradsoppgave Alenehetens dobbeltbetydning i det norske samfunnet

Alenehetens dobbeltbetydning i det norske samfunnet

Eirin Pålsdatter Eidshaug har gjennomført en kvalitativ studie om livssituasjonen til unge kvinner som kom til Norge som enslige mindreårige flyktning...
Article image

Informasjonsbrosjyre om støttekontakttjenesten

"Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" som er utgitt av Helsedirektoratet presenterer tjenesten på en enkel og god måte. Vi anbe...
Article image

Med kjepper i hjulene

Unge funksjonshemmede har utarbeidet en rapport om beskriver tilgang og tilgjengelighet til rehabiliteringstilbud for ungdom og unge voksne.
Ingressbilde til heftet Heftet ​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne  - hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Revidert utgave

​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Rettighete...
Article image

Like muligheter for alle barn

I denne rapporten legger regjeringen frem en oversikt over mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Article image

Fremtidsdrømmer

En ny mastergradsoppgave skrevet av Ina Kambo og Ingunn Skipnes viser at voksne utviklingshemmede er bevisste på drømmenes betydning for eget liv.
Article image

Frihet og likeverd

Regjeringen fremmet i statsråd 21. juni 2013 en melding til Stortinget som beskriver dagens situasjonen og målene for morgendagens politikk overfor me...
Article image

Hest og ungdom

Hilde Hauge har gjennom et doktorgradsprosjekt studert hestens effekt på ungdoms mestringstro, selvfølelse og sosial kompetanse.
Article image

Jeg kan og vil, men passer ikke inn

Ellen Berg Svendby viser i en doktorgradsavhandling at barn og unge med en sjelden diagnose har kompetanse og ressurser til å være fysisk aktive. Dess...
Article image

Den positive deltakelsesspiralen

Anne-Merete Kissow har i sin doktorgradsavhandling sett på sammenhengen mellom deltagelse i idrett og andre livsarenaer hos mennesker med en fysisk fu...
Article image

Støttekontakt som tiltak i barnevernet

Thomas Edvardsen har i sin mastergradsoppgave undersøkt hvilken betydning støttekontakttjenesten har som tiltak i barnevernet i Bærum kommune
Article image

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mandag 3. juni ratifiserte Norge FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen innebærer en plikt for Norge til...
Article image

Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg"

I en ny stortingsmelding legges det vekt på at mange av fremtidens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter, og in...
Article image

Stortingsmelding om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et notat om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning.
Ingressbilde til Veileder for kommunale frisklivssentraler IS1896

Veileder for kommunale frisklivsentraler

Frisklivssentraler er en ny helse- og omsorgstjeneste i vekst. For å gi kommunene et godt verktøy for etablering, drift og videre utvikling av dette v...
Ingressbilde til Fritidsguiden - En metode til inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv

Fritidsguider

I Danmark har en gjennomført et prosjekt hvor en med utgangspunkt i bruk av erfaringer med metoden Fritid med Bistand i kommunene Esbjerg, Vejle, Sorø...
Article image

Støttekontaktordningen - brukermedvirkning og brukertilfredshet

Hvordan kan Alta kommune organisere støttekontaktordningen til barn og unge med nedsatt funksjonsevne med tanke på brukermedvirkning og brukertilfreds...
Article image

Internkontroll av støttekontakttjenesten

Wenche Haslie er leder for en enhet med mange ansatte. Hun er opptatt av at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i sosial- og ...
Article image

Idrettens outsidere

I Danmark er barn og unge med som trenger "det lille ekstra" en av flere målgrupper i deres politiske satsning på breddeidrett. Syddansk Universitet h...
Article image

Inkludering i kroppsøvningsundervisingen

Handicapidrættens videncenter i Danmark har utarbeidet en veileder som har oppmerksomhet rundt hvordan læreren kan tilrettelegge slik at alle elever k...
Article image

Rullestolhåndball for alle

Marit Kollstad, Anne-Stine Dolva, Bjarne Dybvik og Astrid Smedsrud Johansen ved Høgskolen i Lillehammer har skrevet en artikkel hvor de beskriver rull...
Article image

Åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne­, likestillings­ og inkluderingsdepartementet har gitt ut en eksempelsamling hvor de løfter fram noen gode metoder og eksempler på ulike former ...
Article image

Boken om metoden Fritid med Bistand

I fagboken "Fritid med Bistand, En metode for å støtte sosial inkludering" presenteres metoden og teorigrunnlaget den bygger på.
Omslaget til Masteroppgaven Effekt av habiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter

Effekt av habiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter

Hvilken effekt har et rehabliteringsopphold på fysisk aktivitet og deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser? Dette s...
Article image

"Jeg kan delta"

Astrid J, Nyquist har med sitt doktorgradsstudie om barn med funksjonsnedsettelser og fysisk aktivitet, dokumentert den aktivitetsgleden de får når de...
Article image

Likeverdige tjenester i praksis

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har utgitt et refleksjonshefte og håndbok for tjenesteytere om hva det vil si å gi likeverdige tjeneste...
Article image

Aktiv omsorg - kompetanse og kompetansebehov

I denne rapporten presenteres en kartlegging av status, eksisterende tiltak, dagens utdanningstilbud og fremtidige behov for utvikling av et kompetans...
Article image

Informasjonsbrosjyre

Brosjyren "Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" presenterer støttekontakttjenesten på en enkel og god måte.
Article image

Verdifull fritid for alle?

Muligheten til å musisere for personer med en utviklingshemning, enten alene eller sammen med andre , kan bidra til å knytte sosiale bånd, innta nye r...
Article image

Erfaringer fra Treningskontaktprosjektet i Oslo

Louise Larsen Dahl har intervjuet støttekontakter og treningskontakter for å se på potensiale for økt oppmerksomhet på sunn ernæring i støttekontakttj...
Article image

En helhetlig rusmiddelpolitikk

Regjeringen legger i en ny stortingsmelding vekt på at personer med rusproblemer settes i stand til å delta i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter. ...
Article image

Økt livskvalitet for familier med demens når deres kunnskaper ivaretas

Om personer med demens, deres pårørende og personell i demensomsorgen involveres i planleggingen av tjenestene, øker livskvaliteten og muligheten for ...
stttekontakt-i-demensomsorgen-[1]

Viktige støttespillere - stort oppfølgningsbehov

Støttekontakter innenfor demensomsorgen etterlyser veiledning og undervisning. Dette kommer frem i en forskningsartikkel skrevet på bakgrunn av en for...
Article image

Utviklingshemning ingen hindring

Nikolaj er speider. Han har Down syndrom og går til daglig i en spesialskole i Danmark, men i speideren er han bare en i flokken.
Article image

Prosjekt vennenettverk

Et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og Fana botjeneste har satt fokus på utviklingen av sosialt fellesskap for mennesker med lett utviklingshemning...
Article image

Aktivt liv med bruk av coaching

Hvordan kan en hjelpe inaktive mennesker med en nedsatt funksjonsnedsettelse til mer aktiv fritid? I en ny svensk metodebok presenteres en fremgangsmå...
Article image

Alvorlige mangler i barnevernet i 40 av 44 kommuner

Helsetilsynets landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barneven avdekket mangler i arbeidet med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns...
Article image

Å vokse opp

Deltakelse og medvirkning på fritidsarenaen har fått bred plass i en ny rapport som er gitt ut av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten ha...
Article image

Nøkkeltall for helsesektoren 2011

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen presenterte denne uken Helsedirektoratets rapport med nøkkeltall for helsesektoren som bl. a. synliggjør at ungdom på ...
Article image

Frivillige med utviklingshemning

Et prosjekt gjennomført i Danmark synliggjør erfaringer med å bruke lettere utviklingshemmede som frivillige besøksvenner.
Article image

FmB - muligheter og utfordringer

Ingunn Torsrud reflekterer i denne oppgaven rundt bruk av Fritid med Bistand. Hun synliggjør her metodens muligheter og utfordringer med bakgrunn i si...
Article image

Kultur, inkludering og deltaking

Stortingsmelding nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking presenterer mål og tiltak på kultur- og fritidsarenaen.
Bilde av to som danser rullestoldans

Fritid for unge med funksjonsnedsettelser

I mastergradsoppgaven "Fritid og funksjonshemming - Unge funksjonshemmedes forhold til mestring og hindringer i fritid" presenterer David Bertelsen Ro...
Article image

Gudstenesta - en møtestad for alle?

