Pdf om videreutdanning i Aktiv omsorg ved Høgskolen i Sørøst NorgeDet offentlige står overfor store utfordringer i årene som kommer i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Det er en sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og omfattende helsemessige og sosiale problemer. Denne tendensen omfatter både barn, unge og voksne. I tillegg er antall eldre stadig økende, og har andre behov enn tidligere generasjoner.

Gjennom studiet skal studentene lære å anvende aktiv omsorg inn mot ulike brukergrupper i helse- og omsorgssektoren i et bredt samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet.

I et helhetlig tilbud til brukere må det legges vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende element. Dette innbefatter både det tradisjonelle kunst- og kulturområdet som litteratur, musikk, billedkunst, dans, teater m.v., og dagliglivets aktiviteter som foreningsvirksomhet, fysisk aktivitet, friluftsliv og amatøraktiviteter.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgssektoren, kulturarbeidere, lærere, frivillige og andre interesserte.

Les mer på Høgskolen i Sørøst-Norge sine nettsider:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/aktiv-omsorg/

Beskrivelse av Aktiv Omsorg videreutdanning.pdf