Advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet førte saken for støttekontakten. Han uttaler til Sunnmørsposten at dommen vil få store konsekvenser for støttekontakter og avlastere om den blir stående.

Både i tingretten og lagmannsretten kom en fram til at den kvinnelige støttekontakten hadde rett til fast ansettelse. I dommen fra lagmannsretten ble det lagt vekt på at kvinnen i rollene som avlaster og støttekontakt stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon for en bruker med stort oppfølgingsbehov. Videre at hun har et klart ansvar for å underordne seg kommunens ledelse og kontroll i forbindelse med oppgaver hvor kommunen har et lovpålagt ansvar.

Dommen innebærer at kommunen må gi kvinnen rettigheter som følger med et ansettelsesforhold. Hun får derfor rett til sykepenger, feriepenger og pensjon. Advokat Line Thomassen hos kommuneadvokaten forteller til Sunnmørsposten at de vil anke dommen.

– Vi anker dommen fordi det bl.a. er nødvendig å avklare hvor skillet mellom oppdragstakere og arbeidstakere skal gå innenfor helse- og omsorgssektoren.

Dommen fra Frostating lagmannsrett kan du lese her:
https://lovdata.no/dokument/LFSIV/avgjorelse/lf-2015-56073

Reportasjen i Sunnmørsposten kan du lese her:
http://www.smp.no/nyheter/2015/11/13/Dom-gir-st%C3%B8ttekontakt-rett-til-ansettelse-11803110.ece