Hvordan en kan skape rom for gudstjenestedeltakelse for utviklingshemmede? Dette er tema i mastergradsoppgaven til Leif Arne Økland.
Article image

Fra bruker til utøver

Samarbeidsprosjektet "Fra bruker til utøver" er et samarbeid mellom seks særforbund i Norges idrettsforbund som ønsker å sikre oppfølging inn i idrett...
Article image

Støttekontakt i 13 år

Tor Røkkum har i 13 år vært engasjert som støttekontakt for flere brukere. I en reportasje i bladet "Vi over 60" forteller han om de ukentlige positiv...
Article image

Fra prosjekt til praksis

For å styrke fagfeltet ”støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse” gjennomførte Helsedirektoratet utviklingsprosjektet ”Fritid for alle” i tidsperio...
Article image

Å være sammen

Opplysningsfilmen "Å være sammen" er utviklet av engasjerte oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten i samarbeid med kommunene i Sør- Rogaland o...
Article image

Satser på fritid med Bistand

En eksamensoppgave på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" har gitt Kvinnherad kommune 3 årsverk...
Article image

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet

Formålet med denne rapporten har vært å bidra til økt kunnskap om situasjonen til barn og unge som har funksjonsnedsettelser, og som er under barnever...
Article image

Deltagelses- og opplevelsesplaner

Nytt verktøy for kvalitetssikring i forhold til voksne med multifunksjonshemning eller dyp utviklingshemning.
Article image

Film om treningskontaktordningen

Hordaland idrettskrets har med midler fra Helsedirektoratet utarbeidet en informasjonsfilm om ordningen treningskontakt hvor flere oppdragstakere og b...
Article image

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet presenterer i informasjons- og utviklingsprogrammet 2010 - 2013 tiltak som er satt i gang eller som...
Article image

Hva skjedde i 2010?

I årsrapporten knyttet til Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering som er utarbeidet av Helsedirektoratet presenteres flere eksempler på ...
Article image

Ny opplæringspakke

Den nettbaserte informasjons- og opplæringsressurs: www.fritidmedmening.no er utviklet for å gi kommuner og frivillige organsiasjoner et verktøy i arb...
Article image

Grenselaus fritid

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en eksempelsamlingen som handler om å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i...
Article image

Sluttrapporten for Aktivitetshjelpemiddelprosjektet

For å øke deltakelsen i fritidsaktiviteter har Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) satt fokus på bruk av aktivitets- hjelpemidler. Sluttrapporten er n...
Article image

Treningskontaktordningen

Jannicke Waldersnes Baug konkluderer med at det er svært mange likhetstrekk mellom bruk av treningskontakter og individuelle støttekontakter i en mast...
Omslaget til Sosial kapital

Sosial kapital – teorier og perspektiver

Helsedirektoratet har gitt ut en rapport som presenterer ulike teorier knyttet til begrepet sosial kapital i et folkehelseperspektiv.
Article image

Ny bok om friluftsliv

Handicapidrættens Videnscenter i Danmark har i samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter i Norge utgitt en antologi om friluftsliv for mennesker med...
Omslagsbilde individuell plan

Individuell plan 2010

Helsedirektoratet kom i 2010 med en ny oppdatert veileder til forskrift om individuell plan. Dette er et viktig verktøy for å sikre rettigheter og sam...
Article image

Spesialundervisning kan føre til ensomhet

Barn og unge kan bli ensomme av mye spesialundervisning utenfor klasserommet. Deltakelsen i et klassemiljø er viktig for å sikre sosial deltakelse er ...
Article image

Opplæring og veiledning av oppdragstakere

Heidi Smedsrud Hansen arbeider i tjenesten Tilrettelagt fritid i Drammen kommune. Hun er opptatt av å sikre støttekontakttjenestens oppdragstakere bed...
Article image

Overskudd og trivsel for ALLE

Helsedirektoratet har gitt ut et nytt hefte som presenterer eksempler på tiltak i kommuner og helseforetak som bidrar til å styrke det helsefremmende ...
Omslag: Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle.jpg

Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle

Rapporten "Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle" som inngår i Helsedirektoratets rapportserie om utviklingstrekk og utfordringer peker på...
Article image

Gir drømmene liv

I det danske tidsskriftet Social Fokus presenteres erfaringene fra prosjektet ”Min Fritid” som bygger på bruk av metoden FmB.
Article image

Hva sier de unge sjøl om fritidsaktiviteter?

