Bøker/Hefter


Ingressbilde til Idéheftet Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Aktiv deltakelse - praktiske erfaringer fra Danmark

Socialstyrelsen i Danmark har utarbeidet et idéhefte som viser tretti eksempler på hvordan en kan støtte personer med en funksjonsnedsettelse til økt ...
Omslag til boken Støttekontakter – Soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet?

Støttekontakter – Soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet?

Støttekontakter blir brukt i stort omfang i forhold til mennesker med ulike former for funksjonshemninger, psykiske lidelser og rusproblemer og i forh...
Omslagsbilde til brosjyren om Aktive muligheter

“Aktive muligheter”

Deltakelse på fritiden for utviklingshemmede

I dag lanseres heftet «Aktive muligheter» som kort sammenfatter erfaringene fra et forsknings- og utviklingsprosjekt initiert og finansiert av Helsedi...
Bilde av omslag til boken Aktiv i eget liv

Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming

Aktiv i eget liv

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse på de ulik...
Omslagsbilde til boka Sett, hørt og forstått?

Boklansering

Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er redigert av Reidun Follesø og Catrine Torbjørnsen Halås, begge ...
Skytter i rullestol

Skyting for ALLE

Norges Skytterforbund har laget en informativ brosjyre som er en veiledning for klubber, utøvere, foreldre, helsepersonell og ikke minst funksjonshemm...
Bokomslag for Deltakelse på fritiden

Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming

Deltakelse på fritiden

Denne boken presenterer forskningsbasert kunnskap om utviklingshemmedes muligheter for deltakelse på fritidsarenaen. Bidragene gir samlet et bilde av ...
Omslagsbilde av boka Fritid med Bistand

En metode for å støtte sosial inkludering

Fritid med Bistand

Fritid med Bistand (FmB) handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på friti...
Article image

Den kulturelle trillebagen

Kulturelle og sosiale opplevelser er viktig for alle. Eldre som bor i institusjoner eller i bofellesskap er en viktig målgruppe. Som hjelpemiddel i hv...
Article image

Inkludering i kroppsøvningsundervisingen

Handicapidrættens videncenter i Danmark har utarbeidet en veileder som har oppmerksomhet rundt hvordan læreren kan tilrettelegge slik at alle elever k...
Article image

Boken om metoden Fritid med Bistand

I fagboken "Fritid med Bistand, En metode for å støtte sosial inkludering" presenteres metoden og teorigrunnlaget den bygger på.
Article image

Ny bok om friluftsliv

Handicapidrættens Videnscenter i Danmark har i samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter i Norge utgitt en antologi om friluftsliv for mennesker med...
Article image

10 gode råd

Servicestyrelsen i Danmark har utarbeidet et idehefte som bygger på erfaringer fra 10 kommuner som gjennom en forsøksordning har arbeidet for å prøve ...
Article image

Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse

Tros- og livssynsutøvelse er en menneskerettighet. Denne boken handler om hvordan mennesker med utviklingshemning og andre som er mottakere av offentl...
Article image

Barns medvirkning i praksis

NOVA har på oppdrag av Nordisk Ministerråd laget en bok med eksempler på gode modeller for å fremme deltakelse blant barn og unge.
Article image

7 gode råd

Norsk Form har i samarbeid med flere kommuner utviklet et dokument som gir tips og inspirasjon til kommuner som ønsker å utvikle sin omsorgspolitikk f...
Article image

Sosial kapital i et velferdsperspektiv

I denne boken synliggjøres på en god måte sosial kapital som et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, r...
Article image

Aktivitetshåndbok

Helsedirektoratet har laget en praktisk håndbok for bruk av fysisk aktivitet. Flere kommuner og helseforetak som bl.a.tilbyr treningskontakter peker p...
Article image

Klare seg selv?

I boken ”Klare seg selv? - Faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede” møter vi fire unge, hjelpetrengende jenter og tar del i deres erfa...
Article image

Vi er med

Det danske hefte "Vi er med" presenterer 10 unge mennesker som alle er idrettsinteresserte og aktive i sin idrett.
Article image

Empowerment i teori og praksis

Denne boken tar for seg begrepet empowerment fra ulike perspektiver. 11 forfattere fra Sverige og Norge som har bakgrunn fra ulike fagdisipliner redeg...
Article image

Fysisk aktivitet og rehabilitering

Prosjektet ”Fysisk aktivitet og rehabilitering” i Danmark synliggjør hvordan en kan tilpasse idrett og bevegelse for mennesker med ervervet hjerneskad...
Article image

Gode eksempler

Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè har utarbeidet et hefte med gode eksempler på hvordan aktivitet for funksjonshemmede kan et...
Omslagsbilde til boka Gull verdt

Gull verdt - en fortelling om livsglede og menneskeverd

I denne boken skriver Helge Gudmundsen om de erfaringene han har gjort seg som trener i 12 år for fotballlaget Flatås Lions. Laget ble først kjent for...
Article image

Selvbestemmelse for tjenestenytere

I denne boken reises sentrale problemstillinger knyttet til å sikre utviklingshemmede kvalitativt gode tjenester. For alle mennesker med hjelpebehov e...