Forsiden
Om Nettstedet
Tips Oss
Nyttige lenkerVelkommen

Vi ønsker å være en ide- og kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og andre som søker informasjon knyttet til fagfeltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse". Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har ansvar for nettstedet i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

 

AktivUng

Logo hdir, liten

Aktuelt

 • Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering

  16.12.2014
  Alle kan nå søke om å få hjelpemidler som kan bidra til økt utfoldelse, utvikling og bedring av funksjonsevne på kultur- og fritidsarenaen.

 • Ny pedagogisk metode

  15.12.2014
  3. desember ble Drop-In metoden lansert som en ny pedagogisk metode for å veilede barn og ungdom til gode elevroller.

 • Studietilbud i Oslo og Bergen i 2015

  15.12.2014
  Arbeider du med å tilrettelegge fritid for andre? På nyåret starter studiet for deg som er opptatt av tilrettelegging av fritid og sosial deltakelse med nye klasser i Bergen eller Oslo. Søknadsfristen er utsatt til 15. januar.

 • Aktiv fritid retta opp sjølvbildet

  13.11.2014
  - Når du har gått over på den sida der du kjenner at du ikkje har noko verde, må det kome nokon å seie at du har det! Gjennom "Aktiv fritid i Kvinnherad" fekk "Pål" (50) oppleve at nokon sa nettopp det han trengte å høyre. Då hadde han ha slete åleine i mange år.

 • Aktiv fritid for alle - nordisk konferanse på Beitostølen

  27.09.2014
  Aktiv fritid for alle arrangerte sin 7. nordiske konferanse 24. og 25. september 2014 på Beitostølen i Norge.

 • Har du en ide, men mangler penger?

  29.08.2014
  Har du en idé men mangler penger for å gjennomføre prosjektet? ExtraExpress kan da være en løsning. Raskere søknadsbehandling hvor det kan søkes om inntil kr 30.000.- for frivillige organsiasjoner.

 • Samfunnsutvikling for god folkehelse

  01.07.2014
  Helsedirektoratet har utarbeidet en rapport om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge

 • Nyttige knep i støttekontaktarbeidet

  25.06.2014
  Utveksling av fikse triks for rekruttering. Nyttige tips om samarbeid kring gruppeorganisering og bruk av FmB. Det ble det mykje av då deltakarar frå kommunar i Rogaland og Agder samla seg til nettverkseminar i Oslo 3. juni.

 • Stafettpinnen - 28. etappe

  30.05.2014
  Hol kommune har gjennom et prosjekt arbeidet for å utvikle gode og inkluderende fritidstilbud til barn, ungdom og unge voksne med personer med funksjonsnedsettelser.

 • Aktiv Ungdom - en del av EUs program Erasmus+

  11.05.2014
  Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom med midler fra Erasmus+ som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

 • Aktiv fritid for alle - Norge

  30.04.2014
  Ansatte i kommunal og frivillig sektor som arbeider for å støtte barn, unge og voksne med ulike bistandbehov inn i selvvalgte frivillige organisasjoner møttes nylig til sin 2 nasjonale nettverksamling i Kvinnherad

 • Levekår og sosial inkludering

  24.04.2014
  Bufdir har ansvar for å bidra til å hindre diskriminering og bedre levekårene og livskvaliteten til personer med nedsatt funksjonsevne. På deres hjemmeside formidles og utveksles kunnskap om disse viktige temaene som er viktig for alle som arbeider med å tilrettelegge tjenester i frivillig og offentlig regi.

 • Nytt forsknings- og utviklingsprosjekt

  25.10.2013
  Prosjektet «Aktive muligheter» som er initiert og finansiert av Helsedirektoratet starter i desember som et ledd i arbeid med å tilrettelegge for økt deltakelse på kultur- og fritidsarenaen for mennesker med utviklingshemming.

 • Samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle"

  11.04.2013
  Tar i bruk og implementere metoden Fritid med Bistand i kommunalt rusarbeid overfor barn, ungdom og voksne.

 • Ledsagerbevis


  Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur-og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Ordningen tilbys i dag i neste 90 % av landets kommuner

 • Aktiv på like vilkår

  15.12.2014
  Bamble I.F. har etablert et prosjekt hvor de samarbeider med kommunens rusteam for å etablere en meningsfull fritid gjennom idrettslige aktiviteter i lokalmiljøet for rusmiddelavhengige under rehabilitering

 • Politiattester

  15.12.2014
  Arbeidsgivere skal kreve innhenting av politiattest for helsepersonell og sosialpersonell som arbeider overfor barn og personer med utviklingshemning.

 • Idebanken Aktiv omsorg

  10.12.2014
  Idébanken Aktiv omsorg inneholder ideer til aktiviteter, verktøy og opplæringsmateriell som kan inspirere til å videreutvikle pleie- og omsorgstjenestene

 • Kvinnherad: Meir samspel kring FmB

  13.11.2014
  I Kvinnherad i Hordaland har Fritid med Bistand blitt ein fast del av arbeidet i "Aktiv fritid". Eit tilskot på 1, 65 millionar kroner til kommunalt rusarbeid i 2012, kopla med dyktige medarbeidarar, sikra ein god start. Og den tredelte modellen er forlengst innarbeidd.

 • Brukerpass

  29.08.2014
  Alle hjelpemiddelsentralene har etablert en ordning som skal gi erfarne brukere av hjelpemidler et «brukerpass» som er en fullmakt som gir større innflytelse på egen situasjon og valg av samarbeidspartnere som kommune, leverandør eller hjelpemiddelsentral.

 • Ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

  04.07.2014
  1.juli fikk vi en ny tilskuddsordning for aktivitetshjelpemidler til funksjonshemmede over 26 år.

 • Tre på konferansen "Fri tid for alle"

  25.06.2014
  Spennande og lærerikt, gode konkrete døme men det blei også litt tungt ut på dagen for dei som hadde vore oppe frå fire om morgonen. Slik var årets konferanse "fri tid for alle 2014" i Oslo 2. juni, skal vi tru tre av deltakarane.

 • Gjesteblogg nr. 4/ 2014

  12.06.2014
  Er rettsikkerheten ved klageordningen i forhold til tjenestene støttekontakt og avlastning etter den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven god nok? Rådgiver Hege Hansen som arbeider hos Byombudet i Bergen kommune reflekterer rundt dette med utgangspunkt i lovverket i en ny artikkel.

 • Tilrettelegging for tilretteleggaren

  27.05.2014
  No har travle og opptatte støttekontaktansvarlege i norske kommunar fått ei ny gåvepakke. På fritidmedmening.no ligg det kursopplegg, slik at kommunane i ein hektisk kvardag kan arrangere kurs utan at det krev all verdas tid og førebuing.

 • MOT

  10.05.2014
  MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

 • God utveksling om "Aktive muligheter"

  27.04.2014
  Friske tanker og nye innfallsvinkler må slippe til i kommunale hoder dersom utviklingshemmede skal få fritidsaktiviteter de selv ønsker. Størsteparten av kommune-Norge organiserer fritiden for denne gruppen under helse og sosial. Kanskje flere hadde hatt nytte av å organisere støttekontakttjenesten under kultur?

 • Informasjonsbrosjyre om støttekontakttjenesten

  16.12.2013
  "Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" som er utgitt av Helsedirektoratet presenterer tjenesten på en enkel og god måte. Vi anbefaler alle landets kommuner å bruke denne i sin presentasjon av denne lovpålagte tjenesten.

 • KS sine råd vedrørende grensen arbeidstaker/ oppdragstaker

  04.10.2013
  To dommer fra Høyesterett og en uttalelse fra Sivilombudsmannen har satt fart i en diskusjon rundt når kommunenen kan engasjere personer som oppdragstakere innenfor de lovpålagte tjenestene støttekontakt og avlastning

 • Støttekontakt - hvem, hva, hvor


  Støttekontakt er en tjeneste å gi personlig assistanse på, til deltagelse i fritidsaktiviteter. Den kan organiseres individuelt, i en aktivitetsgruppe eller som individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.


Nyhetsarkiv


Blank as