I prosjektet ”Velge sjøl!” som vi tidligere har omtalt ble det gjennomført spørreundersøkelse blant unge med cerebral parese om fritidsaktiviteter. Re...
Article image

Manglende identitet

Håkon Lorentzen hevder i en ny rapport at frivilligsentralene ikke har noen samlende identitet, og at de mangler generelle retningslinjer for hva de s...
Article image

Evaluering av STØFRI

Nordlandsforskning har gjennomført en følgeevaluering av prosjektet STØFRI hvor Valnesfjord Helsesportsenter hadde ansvaret.
Article image

10 gode råd

Servicestyrelsen i Danmark har utarbeidet et idehefte som bygger på erfaringer fra 10 kommuner som gjennom en forsøksordning har arbeidet for å prøve ...
Article image

Politiattest for oppdragstakere

Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på at kravet om politiattester gjelder alle tilfeller hvor personell skal yte tjenester overfor barn eller ...
Article image

Idrett for alle?

NTNU Samfunnsforskning AS har på oppdrag fra Norges idrettsforbund gjennomført et studie som gir en oversikt over forskning av funksjonshemmedes idret...
Article image

Ungdoms fritid ved opphold i barneverninstitusjoner

Gjennom spørreskjemaer og intervju har beboere og ansatte i midtnorske barneverninstitusjoner gitt svar på en rekke spørsmål som omhandler fritiden.
Article image

FysFunK

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), gjennomførte med støtte fra Helsedirektoratet prosjekt FysFunk. Hovedmålet var å sikr...
Article image

STØFRI

Prosjektet STØFRI ønsket å bidra til å skape økt aktivitet på fritiden for barn og unge med en funksjonsnedsettelse i kommunene, gjennom å styrke støt...
Article image

Barnas nasjonalpark

Valnesfjord helsesportsenter har gjennomført et pilotprosjekt som beskriver hvordan en kan sikre tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse...
Article image

Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering

I mai 2010 leverte Hjelpemiddelutvalget sin utredning med forslag til forbedringer knyttet til forvaltning og formidling av hjelpemidler til arbeidsmi...
Article image

Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse

Tros- og livssynsutøvelse er en menneskerettighet. Denne boken handler om hvordan mennesker med utviklingshemning og andre som er mottakere av offentl...
Article image

Kontigentstøtte og fritidsveiledning.

Oxford Research har gennomført en evaluering av en satsning hvor ti danske kommuner har prøvet ut ulike måter å gi kontingentstøtte og fritidsveiledni...
Article image

Oppdragstakere i norske kommuner

Fafo har på oppdrag fra Fagforbundet gjennomført en studie av bruken og omfanget av oppdragskontrakter som i dag brukes av de fleste kommunene.
Article image

Universell utforming og økt tilgjengelighet

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. For å sikre dette har det blitt utarbeidet en nasjonal handlingsplan for tid...
Article image

Tilsyn med barne- og avlastningsboliger

Helsetilsynets tilsyn i 2009 av tjenestetilbudet i 75 kommuner/ bydeler synliggjør behov for gjennomgang av regelverket. Fysisk tilrettelegging er ikk...
Article image

Skaper store verdier

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet et satellittregnskap for frivillig sektor som tallfester verdiskapingen og sysselsettingen i sektoren.
Article image

Bli med!

