Forskningsrapporter


Ingressbilde til rapporten Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Rapport nr. 1 2018 – En systematisert kunnskapsoversikt

Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som ett av sine mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og...
Ingressbilde til Rapporten Aktivitet og fellesskap for eldre

Aktivitet og fellesskap for eldre

Senter for omsorgsforskning Vest har utarbeidet en rapport som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater som har betydning for aktiviteter, deltake...
Ingressbilde til Sintef-rapport

Tema: Velferdsteknologi

Digital plattform om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Trondheim kommune har gjennomført et prosjekt for å se nærmere på hvilke krav som må stilles til en selvorganiserende digital plattform for barn og un...
Bilde av ung gutt som ser tankefull ut

NTNU Samfunnsforskning

Hva skjer med barn som ikke passer inn?

Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Forskning viser at det er mer nyansert enn som så.
Omslag til rapport om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss har på oppdrag for Helsedirektoratet skrevet en rapport som beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i...
Ingressbilde til rapport om Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Rapport

Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

PROBA samfunnsanalyse har etter oppdrag for KS gjennomført en kartlegging av kommunenes bruk og organisering av avlastere og støttekontakter etter hel...
Ingressbilde til artikkel om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra NOVA

Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv f...
Framgångsfaktorer från projektet Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad Rapport 2015

Fritid og helse for voksne utviklingshemmede

I Stockholm stad har en gjennomført et prosjekt for å se nærmere på forutsetningene til de ansatte som arbeider overfor voksne utviklingshemmede med o...
Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges liv

Store sosiale forskjeller blant unge

En ny rapport som bygger på data fra lokale ungdomsundersøkelser (Ungdata) viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftere enn andre deltar i organisert...
Bilde av forsiden til Evaluering av prosjekter for utvikling av habiliteringstjenester til barn og unge

Evaluering av prosjekter for å styrke fritiden i habiliteringstjenester for barn og unge

Ipsos MMI har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert 18 kommunale prosjekter hvor en har arbeidet for å sikre barn og unges deltakelse i selvvalgte...
Article image

Rapport om kommunale avlastningstilbud

I rapporten «Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger?» kommer det frem at det er store forskjeller i hvordan ...
Article image

Idrettens outsidere

I Danmark er barn og unge med som trenger "det lille ekstra" en av flere målgrupper i deres politiske satsning på breddeidrett. Syddansk Universitet h...
Article image

Sluttrapporten for Aktivitetshjelpemiddelprosjektet

For å øke deltakelsen i fritidsaktiviteter har Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) satt fokus på bruk av aktivitets- hjelpemidler. Sluttrapporten er n...
Article image

Evaluering av STØFRI

Nordlandsforskning har gjennomført en følgeevaluering av prosjektet STØFRI hvor Valnesfjord Helsesportsenter hadde ansvaret.
Article image

Idrett for alle?

NTNU Samfunnsforskning AS har på oppdrag fra Norges idrettsforbund gjennomført et studie som gir en oversikt over forskning av funksjonshemmedes idret...
Article image

Ungdoms fritid ved opphold i barneverninstitusjoner

Gjennom spørreskjemaer og intervju har beboere og ansatte i midtnorske barneverninstitusjoner gitt svar på en rekke spørsmål som omhandler fritiden.
Article image

Kontigentstøtte og fritidsveiledning.

Oxford Research har gennomført en evaluering av en satsning hvor ti danske kommuner har prøvet ut ulike måter å gi kontingentstøtte og fritidsveiledni...
Article image

Oppdragstakere i norske kommuner

Fafo har på oppdrag fra Fagforbundet gjennomført en studie av bruken og omfanget av oppdragskontrakter som i dag brukes av de fleste kommunene.
Article image

Friluftsaktiviteter gir samfunnsøkonomisk gevinst

SINTEF har på oppdrag fra Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) vurdert friluftslivets betydning for folkehelse og livskvalitet.
Article image

Fysisk aktivitet og psykisk lidelse

Kulturnettverket Innlandet har siden 2004 organisert et treningstilbud for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse.
Article image

Kultur og frivillighet er viktig for livskvaliteten

I rapporten ”Livskvalitet” skrevet av Jill Loga fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor slås det fast at kultur og frivillighet e...
Article image

Ettervern for rusavhengige

I rapporten ”Ettervern RUS” presenteres en brukerundersøkelse av et utvalg Agderkommuners ettervernstilbud etter institusjonsbehandling for rusavhengi...
Article image

Bedre med flere på banen!

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges idrettshøgskole står bak en rapport som bygger på resultater fra en undersøkelse om likestilling og...
Article image

Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse

En ny forskningsrapport fra NOVA synliggjør at mange ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser faller utenfor når de prøver å delta i organisert...
Article image

Gode hjelpere – nesten som en venn

I denne rapporten som bygger på en mastergradsoppgave har personer med utviklingshemning fått uttale seg om hva de oppfatter som god hjelp, og hvilke ...
Logo Nordlandsforskning

Avlastning og støttekontakt

I denne rapporten fra Nordlandsforskning fra 1997 presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse som synliggjør omfang og bruk av de sosiale tjenes...
Article image

Økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom

I en rapport utgitt av Helsedirektoratet presenteres effektive tiltak for å øke aktivitetsnivået og aktivitetsgleden til barn og unge, både i skolehve...
Article image

Fysisk aktivitet blant barn og unge

Norges idrettshøgskole har på oppdrag fra Helsedirektoratet sett på fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge.
Article image

Om deltakelse og venner

Rapporten ”Jeg kjenner mange, men har få venner” bygger på resultatet av dybdeintervjuer med fem barn med nedsatt funksjonsevne og samtaler med deres ...
Article image

Kompetanseløft for støttekontaktordningen

Nordlandsforskning har evaluert videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige".
Article image

Ferie for personer med store bistandsbehov

ECON har undersøkt ferievaner, feriebehov og ferietilbud for personer med omfattende bistandsbehov. Undersøkelsen synliggjør at det er behov for offen...
Article image

Handicap og foreningsliv

Hvor mange funksjonshemmede er med i det alminnelige foreningslivet?