Helsedirektoratet har i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner laget et inspirasjonshefte. Her synliggjøres hvordan frivillige organisasj...
Article image

Barns medvirkning i praksis

NOVA har på oppdrag av Nordisk Ministerråd laget en bok med eksempler på gode modeller for å fremme deltakelse blant barn og unge.
Article image

Velge sjøl

Barnehabilitering Østerlide ved Stavanger Universitetsykehus fikk i 2009 støtte til å gjennomføre et prosjekt hvor målsetningen har vært å øke fokus p...
Article image

Psykisk helsearbeid i kommunene

Mer enn 8 av 10 kommuner styrker eller opprettholder tjenestetilbudet innen psykisk helse viser en ny undersøkelse foretatt av Helsedirektoratet.
Article image

7 gode råd

Norsk Form har i samarbeid med flere kommuner utviklet et dokument som gir tips og inspirasjon til kommuner som ønsker å utvikle sin omsorgspolitikk f...
Article image

Viktig med fysisk aktivitet

Helsedirektoratet har utarbeidet et tipshefte for helsearbeidere og andre som vil iverksette tilbud om fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lid...
Article image

Støttekontakt til personer på institusjon

En person som oppholder seg på en institusjon vil som regel ikke ha behov for ytterligere omsorg eller praktisk hjelp. Likevel kan det i enkelte tilfe...
Article image

Sosial kapital i et velferdsperspektiv

I denne boken synliggjøres på en god måte sosial kapital som et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, r...
Article image

Friluftsaktiviteter gir samfunnsøkonomisk gevinst

SINTEF har på oppdrag fra Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) vurdert friluftslivets betydning for folkehelse og livskvalitet.
Article image

Fysisk aktivitet og psykisk lidelse

Kulturnettverket Innlandet har siden 2004 organisert et treningstilbud for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse.
Article image

Identitet, sjølvråderett og deltakelse

I voksenhabiliteringen ved Nordlandssykehuset i Bodø har det blitt gjennomført et ungdomsprosjekt med støtte fra Helsedirektoratet kalt ”Identitet, sj...
Article image

Kultur og frivillighet er viktig for livskvaliteten

I rapporten ”Livskvalitet” skrevet av Jill Loga fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor slås det fast at kultur og frivillighet e...
Article image

Individuell plan - for et bedre liv

Habiliteringsteamet for voksne og Psykiatrisk innsatsteam ved Nordlandssykehuset har i samarbeid med Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Harstad utarbeide...
Article image

Et idrettsforbund for alle

Hvordan har det gått etter at at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt for to år siden?
Article image

Ettervern for rusavhengige

I rapporten ”Ettervern RUS” presenteres en brukerundersøkelse av et utvalg Agderkommuners ettervernstilbud etter institusjonsbehandling for rusavhengi...
Article image

Handicap og foreningsliv 2009

Servicestyrelsen i Danmark har utarbeidet rapporten "Handicap og foreningsliv 2009" som synliggjør at målene om likebehandling og lik adgang til foren...
Article image

Sosial deltakelse og aktivitet

Kompetanse i funksjonstrening og aktivisering er viktig for å oppnå sosial deltakelse og inkludering for brukere av kommunale hjemmetjenester.
Article image

Hva bør avlastning inneholde?

Hilde Næbb reflekterer i en studentoppgave rundt innholdet i avlastningstilbudet for ungdom. Hun etterlyser større oppmerksomhet knyttet innholdet i f...
Article image

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker med rundskriv I-6/2009 å sikre at alle som er avhengig av bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten s...
Article image

Fysisk aktivitet for eldre

Visste du at en åttiåring er like trenbar som en trettiåring? Dette er et utdrag fra en helt ny brosjyre om fysisk aktivitet for målgruppen 65+.
Article image

Fire av fem beveger seg for lite

Noregs idrettshøgskole (NIH) har i samarbeid med ni andre høgskoler og universitet gjennomført en omfattende kartlegginga på oppdrag fra Helsedirektor...
Article image

Kulturplan for utviklingshemmede

Bergen kommune har laget en kulturplan for mennesker med utviklingshemming.
Article image

"Klart det går.."

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har utarbeida kursopplegget "Klart det går..". Målgruppen er voksne som har ansvar for barn med funksjonsnedsettelse...
Article image

Statusrapport 2008

Statusrapporten for 2008 har et spesielt fokus på barn, ungdom og unge voksne. Nasjonalt dokumentsenter for personer med nedsatt funksjonsevne er utgi...
Article image

Bedre med flere på banen!

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges idrettshøgskole står bak en rapport som bygger på resultater fra en undersøkelse om likestilling og...
Article image

Habiliteringsplan for barn og unge

Helsedirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge. Et av de 24 tiltakene som presenteres i planen er knyttet til å st...
Article image

Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse

En ny forskningsrapport fra NOVA synliggjør at mange ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser faller utenfor når de prøver å delta i organisert...
Article image

Fritidsaktiviteter som utgangspunkt for personlig utvikling

I en bachloroppgave peker Kari Ann Tobiassen på den betydningen deltakelse i fritidsaktiviteter har for mennesker som har behov for bistand for å oppl...
Article image

Å lykkes i sosiale relasjoner

Trenger sosialarbeiderutdanningene økt oppmerksomhet om hva som kan sikre flere mennesker med ulike bistandsbehov en meningsfull fritid?
Article image

Støttekontakter som ressurs i demensomsorgen

Aud Johannessen er stipendiat ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. I sitt doktorgradsarbeid ønsker hun å se på bruk av støttekontakter...
Article image

Individuell plan

Nærmere 1200 personer deltok på de regionale konferanser knyttet til individuell plan, som Helsedirektoratet gjennomførte i 2008. Tilbakemeldingene fr...
Article image

Nasjonal satsning på universell utforming

Med tidsfastsatte mål og tiltak skal hele Norge være universelt utformet innen år 2025. Det er visjonen i regjeringens handlingsplan for universell ut...
Article image

Avklaring rundt støttekontakttjenesten

Fylkesmannen i Oslo og Akershus presenterer i et informasjonsskriv avklaringer knyttet til tjenesten støttekontakt gitt etter lov om sosiale tjenester...
Article image

Leisure organisations are willing and able.

I de nordiske land legges det vekt på å tilrettelegge for alle på kultur- og fritidsarenaen. Mulighetene for å sikre dette krever et samarbeid med fri...
Article image

Rapport om ungdoms fritidsmiljø

En ekspertgruppe leverte nylig sin utredning om ungdoms muligheter for et positivt fritidsmiljø til Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt....
Article image

Fra bekymring til handling

​Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prop.nr 1 (2007-2008)). Ansatte s...
Article image

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Gjennom arbeidet med denne planen legges det vekt på å både sikre mennesker med rusmiddelproblemer bedre tjenestetilbud og å styrke det rusforebyggend...
Article image

Aktivitetshåndbok

Helsedirektoratet har laget en praktisk håndbok for bruk av fysisk aktivitet. Flere kommuner og helseforetak som bl.a.tilbyr treningskontakter peker p...
Article image

Ny nasjonal habiliteringsplan

Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge.
Article image

Samhandlingsreformen

I en ny stortingsmelding legges det vekt på behov for bedre samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestens ulike aktører.
Article image

Kulturarena med mulighet for dialog?

Ellen Saur har gjennom sin doktorgradsavhandling forsøkt å belyse om kunst og kulturarenaer kan oppleves som møteplasser for dialog mellom mennesker m...
Article image

Internkontroll

Alle kommuner og bydeler plikter å kvalitetsikre sine sosial- og helsetjenester. Målsetningen er å bidra til at oppgaver som er nedfelt i sosial- og h...
Article image

Aktivitetsbasert avlastning

Lindås kommune har etablert eit spennande avlastingstilbod kalla aktivitetsbasert avlasting. Her kan du lese meir om tilbodet som nyleg vart presenter...
Article image

Motivasjon og fysisk aktivitet

Linda Beathe Dalane og Ingvild-Jorna Bø Abusdal, som arbeider i henholdsvis Vennesla kommune og Kristiansand kommune, synliggjør i denne studentoppgav...
Article image

Funksjonshemmede og scenekunst

Tone Pernille Østern er opptatt av å jobbe for en destabilisering av alle stereotypier som eksisterer om funksjonshemmede. Hun peker i denne sammenhen...
Article image

Doktorgrad om utviklingshemning, dagligliv og selvforståelse

Anna M. Kittelsaa ved NAKU har nylig avlagt doktorgrad ved NTNU. Tittelen på avhandlingen hennes er "Et ganske normalt liv: Utviklingshemming, dagligl...
Article image

Støttekontakt og besøkshjem

I denne artikkelen synliggjør Elisabeth Larsen erfaringer som bygger på en foreldreundersøkelse som er gjennomført i forbindelse med hennes doktorgrad...
Article image

Godt samarbeid mellom kommune og Røde Kors.

Kristiansund kommune har i samarbeid med Røde Kors Besøkstjeneste startet en aktivitetsgruppe for voksne mennesker med psykiske vansker. Kristin Hatmo...
Omslaget til boka Støtte og kontakt

Støtte & kontakt – Fra isolasjon til relasjon

Dette heftet beskriver prosessen i støttekontaktarbeidet. Forfatterne tar utgangspunkt i voksenpsykiatrisk arbeid, men er relevant overfor alle bruker...
Article image

Med fokus på fritid

I denne oppgaven stilles det et spørsmål ved om sosialarbeidere kan benytte fritidsaktiviteter som er verktøy når målet er å legge til rette for at me...
Article image

Klare seg selv?

I boken ”Klare seg selv? - Faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede” møter vi fire unge, hjelpetrengende jenter og tar del i deres erfa...
Article image

Gode hjelpere – nesten som en venn

I denne rapporten som bygger på en mastergradsoppgave har personer med utviklingshemning fått uttale seg om hva de oppfatter som god hjelp, og hvilke ...
Article image

Vi er med

Det danske hefte "Vi er med" presenterer 10 unge mennesker som alle er idrettsinteresserte og aktive i sin idrett.
Article image

Støttekontakt – ikke så nøye?

Advokat Petter Kramås erfarer at mange kommuner ønsker å redusere eller kutte støttekontakttilbudet overfor utviklingshemmede.
Article image

Fokus på opplæring og veiledning

Hege Henriksen i Nedre Eiker skrev i sin eksamensoppgave på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige"...
Logo Nordlandsforskning

Avlastning og støttekontakt

I denne rapporten fra Nordlandsforskning fra 1997 presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse som synliggjør omfang og bruk av de sosiale tjenes...
Article image

Demensplan 2015

Denne planen er en av delplanene innenfor Omsorgsplan 2015 synliggjør virkemidler og tiltak for å bedre demensomsorgen.
Article image

Empowerment i teori og praksis

Denne boken tar for seg begrepet empowerment fra ulike perspektiver. 11 forfattere fra Sverige og Norge som har bakgrunn fra ulike fagdisipliner redeg...
Article image

Alvorlige mangler

Tre av fire kommuner sliter med å gi innbyggerne gode nok avlastning- og støttekontakttjenester viser Helsetilsynet sin oppsummeringsrapport fra det n...
Article image

Fra fritidsdrøm til virkelighet

I tidsskriftet "Samfunn for alle" ble arbeidsmetoden Fritid med bistand presentert.
Article image

Økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom

I en rapport utgitt av Helsedirektoratet presenteres effektive tiltak for å øke aktivitetsnivået og aktivitetsgleden til barn og unge, både i skolehve...
Article image

Fysisk aktivitet og rehabilitering

Prosjektet ”Fysisk aktivitet og rehabilitering” i Danmark synliggjør hvordan en kan tilpasse idrett og bevegelse for mennesker med ervervet hjerneskad...
Article image

Gode eksempler

Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè har utarbeidet et hefte med gode eksempler på hvordan aktivitet for funksjonshemmede kan et...
Article image

Fysisk aktivitet blant barn og unge

Norges idrettshøgskole har på oppdrag fra Helsedirektoratet sett på fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge.
Article image

Om deltakelse og venner

Rapporten ”Jeg kjenner mange, men har få venner” bygger på resultatet av dybdeintervjuer med fem barn med nedsatt funksjonsevne og samtaler med deres ...
Omslagsbilde til boka Gull verdt

Gull verdt - en fortelling om livsglede og menneskeverd

I denne boken skriver Helge Gudmundsen om de erfaringene han har gjort seg som trener i 12 år for fotballlaget Flatås Lions. Laget ble først kjent for...
Article image

Sammen om det gode liv

KS har laget en veileder som synliggjør hvordan en kommune i samarbeid med frivillig sektor kan utvikle en lokal frivillighetspolitikk.
Article image

Aktivitet og deltakelse

I denne fagartikkelen settes det fokus på viktigheten av å utvikle tjenester som fremmer sosial inkludering i de nye arbeids- og velferdskontorene.
Article image

Selvbestemmelse for tjenestenytere

I denne boken reises sentrale problemstillinger knyttet til å sikre utviklingshemmede kvalitativt gode tjenester. For alle mennesker med hjelpebehov e...
Article image

Kompetanseløft for støttekontaktordningen

Nordlandsforskning har evaluert videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige".
Article image

Fra fritid til arbeid

Tina Hjelmeland i Fritid med Bistand i Kristiansand har skrevet en fagartikkel hvor hun viser betydningen av fritidsaktivitet som et viktig ledd på ve...
Article image

16 år etter ansvarsreformen

I statusrapporten ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?” har Sosial- og helsedirektoratet samlet kunnskapen knyttet til levekår, tjenestetilbud og rett...
Article image

Aktiv omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juni 2007 ut et rundskriv hvor det påpekes nødvendigheten av et helhetlig omsorgstilbud hvor kultur, aktivitet...
Article image

Ferie for personer med store bistandsbehov

ECON har undersøkt ferievaner, feriebehov og ferietilbud for personer med omfattende bistandsbehov. Undersøkelsen synliggjør at det er behov for offen...
Article image

Fritidsorganisasjoner kan og vil

Her presenteres erfaringer med å tilby individuelle fritidstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Article image

Deltakelse i politisk arbeid

Målsetningen med denne veilederen er å øke kunnskapen om nødvendige tiltak for å sikre politisk medvirkning og deltakelse for alle.
Article image

Handicap og foreningsliv

Hvor mange funksjonshemmede er med i det alminnelige foreningslivet?
Omslaget til hovedfagsoppgaven Støttekontakter er svaret

Støttekontakter er svaret - men hva er spørsmålene?

Støttekontakter er svaret - men hva er spørsmålene? En kvalitativ studie av sosialarbeideres begrunnelser for og forventninger til støttekontakter.
Article image

Gode hjelpere

I denne fagartikkelen setter forfatteren Kristin Soldal søkelys på hva man kan vente av støttekontakten, og hva som skal til for at tiltaket skal bli ...
Article image

Og bedre skal det bli!

Helsedirektoratet skal bidra til kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Det er utarbeidet en nasjonal kvalitetsstrategi for kvalitetsforbedring i...
Article image

Sammen med andre - nye veier for støttekontakttjenesten

Heftet utgitt av Sosial- og helsedirektoratet juni 2007.
Deltakere på tur- og treningskompiskurs. Jubel ved frisbeegolfkurven.

Materiell for opplæring og veiledning av støttekontakter.

Bli støttekontakt

Flermedieopplegget Bli støttekontakt ble utviklet av Norsk Fjernundervisning (NFU) for Sosialdepartementet i 1991. Det består av tre hefter samt en DV...
Omslaget til sluttrapporten til Rustet for fritid

Drømmenes mulighet, mulighetenes drøm

Prosjektet "Rustet for fritid" ble gjennomført i Kristiansand kommune for å implementere bruk av metoden Fritid med Bistand overfor rusavhenige under ...
Ingressbilde St.meld. nr. 25 Mestring, muligheter og mening

St. Meld. nr. 25 (2005 - 2006)

Mestring, muligheter og mening

Framtidas omsorgsutfordringer og hovedbrukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene står i fokus i denne meldingen. De siste 20 årene har tjene...
Bilde av omslaget til Masteroppgaven tillit, mestring og selvoppfatting

Tillit, mestring og selvoppfatning

I denne mastergradsoppgaven presenterer Anders Midtsundstad et teoretisk perspektiv knyttet til sentrale begreper i inkluderingsprosesser, slik de møt...